70

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júna 1962

o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou

Dňa 1. marca 1962 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou.

Vláda Československej socialistickej republiky schválila Dohodu 11. mája 1962. Schválenie Dohody príslušnými orgánmi Rakúskej republiky bolo oznámené nótou z 22. mája 1962 a jej schválenie vládou Československej socialistickej republiky nótou zo 7. júna 1962.

Podľa svojho článku 20 vstúpila Dohoda v platnosť 7. júnom 1962.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a spolková vláda Rakúskej republiky vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom rozvoja vzájomnej leteckej dopravy a zriadenia leteckých služieb medzi územiami obidvoch štátov a cez tieto územia sa dohodli takto:


Článok 1

Definícia

1. Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy:

a) Výraz „letecké úrady“ značí:

ak ide o československú stranu „Ministerstvo dopravy a spojov - letecký odbor“, ak ide o rakúsku stranu „spolkové Ministerstvo dopravy a hospodárstva s elektrinou ako najvyšší úrad pre civilné letectvo“, alebo v oboch prípadoch akýkoľvek iný úrad oprávnený na vykonávanie úloh patriacich v súčasnej dobe do pôsobnosti týchto úradov.

b) Výraz „určený letecký podnik“ značí:

letecký podnik určený jednou zo zmluvných strán písomným vyrozumením druhej zmluvnej strany podľa článku 3 tejto Dohody ako letecký podnik, ktorý bude vykonávať medzinárodné letecké služby na tratiach určených v Prílohe k tejto Dohode.

c) Výrazy „územie“, „letecké služby“, „medzinárodné letecké služby“ a „neobchodné pristátie“ majú pre vykonávanie tejto Dohody význam im určený článkami 2 a 96 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

Článok 2

Letecké dopravné práva

1. Každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane práva uvedené v tejto Dohode za účelom zriadenia pravidelných medzinárodných leteckých služieb na tratiach určených v Prílohe k tejto Dohode. Ďalej sa budú tieto letecké služby a letecké trate nazývať „dohodnuté služby“ a „určené trate“. Letecké podniky určené každou zmluvnou stranou používajú pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany;

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely;

c) pristávať so všetkými dopravnými právami za účelom vykladania alebo nakladania osôb, tovaru a pošty v medzinárodnom dopravnom styku na uvedenom území na miestach určených pre túto trať v Prílohe k tejto Dohode.

2. Ustanovenie odseku 1 a) a b) treba vykladať tak, že sa ním neobmedzujú práva a povinnosti vyplývajúce z Dohody o tranzite medzinárodných leteckých dopravných služieb iba na dohodnuté služby uvedené v Prílohe k tejto Dohode.

Článok 3

Udeľovanie povolení

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomne druhej zmluvnej strane letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Len čo druhá zmluvná strana dostane toto určenie, vydá bez prieťahov s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku určenému leteckému podniku príslušné oprávnenie.

3. Každá zmluvná strana má právo písomným vyrozumením druhej zmluvnej strany zrušiť určenie leteckého podniku a určiť iný letecký podnik.

4. Letecké úrady jednej zmluvnej strany môžu požadovať, aby letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou preukázal, že je spôsobilý plniť zo zákonov a predpisov vyplývajúce požiadavky, ktoré tieto letecké úrady budú obvyklým spôsobom uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto Dohody pre vykonávanie medzinárodných leteckých služieb.

5. Každá zmluvná strana má právo odoprieť vydanie oprávnenia uvedeného v odseku 2 tohto článku, alebo uložiť leteckému podniku pre výkon práv označených v článku 2 také podmienky, aké bude považovať za potrebné, ak sa jej nepreukáže, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie tohto leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určila letecký podnik, alebo jej príslušníkom.

6. Takto určený a schválený letecký podnik môže kedykoľvek začať prevádzku dohodnutých služieb za predpokladu, že sadzba určená pre tieto služby podľa ustanovenia článku 11 tejto Dohody nadobudla platnosť.

Článok 4

Úprava kapacity

Dopravná kapacita poskytovaná každým určeným leteckým podnikom pre vykonávanie dohodnutých leteckých služieb sa prispôsobí prepravnému dopytu a určí sa, pokiaľ ide o spoločné úseky, priamou dohodou medzi určenými leteckými podnikmi; táto dohoda bude podliehať schváleniu leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.

Článok 5

Schvaľovanie letových poriadkov

Letové poriadky budú oznamované určeným leteckým podnikom každej zo zmluvných strán na schválenie leteckému úradu druhej zmluvnej strany, a to najneskoršie 30 dní pred ich zavedením.

Článok 6

Odvolanie udeleného oprávnenia a zákaz výkonu práv

1. Každá zmluvná strana má právo odvolať oprávnenie udelené leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou, alebo zakázať tomuto leteckému podniku výkon práv uvedených v článku 2 tejto Dohody, alebo mu uložiť podmienky, ktoré považuje za potrebné pre výkon týchto práv:

a) ak sa jej nepreukáže, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie tohto leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určila letecký podnik, alebo jej príslušníkom,

b) ak tento letecký podnik nedodržuje zákony a predpisy zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje,

c) ak letecký podnik nebude iným spôsobom dodržiavať podmienky prevádzky podľa tejto Dohody.

