Vyhláška č. 34/1962 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zásadách pre posudzovanie invalidity a čiastočnej invalidity pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia)

Čiastka 16/1962
Platnosť od 30.03.1962 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1962 do30.06.1964
Zrušený 102/1964 Zb.

34

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

z 30. marca 1962

o zásadách pre posudzovanie invalidity a čiastočnej invalidity pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia)

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia vyhlasuje zásady pre posudzovanie invalidity a čiastočnej invalidity pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia), ktoré boli ustanovené uznesením vlády zo 16. novembra 1956 a zo 16. marca 1962, podľa § 12 ods. 2 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení, podľa § 39 ods. 2 a § 54 ods. 4 zákona č. 32/1962 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, a podľa § 23 ods. 2 a § 26 ods. 4 vládneho nariadenia č. 56/1956 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich:


§ 1

Invalidita

(1) Zamestnanec je invalidný, ak pre trvalé zhoršenie zdravotného stavu

a) sa stal neschopným na akékoľvek sústavné zárobkové zamestnanie, alebo

b) je síce schopný vykonávať sústavné zárobkové zamestnanie, avšak výkon tohto zamestnania by vážne zhoršil jeho zdravotný stav, alebo

c) je síce schopný vykonávať zárobkové zamestnanie, avšak celkom neprimerané jeho predchádzajúcim schopnostiam a spoločenskému významu doterajšieho zamestnania.

(2) Člen jednotného roľníckeho družstva*) je invalidný, ak pre trvalé zhoršenie zdravotného stavu sa stal neschopným vykonávať akúkoľvek sústavnú zárobkovú činnosť alebo ak by výkon takejto činnosti vážne zhoršil jeho zdravotný stav.

(3) Rodinný príslušník člena jednotného roľníckeho družstva je invalidný, ak sa pre trvalé zhoršenie zdravotného stavu spôsobené pracovným úrazom (chorobou z povolania) stal neschopným vykonávať akúkoľvek sústavnú zárobkovú činnosť alebo ak by výkon takejto činnosti vážne zhoršil jeho zdravotný stav.

(4) Osoba samostatne hospodáriaca a spolupracujúci člen jej rodiny sú invalidní, ak pre trvalé zhoršenie zdravotného stavu sa stali neschopnými vykonávať akúkoľvek sústavnú zárobkovú činnosť alebo ak by výkon takejto činnosti vážne zhoršil ich zdravotný stav.

§ 2

Čiastočná invalidita

(1) Zamestnanec je čiastočne invalidný, ak sa jeho zárobok podstatne znížil preto, že pre trvalé zhoršenie zdravotného stavu

a) je síce schopný vykonávať doterajšie alebo iné primerané zamestnanie, avšak len za zvlášť uľahčených pracovných podmienok, alebo

b) nie je schopný vykonávať doterajšie zamestnanie, avšak je schopný vykonávať iné primerané zamestnanie menej kvalifikované.

(2) Člen jednotného roľníckeho družstva je čiastočne invalidný, ak pre trvalé zhoršenie zdravotného stavu nemôže odpracovať a skutočne neodpracuje v doterajšej činnosti ani polovicu priemerného počtu pracovných jednotiek dosiaľ odpracovaných alebo nemôže dosiahnuť a tiež skutočne nedosiahne ani polovicu svojej priemernej pracovnej odmeny; priemer sa vypočítava za posledných 5 kalendárnych rokov alebo za celú dobu, po ktorú v družstve pracoval, ak v ňom nepracoval aspoň 5 rokov.

(3) Za čiastočne invalidného sa považuje aj zamestnanec alebo člen jednotného roľníckeho družstva, u ktorého síce nedošlo k podstatnému zníženiu zárobku, ak však trvalé zhoršenie zdravotného stavu mu značne sťažuje všeobecné životné podmienky.

(4) Rodinný príslušník člena jednotného roľníckeho družstva, jednotlivo hospodáriaci roľník a spolupracujúci člen rodiny osoby samostatne hospodáriacej sú čiastočne invalidní, ak pre trvalé zhoršenie ich zdravotného stavu spôsobené pracovným úrazom (chorobou z povolania) došlo k podstatnému zníženiu ich pracovnej schopnosti.

§ 3

Ostatné druhy invalidity

(1) Manželka je invalidná, ak pre trvale nepriaznivý zdravotný stav nie je schopná vykonávať obvyklé práce spojené s vedením domácnosti.

(2) Vdova je invalidná, ak pre trvale nepriaznivý zdravotný stav nie je schopná vykonávať zamestnanie primerané jej schopnostiam.

(3) Vdovec a žiadateľ o sociálny dôchodok sú invalidní, ak pre trvale nepriaznivý zdravotný stav nie sú schopní vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť.

§ 4

Spoločné ustanovenia

(1) Za trvalý sa považuje nepriaznivý zdravotný stav, ktorý podľa poznatkov lekárskej vedy pravdepodobne potrvá dlhšie ako rok od vzniku pracovnej neschopnosti.

(2) Invalidita a čiastočná invalidita osôb, na ktoré sa vzťahujú predpisy o dôchodku za výsluhu rokov, sa posudzuje so zreteľom na ich spôsobilosť vykonávať doterajšie zamestnanie.

(3) Vo všetkých prípadoch, keď ide o zistenie invalidity (čiastočnej invalidity), jej príčiny a stupňa, rozhodujú posudkové komisie sociálneho zabezpečenia.*)

(4) Podrobné pokyny pre posudzovanie invalidity (čiastočnej invalidity) bude vydávať Štátny úrad sociálneho zabezpečenia v dohode s ministerstvami zdravotníctva a národnej obrany a s Ústrednou radou odborov.


§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Vyhláška č. 250/1956 Ú. l. (Ú. v.) o zásadách pre posudzovanie invalidity a čiastočnej invalidity pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia) stráca platnosť 31. marcom 1962.

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1962.


Predseda:

Erban v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Invalidita učňov v učebnom pomere k jednotnému roľníckemu družstvu sa posudzuje ako invalidita zamestnancov.

*) Vládna vyhláška č. 151/1960 Zb. o organizácii a pôsobnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia.