Vyhláška č. 72/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien

Čiastka 38/1962
Platnosť od 28.07.1962
Účinnosť od 12.08.1962
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 ods. 2 nadobúda Dohovor platnosť pre Československú socialistickú republiku 4. júlom 1962.

72

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. júla 1962

o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien


Dňa 20. februára 1957 bol v New Yorku dojednaný Dohovor o štátnom občianstve vydatých žien. Dňa 3. septembra 1957 bol Dohovor v New Yorku podpísaný za Československú socialistickú republiku.

Národné zhromaždenie vyslovilo s Dohovorom súhlas 23. februára 1962 a prezident republiky ho ratifikoval 8. marca 1962. Ratifikačná listina bola uložená v sekretariáte Organizácie Spojených národov 5. apríla 1962.

Podľa svojho článku 6 ods. 2 nadobúda Dohovor platnosť pre Československú socialistickú republiku 4. júlom 1962.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR

o štátnom občianstve vydatých žien

Zmluvné štáty

uznávajúc, že rozdielnosť v zákonodárstve a praxi v oblasti štátneho občianstva vzniká z ustanovení týkajúcich sa straty alebo nadobudnutia štátneho občianstva ženami v dôsledku manželstva, rozvedenia manželstva alebo zmeny manželovej štátnej príslušnosti v priebehu manželstva,

uznávajúc, že v článku 15 Všeobecnej deklarácie ľudských práv vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, že „každý človek má právo na štátne občianstvo“ a že „nikto nemôže byť svojvoľne zbavený svojho štátneho občianstva ani práva na zmenu štátneho občianstva“,

snažiac sa spolupracovať s Organizáciou Spojených národov v záujme podpory všeobecného rešpektovania a zachovávania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých bez rozdielu pohlavia,

dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Každý zmluvný štát súhlasí s tým, že ani uzavretie ani rozvedenie manželstva medzi jeho príslušníkom a cudzincom, ani zmena štátneho občianstva manžela v priebehu manželstva nemôžu mať sami o sebe vplyv na štátne občianstvo ženy.

Článok 2

Každý zmluvný štát súhlasí s tým, že ani dobrovoľné prijatie štátneho občianstva iného štátu jedným z jeho príslušníkov, ani zrieknutie sa štátneho občianstva jedným z jeho príslušníkov nebráni manželke tohto príslušníka v tom, aby si uchovala svoje štátne občianstvo.

Článok 3

1. Každý zmluvný štát súhlasí s tým, že cudzinka vydatá za jeho štátneho príslušníka môže, na vlastnú žiadosť, získať štátne občianstvo svojho manžela na základe osobitného prednostného naturalizačného postupu. Udelenie tohto štátneho občianstva sa môže obmedziť v záujme štátnej bezpečnosti alebo verejného poriadku.

2. Každý zmluvný štát súhlasí s tým, že tento Dohovor nemožno vykladať tak, že sa dotýka akéhokoľvek zákona alebo nariadenia, alebo súdnej praxe, ktorá dáva cudzinke vydatej za niektorého z jeho príslušníkov nárok získať na vlastnú žiadosť štátne občianstvo svojho manžela.

Článok 4

1. Tento Dohovor je otvorený na podpis a ratifikáciu všetkých štátov - členov Organizácie Spojených národov, ako aj všetkých ostatných štátov, ktoré sú alebo sa stanú členmi niektorej z odborných organizácií Spojených národov alebo účastníkmi Štatútu Medzinárodného súdneho dvora a všetkých ostatných štátov, ktorým Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov zaslalo pozvanie.

2. Tento Dohovor podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 5

1. Všetky štáty uvedené v odseku 1 článku 4 môžu pristúpiť k tomuto Dohovoru.

2. Prístup sa uskutočňuje uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 6

1. Tento Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po uložení šiestej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

2. Pre každý štát, ktorý bude Dohovor ratifikovať alebo k nemu pristúpi po uložení šiestej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe týmto štátom.

Článok 7

1. Tento Dohovor bude platiť pre všetky nesamosprávne, poručenské, koloniálne a iné nemetropolitné územia, za medzinárodné styky ktorých je zodpovedný niektorý zmluvný štát. Príslušný zmluvný štát, s výhradou ustanovenia ods. 2 tohto článku, označí pri podpise, ratifikácii alebo prístupe nemetropolitné územie, na ktoré sa tento Dohovor bude vzťahovať v dôsledku tohto podpisu, ratifikácie alebo prístupu.

