Vyhláška č. 133/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o hmotnom zabezpečení účastníkov školení v krátkodobých kurzoch usporadúvaných v pôsobnosti jednotlivých ústredných orgánov a národných výborov

Čiastka 72/1962
Platnosť od 30.12.1962 do28.02.1967
Účinnosť od 01.01.1963 do28.02.1967
Zrušený 8/1967 Zb.

133

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 28. decembra 1962

o hmotnom zabezpečení účastníkov školení v krátkodobých kurzoch usporadúvaných v pôsobnosti jednotlivých ústredných orgánov a národných výborov

Ministerstvo financií ustanovuje po prejednaní s krajskými národnými výbormi, po dohode s ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov a so súhlasom vlády:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na školenie pracovníkov štátnych a hospodárskych orgánov, poslancov národných výborov a dobrovoľných osvetových pracovníkov zariadení národných výborov v krátkodobých kurzoch. Za krátkodobý kurz sa považuje sústredenie trvajúce dlhšie ako 4 dni, a ak neprevyšuje tri mesiace.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje

a) na školenie usporadúvané spoločenskými a družstevnými organizáciami;*)

b) na štúdium popri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a na vysokých školách, na dlhodobé kurzy na úrovni týchto škôl, na postgraduálne štúdium a na výchovu nových vedeckých pracovníkov;

c) na školenie usporadúvané pre členov jednotných roľníckych družstiev;**)

d) na kurzy a školenia usporadúvané národnými výbormi, závodmi i ostatnými organizáciami pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou;***)

e) na školenie príslušníkov ozbrojených sborov a na školenie usporadúvané zložkami civilnej obrany;†)

f) na školenie pripadajúce na čas dovolenky (prázdnin) účastníkov školenia.

§ 2

Hmotné zabezpečenie účastníkov krátkodobých kurzov

(1) Organizácia, v ktorej je účastník krátkodobého kurzu v pracovnom pomere, poskytne mu po čas školenia v kurze náhradu mzdy vo výške priemerného hrubého zárobku, dosiahnutého účastníkom v pravidelnom pracovnom čase za posledných 6 mesiacov pred nastúpením do kurzu, najviac však v sume 1 800 Kčs mesačne.

(2) U poslancov národných výborov, ktorí nie sú v pracovnom pomere, a u poslancov uvoľnených zo zamestnania pre výkon funkcie nesmie náhrada ušlého zárobku alebo odmena za výkon funkcie, ktorú poskytuje poslancovi národný výbor, po čas účasti v kurze prevýšiť takisto 1 800 Kčs mesačne.

(3) Pri školení kratšom ako 1 mesiac sa náhrada mzdy (ušlého zárobku) alebo odmena za výkon funkcie poskytne vo výške pomerného dielu pripadajúceho na dni strávené v kurze zo sumy najviac 1 800 Kčs mesačne.

(4) Po čas školenia usporiadateľ kurzu poskytne účastníkom celodennú stravu a ubytovanie.

(5) Za celodennú stravu je účastník povinný zaplatiť usporiadateľovi kurzu sumu 10 Kčs denne. Pri čiastočnom stravovaní v dňoch cesty do miesta kurzu a späť účastník je povinný zaplatiť pomerný diel tejto sumy, a to

za raňajky ......... 1 Kčs

za desiatu ......... 1 Kčs

za obed ............ 4 Kčs

za olovrant ........ 1 Kčs

za večeru .......... 3 Kčs.

Za ubytovanie účastník neplatí usporiadateľovi kurzu žiadnu náhradu.

(6) Organizácia, ktorá vysiela účastníka do kurzu, poskytne mu náhradu preukázaného cestovného za najnižšiu vozovú triedu najlacnejšieho verejného hromadného dopravného prostriedku z obce bydliska do miesta kurzu a späť. Pri kurzoch dlhších ako jeden mesiac sa táto náhrada poskytne raz za každý ďalší mesiac trvania kurzu, a to za cesty z miesta kurzu do obce bydliska a späť. Použitie rýchlika je pri týchto cestách prípustné, len ak je vzdialenosť medzi bydliskom a miestom kurzu väčšia ako 100 km.

