Vyhláška č. 73/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o inzercii v tlači

(v znení č. 105/1967 Zb.)

Čiastka 39/1962
Platnosť od 01.08.1962 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.1967 do31.12.2003
Zrušený 81/1966 Zb.

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 12. júla 1962

o inzercii v tlači

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií, Ústredným úradom štátnej kontroly a štatistiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a po prerokovaní so Štátnou plánovacou komisiou, podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o riadení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety, a podľa § 5 zákona č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


§ 1

Pojem inzercie v tlači

Inzerciou v tlači je každé platené oznámenie v akejkoľvek textovej alebo grafickej úprave uverejnené v časopisoch, v neperiodických publikáciách a ostatných tlačovinách (v ďalšom len „inzercia“).

Rozsah inzercie

§ 3

Rozsah inzercie

(1) V dennej ústrednej, krajskej a okresnej periodickej tlači môže inzercia dosiahnuť 1/6 celkového týždenného rozsahu; v jednotlivom čísle nesmie presahovať 1/4 rozsahu čísla.

(2) V ostatnej periodickej tlači môže inzercia dosahovať až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého čísla.

(3) Vyšší rozsah inzercie, než sa uvádza v odsekoch 1 a 2, je prípustný len vtedy, ak sa zväčší príslušné číslo periodickej tlače o tento väčší rozsah inzercie; zväčšenie rozsahu čísla musí byť v súlade s tlačovými predpismi.

(4) Obmedzenie rozsahu inzercie podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na tlač štátnej a obchodnej propagácie určenú pre zahraničie a na tlačoviny určené výlučne pre inzerciu zahraničných inzerentov v tuzemsku.

(5) Do celkového rozsahu tlačoviny sa započítavajú aj prílohy, obálka a prebal tvoriace s tlačovinou jednotný organický celok.

(6) Vkladané informačné alebo propagačné tlačoviny a vlastné oznámenia vydavateľa sa do rozsahu inzercie nezapočítavajú.


Záverečné ustanovenia

§ 13

Získavanie inzercie súkromnými sprostredkovateľmi za odplatu, nie je dovolené.

§ 15

Zrušujú sa

a) vyhláška Najvyššieho úradu cenového č. 38/1946 Ú. l. I o inzercii,

b) vyhláška Najvyššieho úradu cenového č. 10/1948 Ú. l. I o inzercii,

c) vyhláška ministra financií č. 1145/1948 Ú. l. I., ktorou sa vydávajú podrobné smernice o inzercii v časopisoch,

d) vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 721/1950 Ú. l. I (č. 15/1951 Ú. v.), ktorou sa zrušujú niektoré ustanovenia vyhlášky Najvyššieho úradu cenového č. 38/1946 Ú. l. I. o inzercii, a vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 63/1950 Ú. l. l. (č. 189/1950 Ú. v. I.), ktorou sa mení citovaná vyhláška.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1962.

Čl. II

Za časopis podľa § 1 sa považuje všetka periodická tlač v zmysle zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch.


Minister:

Kahuda v. r.


Príloha vyhlášky č. 73/1962 Zb.

SADZOBNÍK ZA INZERCIU V TLAČI

Základné sadzby za 1 cm2 inzertnej plochy v jednotlivých skupinách tlačovín*)

Náklad tlačoviny doSadzba v KčsNáklad tlačoviny doSadzba v Kčs
I. skupina - Ústredné denníky II. skupina - Krajská a okresná tlač
50 0002,-25 0003,-
75 0003,-50 0004,-
100 0004,-150 0005,-
150 0005,-200 0006,-
200 0006,-za každých ďalších 50 0000,50
za každých ďalších 50 0000,50
III. skupina - Ostatné časopisy IV. skupina - Neperiodické publikácie
10 0002,-10 0003,-
15 0002,5020 0004,-
20 0003,-35 0005,-
30 0003,5050 0006,-
40 0004,-75 0007,-
50 0004,50100 0008,-
75 0005,50za každých ďalších 50 0001,-
100 0006,50
za každých ďalších 50 0001,-
V. skupina - Tlačoviny pre obchodno-technickú dokumentáciu, propagáciu, výstavníctvo a kultúrne informácie VI. skupina - Ostatné drobné tlačoviny pre dopravu, evidenciu, pokladničný styk a i.
1 0000,50Cena za inzerciu v týchto tlačovinách môže dosahovať najviac náklady účtované za ich polygrafickú výrobu.
2 0001,-
5 0001,50
10 0002,-
15 0002,50
20 0003,-
35 0004,-
50 0005,-
75 0006,-
100 0007,-
za každých ďalších 50 0001,-

Poznámky pod čiarou

*) Viď ČSN 88 0111 České polygrafické názvoslovie -Písmo, písmárstvo, písmolejárstvo.

*) Vzťahy pri uverejňovaní inzercie medzi vydavateľom a inzerentom, pokiaľ sú nimi socialistické organizácie, upravuje tiež zákon č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, najmä ustanovenia § 186 - 188.

*) Bližšie určenie skupín I-VI je uvedené v § 7 odsek 4 tejto vyhlášky.