2. Ak niektoré nemetropolitné územie netvorí v štátoobčianskych otázkach celok s metropolitnou oblasťou, alebo ak podľa zákonov alebo ústavnej praxe zmluvného štátu alebo nemetropolitného územia, je treba na to, aby Dohovor platil pre toto územie, predbežný súhlas nemetropolitného územia, príslušný zmluvný štát sa vynasnaží, aby získal v lehote dvanásť mesiacov odo dňa, keď podpísal Dohovor, súhlas nemetropolitného územia, a akonáhle tento súhlas získa, upovedomí o tom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Začínajúc dňom, keď toto oznámenie generálny tajomník dostane, bude sa Dohovor vzťahovať na územia, uvedené v tomto oznámení.

3. Po uplynutí lehoty dvanásť mesiacov, uvedenej v odseku 2 tohto článku, príslušné zmluvné štáty budú informovať generálneho tajomníka o výsledkoch konzultácií s nemetropolitnými územiami, za medzinárodné styky ktorých sú zodpovední a ktoré nedali súhlas na vykonávanie tohto Dohovoru.

Článok 8

1. Pri podpise, ratifikácii alebo prístupe môže každý štát urobiť výhradu k článkom tohto Dohovoru s výnimkou článkov 1 a 2.

2. Výhrady urobené podľa odseku 1 tohto článku nebudú mať vplyv na záväznosť Dohovoru medzi štátom, ktorý výhrady urobil a ostatnými zmluvnými štátmi, s výnimkou ustanovení, ktoré sú predmetom výhrady. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov oznámi text týchto výhrad všetkým štátom, ktoré sú alebo ktoré sa môžu stať stranami tohto Dohovoru. Každý štát, ktorý je alebo sa stane stranou tohto Dohovoru, môže oznámiť generálnemu tajomníkovi, že sa nepovažuje zaviazaný Dohovorom voči štátu, ktorý urobil výhrady. Toto oznámenie sa musí urobiť v lehote deväťdesiatich dní po oznámení generálneho tajomníka a pokiaľ ide o štáty, ktoré sú stranami tohto Dohovoru a v lehote deväťdesiatich dní po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe pokiaľ ide o štáty, ktoré sa stali dodatočne stranami tohto Dohovoru. V prípade, že dôjde k takémuto oznámeniu, Dohovor nebude platný medzi štátom, ktorý predložil takéto oznámenie a štátom, ktorý urobil výhrady.

3. Každý štát, ktorý urobil výhrady podľa odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek tieto výhrady po ich prijatí odvolať úplne alebo čiastočne oznámením zaslaným za tým účelom generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Toto oznámenie nadobudne platnosť dňom jeho prijatia.

Článok 9

1. Každý zmluvný štát môže vypovedať tento Dohovor písomným oznámením, zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Výpoveď nadobudne účinnosť rok po tom, keď generálny tajomník oznámenie dostane.

2. Tento Dohovor stratí platnosť dňom, keď nadobudne účinnosť oznámenie, ktorým sa počet strán zníži na menej ako šesť.

Článok 10

Všetky spory medzi dvoma alebo viac zmluvnými štátmi, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, ktoré sa nevyriešili cestou rokovania, predložia sa Medzinárodnému súdnemu dvoru na žiadosť jednej zo strán sporu, ak sa strany nedohodnú na inom riešení.

Článok 11

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky členské štátny Organizácie Spojených národov a nečlenské štáty uvedené v odseku 1 článku 4 tohto Dohovoru o:

a) podpisoch a ratifikačných listinách uložených podľa článku 4;

b) listinách o prístupe, uložených podľa článku 5;

c) dátume, ku ktorému vstúpi tento Dohovor v platnosť podľa článku 6;

d) oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 8;

e) oznámeniach o výpovedi, ktoré dostal podľa odseku 1 článku 9;

f) zrušení Dohovoru podľa odseku 2 článku 9.

Článok 12

1. Tento Dohovor, ktorého anglický, čínsky, francúzsky, ruský a španielsky text sú rovnako platné, bude uložený v archíve Organizácie Spojených národov.

2. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle overenú kópiu Dohovoru všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov a nečlenským štátom uvedeným v odseku 1 článku 4.

Na dôkaz čoho podpísaní, riadne splnomocnení svojimi príslušnými vládami, podpísali tento Dohovor, ktorý bol otvorený na podpis v New Yorku 20. februára tisíc deväťsto päťdesiat sedem.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.