2. Pokiaľ nebude potrebné okamžité odvolanie udeleného oprávnenia, okamžitý zákaz výkonu práv alebo okamžité zrušenie alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku na to, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov alebo predpisov, toto právo sa použije až po prerokovaní s druhou zmluvnou stranou.

Článok 7

Clá a iné dávky

1. Lietadlá používané určenými leteckými podnikmi obidvoch zmluvných strán pri medzinárodných leteckých službách, ako aj ich obvyklé vybavenie, náhradné diely, zásoby pohonných látok a mazacích olejov a zásoby na palube (vrátane potravín, nápojov a tabaku) sú pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany oslobodené od všetkých ciel, inšpekčných poplatkov a iných dávok za predpokladu, že vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až do opätovného vyvezenia.

2. Nemenej výhodné zaobchádzanie než v prípade štátu požívajúceho najvyššie výhody sa bude poskytovať vo veci cla a iných dávok a poplatkov, ak ide o tieto predmety:

a) zásoby vzaté na palubu na území jednej zmluvnej strany v medziach určených úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadla druhej zmluvnej strany na určenej trati;

b) obvyklé vybavenie a náhradné diely dovezené na územie jednej zmluvnej strany za účelom údržby alebo opravy lietadiel používaných na určenej trati leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany;

c) pohonné látky a mazacie oleje určené ako zásoba pre lietadlá používané určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany pre medzinárodné letecké služby, aj keď sa tieto zásoby spotrebujú za letu nad územím tej zmluvnej strany, na území ktorej sa vzali na palubu.

Možno požadovať, aby predmety uvedené v odsekoch a), b), c) zostali pod colnou kontrolou.

3. Pohonné látky, mazacie oleje, náhradné súčiastky, obvyklé vybavenie lietadla a palubné zásoby určené pre použitie dohodnutých služieb sa môžu uskladniťna letiskách, na ktoré lieta určený letecký podnik.

4. Obvyklé vybavenie, ako aj predmetz a zásoby, ktoré zostávajú na palube lietadla jednej zmluvnej strany, sa môžu na území druhej zmluvnej strany vložiť iba so súhlasom jej colných úradov. V takom prípade možno ich podrobiť dozoru podľa colných predpisov týchto úradov do doby, keď sa znovu vyvezú alebo sa s nimi inak naloží.

Článok 8

Letiskové a podobné poplatky

Každá zo zmluvných strán môže uložiť alebo povoliť uloženie primeraných poplatkov za užívanie letísk a iných zariadení za predpokladu, že tieto poplatky nebudú vyššie než poplatky platené iným leteckým podnikom vykonávajúcim podobné medzinárodné letecké služby.

Článok 9

Oslobodenie od daní

Letecké podniky jednej zmluvnej strany budú oslobodené na území druhej zmluvnej strany a v súlade s vnútroštátnymi predpismi od dane z príjmu, výnosu, majetku a dane vyberanej podľa súhrnu vyplácaných miezd, ako aj od podobných daní, ktoré sa v budúcnosti na území tejto zmluvnej strany zavedú; toto oslobodenie bude však platiť len pre činnosť bezprostredne súvisiacu s vykonávaním leteckej dopravy a s prepravou na letisko.

Článok 10

Priama tranzitná doprava

Cestujúci, ktorí prelietajú územím jednej zmluvnej strany, sú podrobení iba veľmi zjednodušenej colnej kontrole. Batožina a tovar sú v priamej tranzitnej doprave oslobodené od ciel a iných podobných dávok.

Článok 11

Prepravné sadzby

1. Sadzby, ktoré budú letecké podniky jednej zmluvnej strany účtovať za dopravu na územie druhej zmluvnej strany alebo z jej územia, musia sa určiť v primeranej výške a s prihliadnutím na všetky podstatné činitele vrátane prevádzkových nákladov, primeraného zisku a sadzieb iných leteckých podnikov na tých istých tratiach.

2. Sadzby uvedené v odseku 1 tohto článku sa dohodnú, pokiaľ to bude možné, zúčastnenými určenými leteckými podnikmi obidvoch zmluvných strán po porade s ostatnými leteckými podnikmi, ktoré pôsobia na tejto trati alebo na jej časti; táto dohoda sa vykoná, pokiaľ to bude možné, spôsobom určeným pre určenie sadzieb Medzinárodným združením leteckých prepravcov (IATA).

3. Takto dohodnuté sadzby sa predložia najneskoršie 30 dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia na schválenie leteckým úradom zmluvných strán; v osobitných prípadoch sa môže táto lehota za súhlasu uvedených úradov skrátiť.

4. S výhradou ustanovenia odseku 3 tohto článku nesmie sadzba, ktorá nebola schválená leteckým úradom jednej zo zmluvných strán, vstúpiť v platnosť.

