Opatrenie č. 4/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov

(v znení č. 164/1968 Zb., 131/1989 Zb.)

Čiastka 3/1962
Platnosť od 23.01.1962 do14.05.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do14.05.1991
Zrušený 142/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 20/1962 Zb. zo dňa 23. februára 1962.

OBSAH

4

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 10. januára 1962

o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 10

(3) Vyhlášky o štátnych normách sa uverejňujú vo Vestníku Úradu pre normalizáciu.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1962 Zb. o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady.