Vyhláška č. 100/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny

Čiastka 55/1962
Platnosť od 30.10.1962 do30.06.1964
Účinnosť od 01.11.1962 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva palív a energetiky

z 3. októbra 1962

o zmene vyhlášky č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny

Ministerstvo palív a energetiky v dohode s odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom ČSSR ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny, sa mení a doplňuje takto:

1. § 3 znie:

(1) Zmluva sa uzaviera pre každé odberné miesto osobitne; ak však ide o jediného odberateľa (organizáciu), môžu strany uzavrieť jedinú zmluvu s údajmi rozdelenými podľa jednotlivých odberných miest. Pritom u veľkoodberateľov je plánované množstvo elektriny (kWh) určované zmluvou postupne na príslušné obdobia roka a odberovými diagramami pre každé odberné miesto.

(2) Najneskoršie 10 dní pred začiatkom každého obdobia je veľkoodberateľ podľa bližších časových dispozícií dodávateľa povinný oznámiť dodávateľovi spresnenú potrebu elektriny na príslušné obdobie (prídel kWh) a dojednať s ním mesačný odberový a spotrebný diagram, ktorý je súčasťou zmluvy. Pritom veľkoodberatelia, pripojení na zariadenie pre verejný rozvod elektriny, dojednávajú s ním príslušné mesačné diagramy zásadne:

a) mesačne, ak ich plánovaná ročná spotreba elektriny je viac než 240 000 kWh a najvyšší hodinový elektrický príkon viac než 1 000 kW,

b) štvrťročne, ak ich plánovaná ročná spotreba elektriny je viac než 240 000 kWh, avšak hodinový elektrický príkon je najviac 1 000 kW,

c) ročne, ak ich plánovaná ročná spotreba elektriny je najviac 240 000 kWh.

(3) Ak dôjde dodatočne k nepredvídanej zmene v účelovej výrobe až po dojednaní diagramu na príslušné obdobie, môže odberateľ žiadať dodávateľa najneskoršie do 15. dňa bežného mesiaca o dodatočnú úpravu odberového a spotrebného diagramu, ktorú zmluvné strany vykonajú najneskoršie do 5 dní po tom, keď bola dodávateľovi takáto zmena oznámená.“

2. § 8 znie:

(1) Ak majú dodávatelia plánom určené dodávky elektriny zo závodných elektrární do zariadení pre verejný rozvod, sú povinní oznámiť odberateľovi najneskoršie 10 dní pred začiatkom každého dodávkového obdobia presný rozsah dodávky elektriny v kWh na príslušné obdobie a dojednať s ním výrobný a dodávkový diagram, v ktorom pri rešpektovaní technológie účelovej výroby a druhu závodnej elektrárne bude prihliadnuté na potrebu celoštátneho energetického systému. Pritom spresnenú dodávku elektriny dodávateľ rozdelí podľa bližších dispozícií odberateľa na čas nižšieho a vyššieho zaťaženia energetického systému a dohodne zároveň aj dodávku jalovej elektriny.

(2) Podľa potreby dojednajú sa výrobné a dodávkové diagramy aj na kratšie obdobia, prípadne aj pre dodávky mimo štátneho plánu.“

3. § 12 ods. 4 znie:

(4) Množstvo elektriny je dodávané alebo odoberané s toleranciou + 3 % a - 7 %; pre dodávky elektriny zo zariadení verejného rozvodu pre elektrickú trakciu Československých štátnych dráh a hromadnú mestskú dopravu, ďalej pre zvláštne zariadenia Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra, ako aj pre dodávky elektriny zo závodných elektrární do zariadení pre verejný rozvod elektriny platí tolerancia vo výške ± 7 %.“

4. § 31 znie:

(1) Za nedodanie, neodobratie alebo prekročenie dojednaného množstva kWh určujú sa majetkové sankcie u všetkých veľkoodberateľov s plánovanou ročnou spotrebou elektriny nad 240 000 kWh za kalendárne štvrťročné obdobie a u všetkých ostatných veľkoodberateľov za kalendárne ročné obdobie takto:

a) ak dodávateľ nedodá odberateľovi za príslušné penalizačné obdobie dojednané množstvo kWh pre jednotlivé odberné, príp. dodacie miesta, je povinný zaplatiť odberateľovi jednorazové penále vo výške 10 % priemernej ceny elektriny, t. j. 0,02 Kčs za každú nedodanú kWh,

b) ak odberateľ neodoberie za príslušné penalizačné obdobie dojednané množstvo kWh pre jednotlivé odberné, príp. dodacie miesta, je povinný zaplatiť dodávateľovi jednorazove penále vo výške 10 % priemernej ceny elektriny, t. j. 0,02 Kčs za každú neodobratú kWh,

c) ak odberateľ prekročí zo zariadenia pre verejný rozvod elektriny za príslušné penalizačné obdobie dojednané množstvo kWh pre jednotlivé odberné miesta, je povinný zaplatiť dodávateľovi jednorazové penále vo výške 0,24 Kčs za každú prekročenú kWh,

d) ustanovenie o zvýšenom penále podľa písm. c) sa nevzťahuje na dodávky elektriny zo zariadení verejného rozvodu pre elektrickú trakciu Československých štátnych dráh a hromadnú mestskú dopravu, pre zvláštne zariadenia Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra, ako aj pre dodávky elektriny zo závodných elektrární do zariadení verejného rozvodu elektriny; na tieto dodávky elektriny sa vzťahuje penále vo výške 10 % priemernej ceny elektriny, t. j. 0,02 Kčs za každú prekročenú alebo neodobratú kWh.

