Zákon č. 120/1962 Zb.Zákon o boji proti alkoholizmu

(v znení č. 46/1989 Zb.)

Čiastka 65/1962
Platnosť od 27.12.1962 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1989 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

OBSAH

120

ZÁKON

z 19. decembra 1962

o boji proti alkoholizmu

Alkoholizmus brzdí upevňovanie a rozvoj socialistického spolužitia, spôsobuje spoločenské, hospodárske, mravné i zdravotné škody a môže narúšať výstavbu rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Aby všetky štátne orgány a všetky spoločenské, hospodárske a iné organizácie vyvinuli jednotné úsilie v boji proti alkoholizmu, uznieslo sa Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky na tomto zákone:


§ 16

Trestný zákon č. 140/1961 Zb. sa doplňuje tak, že za § 194 sa vkladá § 194a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠194a

Nedovolená výroba liehu

(1) Kto bez povolenia vo väčšom množstve páli alebo inak vyrába lieh alebo kto lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom alebo prepadnutím vecí.

(2) Rovnako sa potresce, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechováva zariadenie na výrobu liehu.“


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.