Nariadenie vlády č. 87/1962 Zb.Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch

Čiastka 46/1962
Platnosť od 05.09.1962 do31.08.1964
Účinnosť od 01.09.1962 do31.08.1964
Zrušený 166/1964 Zb.

87

VLÁDNE NARIADENIE

z 30. augusta 1962

o pedagogických inštitútoch

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3, § 17 ods. 1, § 25 ods. 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. a podľa § 45 ods. 1 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch:


§ 1

(1) Pedagogické inštitúty sú vysokými školami. Vzdelávajú sa na nich učitelia pre školy poskytujúce základné všeobecné vzdelanie.

(2) Pedagogické inštitúty spravuje a riadi minister školstva a kultúry.

§ 2

Pedagogické inštitúty sú v Prahe, v Brandýse nad Labem, v Českých Budějoviciach, v Plzni, v Karlových Varoch, v Ústí nad Labem, v Liberci, v Hradci Králové, v Pardubiciach, v Jihlave, v Brne, v Gottwaldove, v Olomouci, v Ostrave, v Trnave, v Nitre, v Banskej Bystrici, v Martine, v Košiciach a v Prešove.

§ 3

(1) Na čele pedagogického inštitútu je riaditeľ, ktorý má dvoch zástupcov; riaditeľa a jeho zástupcov vymenúva minister školstva a kultúry.

(2) Riaditeľ pedagogického inštitútu, jeho zástupcovia a ďalší učitelia, ktorých určí riaditeľ, tvoria pedagogickú radu; na pedagogických inštitútoch, ktoré určí minister školstva a kultúry, vykonávajú pedagogické rady funkciu vedeckej rady vysokej školy.

§ 4

Bezprostrednú správu pedagogického inštitútu obstaráva riaditeľstvo, ktoré je súčasne osobným úradom zamestnancov inštitútu.

§ 5

Na pedagogických inštitútoch pôsobia popri učiteľoch uvedených v § 25 ods. 1 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. aj ďalší učitelia.


§ 6

(1) Vládne nariadenie č. 57/1959 Zb. o pedagogických inštitútoch sa zrušuje.

(2) Tak isto sa zrušuje ustanovenie § 35 ods. 5 vládneho nariadenia č. 71/1960 Zb. o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činnosti ich orgánov, pokiaľ riadenie pedagogických inštitútov zverilo krajským národným výborom.

§ 7

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1962.


Široký v. r.