Zákon č. 276/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.

Čiastka 127/2007
Platnosť od 20.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

276

ZÁKON

zo 17. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 42 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 553/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

3. V § 3 písmeno d) znie:

d) odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.“.

4. V § 3 písm. e) sa slovo „platby“ nahrádza slovom „poplatky“.

5. V § 3 písm. h) sa slovo „banke“ nahrádza slovami „Štátnej pokladnici“.

6. V § 3 písmeno r) znie:

r) úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

8a) § 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

8b) § 23 ods. 3 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z.“.

7. V § 3 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:

t) úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo úhrada za odber prírodnej minerálnej vody,8c)“.

Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

8c) § 25 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8. V § 3 písm. u) sa slovo „údaje“ nahrádza slovom „zdroje“.

9. V § 4 ods. 1 písm. e) a v § 6 ods. 2 sa slovo „vôd“ nahrádza slovami „kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd“.

10. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

11. V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Fond najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku.“.

12. V § 4 odsek 4 znie:

(4) Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu, ktoré majú vplyv na schodok alebo prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.“.

13. V § 4 sa vypúšťa odsek 7.

14. V § 5 ods. 3 sa slovo „minister“ nahrádza slovom „riaditeľ13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.“.

15. V § 5 odsek 5 znie:

(5) Ministerstvo vyberie formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu15) banku na posudzovanie bonity žiadateľa o podporu formou úveru, bonity projektu žiadateľa a bonity záruky pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

15) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.“.

16. V § 5 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.

18. V § 5 ods. 7 sa slová „postupuje v spolupráci s orgánmi“ nahrádzajú slovami „môže požiadať o spoluprácu orgány“.

19. V § 9 odsek 3 znie:

(3) Žiadosti o podporu predkladá žiadateľ fondu k 31. októbru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e). Žiadosti o podporu formou úveru podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) predkladá žiadateľ fondu v priebehu kalendárneho roka.“.

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 4 zákona č. 328/1991 Z. z. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

21. Nadpis pod § 11 znie: „Kontrola“.

22. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) Zákon č. 502/2001 Z. z.

Zákon č. 523/2004 Z. z.“.

23. V § 11 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.

24. V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a sú chránené ako utajovaná skutočnosť“.

25. Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007

Fond najneskôr do 31. augusta 2007 zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2008.“.

Čl. II

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 25 ods. 1 sa slová „ministerstvu zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Environmentálnemu fondu21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 25 ods. 4 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.