Vyhláška č. 83/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha k vyhláške č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

Čiastka 42/1962
Platnosť od 23.08.1962 do31.08.1965
Účinnosť od 23.08.1962 do31.08.1965
Zrušený 84/1965 Zb.

OBSAH

83

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 11. júla 1962,

ktorou sa doplňuje príloha k vyhláške č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovského zákona):


Čl. I

Príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch sa v skupine 13 - poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo doplňuje o tieto nové učebné odbory:

Označenie učebného odboruChlapci - Ch
Dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovpovinnú školskú dochádzkuúplné stred. všeobecné vzdelanie
123456
1308Poľnohospodár mechanizátor
Poľnohospodárka mechanizátorka
Ch
D
Práce spojené so zoradením, obsluhou pri práci a bežnou údržbou základných poľnohospodárskych strojov v živočíšnej a rastlinnej výrobe, vrátane vedenia traktoru a ostatné najdôležitejšie odborné práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe.2 1
1324Pestovateľ mechanizátor*)
Pestovateľka mechanizátorka*)
Ch
D
Zoradenie, obsluha pri práci a údržba ťažkých a zložitých mechanizačných prostriedkov v rastlinnej výrobe, najmä kombajnu.1-
1325Chovateľ mechanizátor*)
Chovateľka mechanizátorka*)
Ch
D
Zoradenie, obsluha pri práci a údržba zložitých mechanizmov v živočíšnej výrobe, najmä dojacích automatov a špeciálne odborné práce pri ošetrovaní dobytka, najmä plemenného dobytka.1 -

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Křístek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Podmienkou prijatia je vyučenie v učebnom odbore Poľnohospodár mechanizátor, Poľnohospodárka mechanizátorka č. 1308.