Nájdených 70
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
416/2011 Z. z. Nariadenie o hodnotení chemického stavu podzemných vôd 01.12.2011
279/2011 Z. z. Nariadenie vlády o Vodnom pláne Slovenska na dosiahnutie environmentálnych cieľov 01.09.2011
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
201/2011 Z. z. Nariadenie o chemickej analýze a monitorovaní stavu vôd 01.07.2011
419/2010 Z. z. Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika 15.11.2010
418/2010 Z. z. Vyhláška o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 15.11.2010
341/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pásma liečivých a minerálnych zdrojov v Martine 01.09.2010
282/2010 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 01.07.2010
269/2010 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 15.06.2010
262/2010 Z. z. Vyhláška o obnove verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 15.06.2010
24/2010 Z. z. Vyhláška ustanovujúca ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali 01.02.2010
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 01.02.2010
255/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach 01.08.2008
87/2008 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na prírodné kúpaliská 15.03.2008
3/2007 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni 15.01.2007
27/2006 Z. z. Vyhláška o úhrade za odber vody z liečivého alebo minerálneho zdroja 25.01.2006
538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách 01.01.2006
101/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže 01.04.2005
525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 01.01.2004
34/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o povinnostiach vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov pri prevádzke a udržovaní rozvodnej závlahovej siete a odvodňovacej, drenážnej a drobnej odpadovej siete melioračných stavieb zrušených vodných družstiev a o prevádzke a udržovaní týchto častí melioračných stavieb 08.04.1960