Zákon č. 64/1962 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie

Čiastka 34/1962
Platnosť od 14.07.1962 do31.12.1987
Účinnosť od 14.07.1962 do31.12.1987
Zrušený 88/1987 Zb.

64

ZÁKON

z 5. júla 1962,

ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Poslanie Štátnej energetickej inšpekcie

Rýchly rozvoj socialistického národného hospodárstva a vytvorenie hmotných podmienok pre prechod ku komunistickej spoločnosti vyžadujú, aby sa stále účinnejšie využívali prvotné zdroje energie v našom štáte a aby sa sústavne zvyšovala úroveň hospodárenia všetkými druhmi palív a energie. K uskutočňovaniu týchto zásad napomáha Štátna energetická inšpekcia kontrolou hospodárneho využívania všetkých druhov palív a energie a poskytovaním odborných rád.

§ 2

Orgány Štátnej energetickej inšpekcie

(1) Štátna energetická inšpekcia je zriadená pri Ministerstve palív a energetiky; na jej čele je hlavný inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister palív a energetiky.

(2) Hlavnému inšpektorovi sú podriadení krajskí inšpektori; vymenúva a odvoláva ich hlavný inšpektor.

(3) Pre výkon svojej činnosti majú hlavný inšpektor a krajskí inšpektori potrebný počet inšpektorov, ktorých vymenúva a odvoláva hlavný inšpektor.

§ 3

Úlohy Štátnej energetickej inšpekcie

(1) Orgány Štátnej energetickej inšpekcie preverujú u spotrebiteľov pevných a tekutých palív, tepla, plynu a elektriny (ďalej len „všetky druhy palív a energie“), s výnimkou domácností, ako sa zavádzajú a dodržiavajú opatrenia na hospodárne využívanie všetkých druhov palív a energie; najmä preverujú

a) stav a prevádzku výrobných, rozvodných a spotrebných zariadení z hľadiska hospodárneho využitia všetkých druhov palív a energie;

b) tvorbu, dodržiavanie a spevňovanie noriem spotreby všetkých druhov palív a energie;

c) dodržiavanie plánu spotreby všetkých druhov palív a energie a dodržiavanie predpisov a opatrení týkajúcich sa zásobovania všetkými druhmi palív a energie, najmä dodržiavania prídelu tekutých palív a elektriny, odberových diagramov elektriny a plynu a iných regulačných opatrení na úseku energetického hospodárstva;

d) využitie rezerv v spotrebe palív a energie, najmä možnosti znížiť energetické straty, vhodnosť používaných druhov energie pre výrobné alebo spotrebné zariadenia alebo pre technologické postupy a možnosti účinne ich zamieňať;

e) dodržiavanie opatrení na zlepšenie účinníka v elektrických sietiach;

f) využitie odpadového tepla;

g) využitie pokrokových metód v spaľovaní pevných palív a možnosti hospodárne zamieňať hodnotné palivá za palivá menejhodnotné;

h) stav uloženia pevného paliva a jeho skladky z hľadiska ochrany pred znehodnotením, prípadne pred samovznietením.

(2) Orgány Štátnej energetickej inšpekcie ďalej preverujú hospodárnosť výroby energie vo výrobniach elektriny, tepla a plynu a dodávku energie z týchto výrobní do zariadení pre verejný rozvod energie, prípadne pri závodných výrobniach tiež pre účelovú výrobu, a to podľa hospodárskeho plánu a dodávkových diagramov.

§ 4

Metódy práce

(1) Základnou metódou práce Štátnej energetickej inšpekcie je organizátorsko-výchovná činnosť. Orgány Štátnej energetickej inšpekcie pri výkone svojej kontrolnej činnosti predovšetkým pomáhajú odbornou radou vedeniu kontrolovaných organizácií a ich pracovníkom a prispievajú ku zvyšovaniu ich odbornej kvalifikácie. V závažných prípadoch poskytujú alebo organizujú technickú pomoc na odstránenie zistených nedostatkov.

(2) Štátna energetická inšpekcia vykonáva na základe výsledkov prieskumov komplexné rozbory hospodárenia palivami a energiou a napomáha sústavným zovšeobecňovaním získaných poznatkov ku stálemu zvyšovaniu úrovne v hospodárení všetkými druhmi palív a energie. Pritom najmä prispieva k rozširovaniu pokrokových metód v hospodárení všetkými druhmi palív a energie, vedie ku včasnému predchádzaniu nedostatkov na tomto úseku, prerokúva námety na zlepšenie súčasného stavu v hospodárení palivami a energiou so spotrebiteľmi a ich nadriadenými orgánmi, dbá o odbornú úroveň socialistického súťaženia v hospodárnom používaní palív a energie a spolupôsobí pri jeho rozvíjaní.

