46

Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii

Pri budovaní socialistickej spoločnosti v našej vlasti široké masy pracujúcich aktívne a iniciatívne uskutočňujú politiku Komunistickej strany Československa. Neustále sa prehlbuje socialistická zákonnosť, upevňuje sa politická a morálna jednota ľudu. Tieto skutočnosti sú výrazom sily a pevnosti nášho socialistického zriadenia a dávajú záruku, že u osôb, ktoré sa dopustili protištátnych trestných činov, môže sa dokončiť proces ich prevýchovy i na slobode priamym pôsobením kolektívnej výchovnej sily pracujúcich.

Používam preto svoje právo dané mi ústavou a udeľujem túto

amnestiu:

Článok 1

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky osobám, ktoré boli pred vydaním tohto rozhodnutia právoplatne odsúdené pre protištátne trestné činy poburovania, zneužívania náboženskej funkcie, hanobenia republiky a jej predstaviteľov, hanobenia štátu svetovej socialistickej sústavy a jeho predstaviteľov, opustenia republiky, vniknutia na územie republiky, poškodzovania záujmov republiky v cudzine, násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi, hanobenia národa, rasy a presvedčenia, nedovoleného ozbrojovania alebo šírenia poplašnej zprávy.

Článok 2

Odpúšťam ďalej nevykonané tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky osobám, ktoré boli pred vydaním tohto rozhodnutia právoplatne odsúdené pre ostatné protištátne trestné činy, s výnimkou osôb uvedených v článku 4.

Článok 3

(1) Odpúšťam odsúdeným, na ktorých sa vzťahuje článok 1 alebo 2, i trest straty čestných práv občianskych, ako aj nezaplatený peňažný trest alebo jeho zvyšok.

(2) Tresty podľa článku 1 a 2 odpúšťam pod podmienkou, že odsúdený povedie po dobu desať rokov od tohto rozhodnutia riadny život pracujúceho človeka a nedopustí sa úmyselného trestného činu.

Článok 4

Článok 2 tohto rozhodnutia sa nevzťahuje:

a) na sabotérov našej socialistickej výstavby a ich pomocníkov;

b) na páchateľov teroristických akcií, pokiaľ pri ich vykonávaní použili zbrane alebo výbušniny;

c) na priamych agentov imperialistických rozviedok, ktorí plnili alebo aspoň začali plniť úlohy, ktorými boli poverení;

d) na organizátorov, ktorí zosnovali alebo riadili teroristickú, sabotážnu alebo inú nebezpečnú protištátnu skupinu, pokiaľ táto skupina pod ich vedením začala už rozvíjať podvratnú činnosť;

e) na páchateľov vojenskej zrady alebo iného protištátneho činu, pokiaľ tento čin mal za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť;

f) na páchateľov protištátnych činov, ktorými bola spôsobená majetková škoda veľkého rozsahu;

g) na páchateľov odsúdených podľa retribučných predpisov, pokiaľ ich čin mal za následok smrť.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje:

a) na osoby, ktorým boli už tresty odpustené na podklade amnestie z 9. mája 1960, ktoré však porušili podmienku, pod ktorou im bola milosť udelená, a boli znovu právoplatne odsúdené pre úmyselný trestný čin;

b) na osoby, ktoré sústavne hrubým spôsobom narušujú výkon trestu alebo vo výkone trestu doteraz aktívne prejavujú nepriateľský pomer k socialistickému zriadeniu.

V Prahe 9. mája 1962.

Antonín Novotný