(7) Iné náhrady podľa predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, okrem náhrady podľa odseku 6, nemožno účastníkom kurzu poskytnúť ani za čas cesty do kurzu a späť, ani za čas trvania kurzu.

(8) Účasť na kurze sa u účastníkov poistených podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov posudzuje pre účely nemocenského poistenia, pre nárok na prídavky na deti a pre účely dôchodkového zabezpečenia ako výkon zamestnania. Účastníci nemôžu byť z dôvodu účasti na školení ukrátení na svojich nárokoch z nemocenského poistenia a z dôchodkového zabezpečenia. I pre dovolenku na zotavenie sa posudzuje účasť na kurze ako výkon práce, pričom sa pri výpočte náhrady mzdy po čas dovolenky neprihliada na čas účasti v kurze.

(9) Pokiaľ dôvody výučby v kurze bezpodmienečne nevyžadujú formu internátneho školenia, neposkytuje sa účastníkom, ktorí majú v mieste kurzu svoje bydlisko alebo pracovisko, strava a ubytovanie podľa ustanovenia odseku 4; ostatné ustanovenia tejto vyhlášky (vrátane ustanovení odsekov 1 až 3) platia i v týchto prípadoch.

§ 3

Náklady na kurzy a ich úhrada

(1) Usporiadateľ kurzu je povinný pred začatím kurzu vypracovať podrobný rozpočet všetkých výdavkov a príjmov spojených s usporiadaním kurzu vrátane nákladov na stravovanie a ubytovanie na jedného účastníka denne. Po skončení kurzu je usporiadateľ povinný vykonať riadne vyúčtovanie všetkých výdavkov a príjmov.

(2) Norma spotreby potravín v kurzoch usporiadaných v zariadeniach rezortov je v letnom období (od 1. apríla do 30. septembra) najviac 10,60 Kčs a v zimnom období (od 1. októbra do 31. marca) najviac 11,30 Kčs denne na jedného účastníka. V týchto sumách nie je zahrnutá osobná ani vecná réžia spojená s prípravou stravy a s prevádzkou stravovacieho zariadenia. Usporiadateľ kurzu musí dbať, aby celkové náklady na potraviny zodpovedali v priemere ustanoveným normám spotreby potravín.

(3) Pri stravovaní účastníkov kurzu v závodoch verejného stravovania limit nákladov na stravovanie jedného účastníka v maloobchodných (predajných) cenách jedál je 19 Kčs denne pri stravovaní účastníkov za ceny III. a IV. cenovej skupiny a 22 Kčs denne pri stravovaní účastníkov za ceny II. cenovej skupiny.

(4) Pri ubytovaní účastníkov vo verejných ubytovacích zariadeniach je usporiadateľ kurzu povinný zabezpečiť, aby sa kapacita jednotlivých miestností plne využila a náklady na ubytovanie jedného účastníka boli čo najnižšie.

(5) Sumu za stravovanie podľa § 2 ods. 5 vyberie usporiadateľ kurzu od účastníkov. Usporiadatelia kurzov sú povinní odvádzať vybrané sumy prevyšujúce limit pokladničného zostatku v súhlase s ustanovením § 5 a 6 vyhlášky č. 187/1960 Zb. o vykonávaní pokladničných operácií, na svoje príslušné účty v banke alebo sporiteľni. Ak je usporiadateľom kurzu hospodárska organizácia, použije sumy vybrané od účastníkov na čiastočnú úhradu nákladov na ich stravovanie. V rozpočtových organizáciách sa prijaté sumy vyúčtujú ako náhrada výdavkov v prospech príslušného výdavkového účtu.

(6) Náklady na stravovanie, ubytovanie a náhradu cestovného účastníkom uvedené v § 2 ods. 4 a 6 uhrádza zo svojich prostriedkov organizácia, ktorá vysiela účastníkov do kurzu. Ostatné náklady na školenie uhrádza usporiadateľ kurzu; avšak v tých prípadoch, keď usporiadateľ kurzu zabezpečuje školenie účastníkov iných organizácií, pre ktoré tieto náklady ani neplánuje, ani nerozpočtuje, uhrádza i ostatné náklady na školenie organizácia, ktorá účastníkov do kurzu vysiela.