§ 5

Súčinnosť s pracujúcimi

(1) Orgány Štátnej energetickej inšpekcie plnia svoje úlohy v úzkej súčinnosti s pracujúcimi a s ich dobrovoľnými spoločenskými organizáciami, najmä s Revolučným odborovým hnutím, a za podpory národných výborov.

(2) Pri výkone svojej činnosti sa orgány Štátnej energetickej inšpekcie opierajú o iniciatívu pracujúcich, využívajú poznatky z ich pripomienok a sťažností, zapájajú ich do kontroly odstraňovania zistených nedostatkov a vytvárajú aj ostatné predpoklady pre účinné spájanie kontroly zdola s kontrolou zhora; najmä oboznamujú pracujúcich, ich spoločenské organizácie, prípadne iné orgány s výsledkami kontrolnej činnosti a prerokúvajú s nimi opatrenia na trvalé odstránenie zistených závad.

(3) V súčinnosti s orgánmi dobrovoľných spoločenských organizácií dávajú orgány Štátnej energetickej inšpekcie na závodoch podnet na vytváranie aktívov dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí sa iniciatívne starajú o znižovanie strát palív a energie a o ich najhospodárnejšie využívanie.

§ 6

Súčinnosť s inými orgánmi a organizáciami

(1) Orgány Štátnej energetickej inšpekcie plnia svoje úlohy v súčinnosti s ústrednými úradmi, národnými výbormi a socialistickými organizáciami.

(2) Štátne orgány, socialistické organizácie a jednotliví občania sú povinní pomáhať orgánom Štátnej energetickej inšpekcie v ich činnosti; najmä sú povinní poskytovať im podklady, vysvetlenia a údaje, ktoré treba ku kontrolnej činnosti.

(3) Kontrolované organizácie sú povinné pri preverovaní svojich zariadení aktívne spolupracovať s orgánmi Štátnej energetickej inšpekcie a na požiadanie poskytnúť týmto orgánom pomoc potrebnú na splnenie ich úloh.

(4) Orgány a organizácie sú povinné kedykoľvek umožniť orgánom Štátnej energetickej inšpekcie prístup ku skládkam palív a meradlám energie, prípadne k iným meracím a kontrolným zariadeniam, ako aj k výrobným technologickým zariadeniam.

§ 7

Oprávnenia orgánov Štátnej energetickej inšpekcie

(1) Orgány Štátnej energetickej inšpekcie ukladajú po prerokovaní s kontrolovanou organizáciou na odstránenie zistených nedostatkov potrebné opatrenia a určia lehoty na ich vykonanie; vedúci organizácií sú povinní podať v určenej lehote správu o odstránení závad a o opatreniach, ktorými sa i pre budúcnosť zamedzí ich opakovanie.

(2) Ak nemožno dosiahnuť odstránenie nedostatkov organizátorsko-výchovnou činnosťou, najmä odbornou radou, pomocou alebo presvedčovaním, môžu orgány Štátnej energetickej inšpekcie uložiť kontrolovanej organizácii, jej vedúcemu alebo iným zodpovedným pracovníkom organizácie pokutu.

§ 8

Ukladanie pokút organizáciam

(1) Orgány Štátnej energetickej inšpekcie môžu ukladať pokuty organizáciam, ktoré opätovne nedodržiavajú opatrenia na zabezpečenie hospodárneho používania palív a energie, najmä

a) za plytvanie palivami alebo energiou alebo za sústavné neodôvodnené prekračovanie noriem spotreby pevných a tekutých palív, tepla, plynu a elektriny;

b) za nedodržiavanie vyhlásených regulačných opatrení na úseku energetického hospodárstva;

c) za neodôvodnené nesplnenie operatívnych príkazov vydaných orgánmi elektrárenského alebo plynárenského dispečingu;

d) za znehodnotenie paliva chybným alebo neodborným uskladnením.

(2) Pokuta sa ukladá v takej výške, aby účinne pôsobila na odstránenie nedostatkov; základná pokuta sa vymeria v sume od 10 000,- do 100 000, Kčs v jednotlivom prípade. Ak kontrolovaná organizácia nevykoná opatrenia na odstránenie nedostatkov ani po uložení pokuty v určených lehotách, môže sa jej uložiť ďalšia pokuta vo výške dvojnásobku základnej pokuty. Uloženie pokút možno kedykoľvek opakovať.

