17

ZÁKON

z 23. februára 1962

o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Mohutný rast výrobných síl, pre ktorý vytvára socializmus všetky ekonomické i politické predpoklady, je podmienený predstihom v rozvoji vedeckého výskumu a techniky a rýchlym uplatnením ich najnovších poznatkov vo výrobe. Na to treba zabezpečiť cieľavedomé a jednotné plánovanie, riadenie a koordináciu rozvoja vedy a techniky a dosiahnuť plný súlad rozvoja a zamerania vedy a techniky so základnými dlhodobými politickými, hospodárskymi a kultúrnymi potrebami socialistickej spoločnosti i plného a rýchleho využitia dosiahnutých výsledkov vedy a techniky pre rozvoj výrobných síl.

§ 2

(1) Zriaďuje sa Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky ako ústredný orgán vlády pre riadenie, plánovanie, koordináciu a financovanie rozvoja vedy a techniky s týmito hlavnými úlohami:

1. plánovanie rozvoja vedy a techniky na najvyššej svetovej úrovni v súlade s potrebami trvalého a rýchleho rozvoja spoločnosti a priama účasť na vytváraní dlhodobých koncepcií rozvoja národného hospodárstva;

2. koordinácia činnosti Československej akadémie vied, ministerstiev a iných štátnych orgánov a v spolupráci s nimi rozhodujúcich výskumných a vývojových pracovísk pri riešení dôležitých komplexných vedeckovýskumných a vývojových prác, vyžadujúcich spoluprácu pracovísk z rôznych odborov a odvetví;

3. starostlivosť o tematické zameranie vedecko-technickej spolupráce, ako aj o koordináciu vedeckovýskumných prác so Sovietskym zväzom a ostatnými socialistickými štátmi na riešení národohospodársky významných komplexných úloh vedy a techniky. Usmerňovanie vedecko-technických stykov s kapitalistickými štátmi a vedecko-technickej spolupráce s menej vyvinutými krajinami;

4. zabezpečovanie kontinuity v riešení významných výskumných a vývojových prác a urýchleného zavádzania výsledkov týchto prác do výroby;

5. posudzovanie technicko-ekonomickej úrovne vybraných národohospodársky významných celkov investičnej výstavby, starostlivosť o výstavbu vzorových a overovacích prevádzok. Vytváranie predpokladov pre vysokú technicko-ekonomickú úroveň významných investičných celkov zabezpečovaním predstihu výskumu a vývoja v plánoch vedeckovýskumných a vývojových prác a v plánoch technického rozvoja;

6. starostlivosť o rozvoj vedeckovýskumnej a vývojovej základne a jej kádrové, hmotné a finančné zabezpečenie, najmä o rozvoj vedeckotechnických kádrov;

7. plánovanie fondu vedy a techniky, financovanie rozhodujúcich úloh vedy a techniky;

8. riadenie normalizácie a typizácie výroby a na tejto základni vytváranie predpokladov pre špecializáciu a koncentráciu výroby; riadenie príslušných orgánov pri tejto činnosti;

9. riadenie vynálezeckého hnutia a tematické usmerňovanie zlepšovateľského hnutia, riadenie mierovej služby a riadenie technicko-ekonomických informácií; riadenie príslušných orgánov pri tejto činnosti;

10. sledovanie a kontrola celoštátne dôležitých výskumných a vývojových úloh.

(2) Ako oblastný orgán Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a súčasne ako orgán Slovenskej národnej rady pôsobí na Slovensku Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky. Komisiu Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky zriadi, jej zloženie a pôsobnosť upraví Slovenská národná rada zákonom.

§ 3

Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky

1. vypracúva v najužšej spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou a predkladá vláde návrhy štátnych plánov v oblasti rozvoja a zabezpečenia vedy a techniky;

2. spracúva dlhodobé technicko-ekonomické koncepcie medziodvetvového charakteru ako podklad pre zostavenie návrhov dlhodobých plánov rozvoja národného hospodárstva;

3. vyjadruje sa k návrhom dlhodobých i krátkodobých plánov rozvoja národného hospodárstva.

§ 4

Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky vo vlastnej práci i pri svojej koordinačnej a riadiacej činnosti presadzuje zásadu, že veľké úlohy rozvoja vedy a techniky a využitie ich výsledkov v rozvoji výrobných síl môžu sa splniť len za širokej účasti aktívu vedcov, vynálezcov, vynikajúcich inžinierov, technických pracovníkov a vysokokvalifikovaných robotníkov a že rozvoj a uplatnenie výsledkov vedy a techniky sa musí stať vecou všetkého pracujúceho ľudu.

§ 5

(1) Členov Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky vymenúva a odvoláva na návrh vlády prezident republiky. Na čele Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky je predseda, ktorý je členom vlády. Počet členov Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky určí vláda.

(2) Prácu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a jej aparátu riadi jej predseda. Pre riešenie vnútorných záležitostí a úloh aparátu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky sa zriaďuje sekretariát, ktorý je orgánom predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky. Zloženie sekretariátu určí vláda na návrh predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

(3) Úlohy, právomoc, zodpovednosť a spôsob činnosti Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky podrobnejšie vymedzí jej štatút, ktorý vydá vláda.

(4) Pre zabezpečovanie významných úloh vedy, techniky a investičnej výstavby zriaďuje Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky stále a dočasné výbory Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

§ 6

Štátnej komisii pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky sú podriadené

1. Úrad pre normalizáciu a meranie

2. Úrad pre patenty a vynálezy

3. Elektrotechnický skúšobný ústav

4. Ústredie pre technické a ekonomické informácie.

§ 7

Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky vydá na zabezpečenie zásadných úloh rozvoja vedy a techniky, určených vládou, záväzné smernice. Vo svojej práci sa orientuje predovšetkým na účinnú spoluprácu so všetkými orgánmi riadiacimi rozvoj vedy a techniky.

§ 8

Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky môže na vykonanie tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných vydávať v svojej pôsobnosti všeobecné právne predpisy.

§ 9

Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky je oprávnená vyžadovať od orgánov riadiacich rozvoj vedy a techniky potrebné podklady, zprávy a údaje a sledovať ich činnosť v oblasti vedy a techniky.


§ 10

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 3/1959 Zb. o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky.

§ 11

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých orgánov štátnej správy v súvislosti so zriadením Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a so zrušením Štátneho výboru pre rozvoj techniky vykoná vláda.

§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.