(2) Za nedodanie alebo prekročenie dojednaného elektrického výkonu určujú sa u všetkých veľkoodberateľov elektriny majetkové sankcie za kalendárne mesačné obdobie takto:

a) ak dodávateľ nedodá elektrický výkon v kW, dojednaný odberovým alebo dodávkovým diagramom pre jednotlivé odberné, príp. dodacie miesto, alebo ak preruší dodávku elektriny dlhšie než 15 minút, a to súvisle v čase, keď odberateľ mal podľa diagramu nárok elektrinu odoberať, je dodávateľ povinný zaplatiť jednorazové penále vo výške 10 % priemernej ceny za každý nedodaný kilowatt a hodinu, najmenej však Kčs 20,-,

b) ak odberateľ, u ktorého sa elektrický výkon meria ukazovateľom štvrťhodinového maxima, prekročí štvrťhodinový výkon v kW zo zariadenia pre verejný rozvod elektriny v čase energetických špičiek o viac než 10 % hodinovej hodnoty, dojednanej odberovým diagramom u výrobných veľkoodberateľov a o viac než 5 % u nevýrobných veľkoodberateľov, je povinný zaplatiť dodávateľovi za každý prípad prekročenia štvrťhodinového elektrického výkonu jednorazové penále vo výške Kčs 50,-, najviac však Kčs 3 000,- za kalendárny mesiac,

c) ak odberateľ, u ktorého sa odber elektriny meria zariadením s grafickou registráciou (maxigraf, printomaxigraf alebo maxiprint) alebo sa priebeh odoberaného elektrického výkonu zisťuje pravidelným odčítaním príslušného elektromeru, prekročí dojednaný odberový diagram zo zariadenia pre verejný rozvod elektriny v čase energetických špičiek, príp. aj v čase mimošpičkovom, pre ktorý bol vyhlásený stupeň jednotného regulačného plánu, určujúci zníženie spotreby elektriny oproti diagramu, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále, a to vo výške:

1,- Kčs za každý kW a hodinu prekročenia do 5 % hodnoty odber. diagramu,

3,- Kčs za každý kW a hodinu prekročenia do 10 % hodnoty odber. diagramu,

10,- Kčs za každý kW a hodinu prekročenia nad 10 % hodnoty odber. diagramu,

d) pre odberateľov, ktorí majú závodnú elektráreň alebo tepláreň, platia ustanovenia písm. c), vychádza sa však z hodnôt spotrebného diagramu pre celkovú ich spotrebu elektriny.

(3) Za nedodržanie kmitočtu a napätia sa určujú majetkové sankcie v prípadoch, keď sa účtuje penále za kalendárny mesiac, takto:

a) ak dodávateľ dodáva súvisle po čas dlhší ako 15 minút elektrinu pri napätí alebo kmitočte nižšom alebo vyššom, než bolo v zmluve dojednané, je povinný zaplatiť jednorazové penále vo výške 10 % priemernej ceny elektriny za každú kWh dodanú pri nižšom alebo vyššom napätí alebo kmitočte,

b) ak dodávateľ dodáva elektrinu súčasne pri nižšom alebo vyššom napätí a kmitočte, a to súvisle po čas dlhší než 15 minút, zaplatí len jednorazové penále vo výške 10 % priemernej ceny elektriny za každú kWh dodanú pri nižšom alebo vyššom napätí a kmitočte,

c) penále za nedodržanie napätia a kmitočtu sa platí len v tom prípade, ak sa môže dodržiavanie napätia a kmitočtu zisťovať úradne ociachovanými prístrojmi s grafickým zaznamenávaním, pričom dodávateľ môže v prípade pochybnosti správneho registrovania požiadať o úradné preciachovanie. Výdavky za preciachovanie uhrádza tá strana, v neprospech ktorej sa prejaví výsledok preskúšania,

d) napätie rozhodné pre penalizáciu sa meria na svorkách odovzdávajúceho elektromeru,

e) kmitočet rozhodný pre penalizáciu sa meria v ktoromkoľvek mieste toho istého rozvodného systému odberateľa.

(4) Pre výpočet penále sa určuje priemerná cena elektriny vo výške 0,20 Kčs za jednu kWh; tak isto sa určuje priemerná cena elektrického výkonu za jeden kilowatt a hodinu. Penále sa účtuje vždy do 20 dní po skončení príslušného obdobia. Minimálna suma penále je Kčs 20,-.

(5) Za nedodržanie lehôt určených v § 3 ods. 2, § 8 ods. 1, § 15 ods. 2 a § 19 ods. 1 u veľkoodberateľov, ako aj za nedodržanie trojdennej lehoty určenej príslušnými predpismi na zaslanie hlásenia o priebehu odberu elektriny sa platí penále Kčs 100,- za každý deň meškania, najviac však Kčs 1 000,-.

(6) Majetkové sankcie sa neplatia, ak došlo k nedodržaniu zmluvy z dôvodov uvedených v § 18 ods. 1 až 4 a ods. 6 až 14.“


Čl. II

1. Zrušuje sa vyhláška Ministerstva palív a energetiky č. 88/1961 Zb., ktorou bola zmenená a doplnená vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny.

2. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1962.


Minister:

Černík v. r.