Vyhláška č. 57/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha vyhláška č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

Čiastka 30/1962
Platnosť od 03.07.1962 do31.08.1965
Účinnosť od 03.07.1962 do31.08.1965
Zrušený 84/1965 Zb.

OBSAH

57

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 10. mája 1962,

ktorou sa doplňuje príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovského zákona):


Čl. I

Príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch sa v skupine 12 Potravinárstvo doplňuje o tento nový učebný odbor:

Označenie učebného odboruChlapci - CH
Dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovpovinnú školskú dochádzkuúplné stred. všeobecné vzdelanie
123456
1212 Priemyslový hydinár
Priemyslová hydinárka
CH
D
Zabíjanie hydiny. Spracovanie hydiny a vajec. Výroba hydinárskych konzerv a vajcových výrobkov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia. 2 1

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Křístek v. r.