§ 9

Ukladanie pokút pracovníkom organizácií

Orgány Štátnej energetickej inšpekcie môžu v prípadoch uvedených v § 8 ods. 1 uložiť vedúcemu (riaditeľovi), prípadne iným zodpovedným pracovníkom organizácie, pokutu do 10 000,- Kčs; výška pokuty nesmie presiahnuť u jednotlivého zamestnanca sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

§ 10

Spôsob ukladania pokút

(1) O uložení pokuty rozhoduje krajský inšpektor.

(2) O odvolaniach proti rozhodnutiam krajských inšpektorov rozhoduje hlavný inšpektor.

§ 11

Vymáhanie pokút

(1) Pokutu uloženú kontrolovanej organizácii odčerpá financujúci peňažný ústav z účtu organizácie na základe príkazu na vybratie doloženého právoplatným rozhodnutím o uložení pokuty s vyznačením, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

(2) Pokutu uloženú pracovníkovi kontrolovanej organizácie vymáha táto organizácia na základe právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty zrážkou z platu. Táto zrážka môže sa vykonať spolu s prípadnými zrážkami z iných dôvodov najviac v rozsahu, v akom je mzda zabaviteľná podľa exekučných predpisov. Pokutu možno na základe vykonateľného rozhodnutia o jej uložení vymáhať tiež súdnou exekúciou.

(3) Pokuty sa odvádzajú prostredníctvom Štátnej energetickej inšpekcie do štátneho rozpočtu.

§ 12

Povinnosť mlčanlivosti

Orgány Štátnej energetickej inšpekcie sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvá, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej služby. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru.

§ 13

Vyšetrovanie v objektoch osobitného poslania

V objektoch ozbrojených síl a ozbrojených zborov Ministerstva vnútra vykonávajú orgány Štátnej energetickej inšpekcie kontrolu podľa osobitných predpisov vydaných Ministerstvom palív a energetiky v dohode s ministerstvami národnej obrany a vnútra.


Čl. II

Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) sa mení takto:

1. § 13 znie:

㤠13

(1) Plynárenská organizácia kontroluje, či plynárenské zariadenia a odberné plynové zariadenia, ich prevádzka, údržba a obsluha vyhovujú požiadavkám bezpečnosti, určeným technickými normami a inými právnymi predpismi, ako aj zásadám zodpovedajúcim uznaným pravidlám techniky. Plynárenská organizácia tiež preveruje, či projekty, prípadne konštrukčné riešenie týchto zariadení vyhovujú aj z hľadiska hospodárnosti ich prevádzky.

(2) Prevádzatelia plynárenských zariadení a odberných plynových zariadení sú povinní umožniť kontrolným orgánom prístup k týmto zariadeniam, poskytnúť kontrolným orgánom potrebné vysvetlenia a predložiť im príslušné záznamy a listiny, a ak ide o veľkoodberateľov, aj dokumentáciu.

(3) Plynárenská organizácia vykonáva svoje úlohy v spolupráci s orgánmi inšpekcie práce a s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby.“

2. § 14 znie:

㤠14

(1) Ak zistia kontrolné orgány plynárenskej organizácie, že pri výrobe alebo používaní plynov je ohrozená bezpečnosť, uloží prevádzateľovi plynárenského zariadenia alebo odberného plynového zariadenia, aby zistené závady odstránil.

(2) Ak sú prevádzkou odberného plynového zariadenia alebo plynárenského zariadenia bezprostredne ohrozené ľudské životy alebo zdravie alebo ak je v značnej miere ohrozený národný majetok alebo iné hospodárske hodnoty, kontrolné orgány, ak nie je možné urobiť nápravu iným spôsobom, prerušia dodávku plynov do odberných plynových zariadení, prípadne zastavia prevádzku plynárenských zariadení, a to až do doby, keď sa závady odstránia.“


Čl. III

(1) Zrušujú sa:

1. vládne nariadenia č. 47/1952 Zb. o Štátnej energetickej inšpekcii;

2. vyhláška ministra palív a energetiky č. 330/1952 Ú. l. (č. 382/1952 Ú. v.) o vykonávaní kontrol Štátnou energetickou inšpekciou a o konaní vo veciach pokút.

(2) Pôsobnosť Ústavu technického dozoru podľa vládneho nariadenia č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení, pokiaľ ide o hospodárnosť prevádzky týchto zariadení z hľadiska tepelnej techniky, prechádza v rozsahu § 3 tohto zákona na Štátnu energetickú inšpekciu.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

v z. Dolanský v. r.