(7) Usporiadateľ kurzu si vyžiada od organizácie, ktorá vyslala účastníka do kurzu, úhradu nákladov na stravovanie a ubytovanie (po odčítaní súm za stravovanie podľa § 2 ods. 5). Ak sa kurz organizuje mimo závodov verejného stravovania (ubytovania), usporiadateľ kurzu nesmie požadovať vyššiu úhradu nákladov na stravovanie (ubytovanie), než sú skutočné režijné náklady.

(8) Náklady na cestovné a dopravu účastníkov sa uhradzujú z prostriedkov na cestovné výdavky. Vykazuje ich organizácia, ktorá vyslala účastníka do kurzu.

§ 4

Náhrady výdavkov za stravu a ubytovanie iných vyslaných osôb

Osobám, ktoré sú vyslané do kurzu, avšak nie ako účastníci (napr. za účelom prednáškovej alebo kontrolnej a podobnej činnosti), pokiaľ im podľa všeobecných predpisov prislúcha stravné, prípadne nocľažné, poskytne sa pri týchto cestách namiesto stravného vždy bezplatné stravovanie podľa noriem spotreby potravín (§ 3 ods. 2) alebo v medziach limitov nákladov na stravovanie (§ 3 ods. 3) určených pre účastníkov, prípadne bezplatné ubytovanie. Usporiadateľ kurzu i organizácia, ktorá vyslala tieto osoby, sú povinní zabezpečiť, aby sa im neposkytlo stravné. V dňoch, v ktorých tieto osoby majú nárok na stravné len za časť kalendárneho dňa, poskytne sa im stravné. Usporiadateľ kurzu je povinný zabezpečiť, aby mu za jednotlivé jedlá odobraté v týchto dňoch zaplatili tieto osoby sumy zodpovedajúce skutočným nákladom na tieto jedlá.

§ 5

Zodpovednosť za spôsobenú škodu

Za dôsledné dodržiavanie tejto vyhlášky sú zodpovední všetci pracovníci, ktorí ju vykonávajú. Náhrada škody vzniknutej národnému hospodárstvu porušením tejto vyhlášky sa spravuje podľa príslušných predpisov, najmä podľa zákona č. 71/1958 Zb. o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru.


§ 6

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Zrušujú sa

smernice schválené uznesením vlády z 1. apríla 1955 o hmotnom zabezpečení zamestnancov pri účasti na internátnom školení v krátkodobých odborných kurzoch usporadúvaných v pôsobnosti jednotlivých ústredných úradov vydané úpravou Ministerstva financií z 8. apríla 1955 č. 163/40.200/1955 a uverejnené v Zbierke inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov por. č. 50/1955 (na Slovensku por. č. 75/1955 Zb. inštr.),

obežník Ministerstva financií zo 16. júla 1957 č. 163/46.284/1957 o náhradách cestovných a iných výdavkov pri internátnom školení zamestnancov,

ustanovenia čl. 10 ods. 2 písm. b), ods. 3 a 4 časti A, čl. 14 ods. 1 a 2 a čl. 16 časti B smerníc Ministerstva financií z 15. júla 1960 č. 117/35.000/60 (Vestník Ministerstva financií č. 13-14 z r. 1960) a ustanovenia por. č. 9 písm. B a výklad k nemu v prílohe cit. smerníc, pokiaľ sa týkajú školenia v krátkodobých kurzoch, a

výklad k týmto ustanoveniam obsiahnutý v úprave Ministerstva financií z 23. decembra 1960 č. 117/71.784/60 (Vestník Ministerstva financií č. 1-2 z r. 1961).

(2) Pri kurzoch začatých pred účinnosťou tejto vyhlášky sa postupuje až do ich ukončenia podľa doterajších smerníc.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.


Prvý námestník ministra:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pre toto školenie platia smernice týchto organizácií.

**) Pre toto školenie platí uznesenie vlády z 19. októbra 1955 a z 3. februára 1960 (Vestník Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, čiastka 35 z roku 1955).

***) Školenie a výcvik týchto osôb a ich hmotné zabezpečenie sa spravuje vyhláškou č. 20/1960 Zb. o starostlivosti o osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou.

) Financovanie nákladov na školenie CO sa spravuje smernicami Ministerstva financií z 22. decembra 1961 č. 282/65.963/61 (Vestník Ministerstva financií č. 1-2 z r. 1962).