Zákon č. 62/1962 Zb.Zákon o udeľovaní vyznamenaní

Čiastka 33/1962
Platnosť od 11.07.1962 do14.10.1990
Účinnosť od 11.07.1962 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

62

ZÁKON

z 5. júla 1962

o udeľovaní vyznamenaní

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Vyznamenania sú výrazom uznania a vďačnosti československého pracujúceho ľudu za zásluhy o víťazstvo socializmu a o budovanie vyspelej socialistickej spoločnosti, o rozvoj priateľstva a spolupráce a o upevnenie mierového spolunažívania národov, za zásluhy o obranu vlasti, za obetavú prácu a za vynikajúce výkony na poli hospodárskej a kultúrnej výstavby a rozvoja vedy a techniky alebo za príkladnú obetavosť v občianskom živote.

Vyznamenania sa udeľujú jednotlivcom i kolektívom pracujúcich, dobrovoľným spoločenským organizáciám, podnikom, družstvám, inštitúciám a útvarom ozbrojených síl a ich zástavám.

Vyznamenania sú čestný titul „hrdina ČSSR“ spojený s právom nosiť Zlatú hviezdu hrdinu ČSSR, čestný titul „hrdina socialistickej práce“ spojený s právom nosiť Zlatú hviezdu hrdinu socialistickej práce, ďalej rady a iné vyznamenania.

Vyznamenania sa zriaďujú zákonom.

§ 2

(1) Podľa ústavy Československej socialistickej republiky patrí právo udeľovať vyznamenania prezidentovi republiky. Prezident republiky môže splnomocniť iný orgán, aby udeľoval jednotlivé vyznamenania.

(2) Prezidentovi republiky môže sa udeliť vyznamenanie uznesením Národného zhromaždenia.

§ 3

Návrhy na udelenie vyznamenaní môžu prezidentovi republiky predkladať Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a Ústredná rada odborov; ústredné orgány ostatných dobrovoľných spoločenských organizácií predkladajú svoje návrhy prostredníctvom Ústredného výboru Národného frontu. Návrhy môžu ďalej prezidentovi republiky predkladať Predsedníctvo Národného zhromaždenia a vláda. Ministri a vedúci ústredných orgánov štátnej správy a národné výbory predkladajú svoje návrhy prostredníctvom vlády; ak ide o udelenie vyznamenania vojakom alebo príslušníkom ozbrojených zborov, predkladá návrhy minister národnej obrany, prípadne minister vnútra prezidentovi republiky priamo.

§ 4

Vyznamenania udelené prezidentom republiky môžu vyznamenaným odovzdať v mene prezidenta republiky poverení predstavitelia Komunistickej strany Československa, štátnych orgánov alebo dobrovoľných spoločenských organizácií.

§ 5

Pri odovzdaní vyznamenania dostane vyznamenaný aj listinu o udelení vyznamenania. Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, dostane vyznamenanie a listinu pozostalá rodina.

§ 6

(1) Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný. Vyznamenanie nemožno nikomu prenechať. Ak vyznamenaný zomrie, ponechá sa vyznamenanie na pamiatku jeho rodine; ak niet nikoho z rodiny, vyznamenanie sa vráti.

(2) Vyznamenania udelené kolektívom pracujúcich, organizáciám, podnikom, družstvám, inštitúciám a útvarom ozbrojených síl sa umiestnia na čestnom mieste ich pracoviska; jednotlivé osoby ich nosiť nesmú.

§ 7

Československí občania smú prijať a nosiť vyznamenanie iných štátov len so zvolením prezidenta republiky.

§ 8

(1) Prezident republiky alebo orgán ním na to splnomocnený vyznamenania odoberie, ak sa vyznamenaný stal nehodným ich nosiť, alebo ak vyjde najavo, že vyznamenanie bolo udelené nezaslúžene.

(2) Vyznamenanie stráca, kto bol na jeho stratu odsúdený rozsudkom súdu.

§ 9

(1) Dosiaľ zriadené vyznamenania a čestné uznania sa udeľujú za zásluhy uvedené v predpisoch, ktorými boli zriadené. V platnosti zostávajú takisto predpisy, ktoré určujú poradie, v ktorom sa nosia vyznamenania a odznaky spojené s čestnými uznaniami.

(2) O udeľovaní, strate a odobratí vyznamenaní a tých čestných uznaní, ktoré udeľuje prezident republiky, platia ustanovenia tohto zákona.

(3) Ostatné čestné uznania vyslovuje orgán uvedený v predpisoch, ktorými boli čestné uznania zriadené. Tento orgán môže aj čestné uznanie odvolať, ak ten, ktorému bolo vyslovené, nie je čestného uznania hoden.

(4) Úprava čestných uznaní, ktoré neudeľuje prezident republiky, patrí vláde.

§ 10

Návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda predkladá prezidentovi republiky vláda, ktorá aj upravuje spôsob ich prejednávania.


§ 11

Zákon č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach doplnený zákonným opatrením č. 14/1956 Zb. sa zrušuje.

§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

v z. Dolanský v. r.