5. Sadzby určené podľa ustanovení tohto článku zostanú v platnosti, kým sa neurčia podľa ustanovení tohto článku nové sadzby.

6. Ak sa určené letecké podniky nemôžu dohodnúť na jednej z týchto sadzieb, alebo z iného dôvodu sa sadzba nemôže určiť podľa ustanovenia odseku 2 tohto článku, alebo ak letecký úrad jednej zmluvnej strany oznámi leteckému úradu druhej zmluvnej strany v priebehu prvých 15 dní tridsaťdennej lehoty uvedenej v ods. 3 tohto článku svoj nesúhlas s niektorou sadzbou dohodnutou podľa ustanovenia odseku 2 tohto článku, pokúsia sa letecké úrady zmluvných strán určiť sadzbu vzájomnou dohodou.

7. Ak sa letecké úrady nemôžu dohodnúť na určení sadzby podľa odseku 6, spor sa vyrieši podľa ustanovení článku 17 tejto Dohody.

Článok 12

Zastúpenie leteckých podnikov

Určený podnik jednej zmluvnej strany je oprávnený udržovať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál potrebný pre prevádzku svojich leteckých služieb, ako aj zriadiť a vykonávať v hlavnom meste vlastnú kanceláriu v rámci zákonov a predpisov tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Štatistika

Letecké úrady každej zo zmluvných strán poskytnú leteckým úradom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť všetky štatistické podklady, ktoré možno rozumne požadovať za účelom preverenia kapacity ponúkanej určeným leteckým podnikom prvej zmluvnej strany na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody. Tieto podklady budú obsahovať všetky údaje potrebné na zistenie rozsahu dopravy, ako aj východiskového miesta dopravy a miesta jej určenia, pokiaľ sa vzťahujú na miesta v dohodnutom zozname tratí.

Článok 14

Konzultácie

Letecké úrady zmluvných strán budú v duchu úzkej spolupráce z času na čas konzultovať, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy. Takáto konzultácia sa začne do 60 dní po dni, keď sa o to požiadalo.

Článok 15

Zmeny

1. Ak bude jedna zo zmluvných strán toho názoru, že treba zmeniť niektoré ustanovenia tejto Dohody, môže požiadať o konzultáciu druhú zmluvnú stranu; takáto konzultácia, ktorú môžu letecké úrady vykonať ústne alebo písomne, sa začne do 60 dní po dni, keď sa o to požiadalo. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť, akonáhle sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny Prílohy k tejto Dohode sa vykonajú priamou dohodou medzi príslušnými leteckými úradmi zmluvných strán. Tieto zmeny vyžadujú potvrdenie výmenou diplomatických nót.

Článok 16

Pomer k mnohostranným dohovorom

Ak sa uzavrie mnohostranný dohovor zaväzujúci obidve zmluvné strany, pozmení sa táto Dohoda a jej Príloha tak, aby bola v súlade s ustanoveniami uvedeného dohovoru.

Článok 17

Riešenie rozporov

Ak vznikne rozpor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa vykonávania alebo výkladu tejto Dohody a jej Prílohy, pokúsia sa ho zmluvné strany vyriešiť priamym rokovaním medzi leteckými úradmi; ak toto rokovanie nebude úspešné, rozpor sa vyrieši diplomatickou cestou.

Článok 18

Výpoveď Dohody

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu; toto oznámenie sa oznámi súčasne Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. V tom prípade skončí platnosť Dohody 6 mesiacov po dni, keď druhá zmluvná strana výpoveď dostane, pokiaľ sa výpoveď pred uplynutím uvedenej lehoty vo vzájomnej dohode nevezme späť. V prípade, že druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem výpovede, bude sa predpokladať, že výpoveď došla 14 dní po jej prijatí Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo.

Článok 19

Registrácia

Táto Dohoda a každá je zmena sa oznámia na registráciu Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.


Článok 20

Nadobudnutie platnosti

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení podľa vnútroštátnych predpisov obidvoch zmluvných strán.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí na to boli riadne splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali a opatrili pečaťami.

Dané v Prahe 1. marca 1962 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom a nemeckom, pričom obidve znenia sú rovnako platné.


Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. F. Vlasák v. r.

Za spolkovú vládu Rakúskej republiky:

Dr. H. Calice v. r.


PRÍLOHA

A

Podnik určený spolkovou vládou Rakúskej republiky je oprávnený vykonávať letecké služby v obidvoch smeroch na týchto určených tratiach:

1. Miesta v Rakúsku - Praha.

2. Miesta v Rakúsku - Praha a ďalej.

B

Podnik určený vládou Československej socialistickej republiky je oprávnený vykonávať letecké služby v obidvoch smeroch na týchto určených tratiach:

1. Miesta v Československej socialistickej republike - Viedeň.

2. Miesta v Československej socialistickej republike - Viedeň a ďalej.

C

Miesta ležiace ďalej sa určia neskoršie dohodou leteckých úradov obidvoch zmluvných strán.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.