Vyhláška č. 259/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

Čiastka 113/2005
Platnosť od 22.06.2005 do14.08.2012
Účinnosť od 01.07.2005 do14.08.2012
Zrušený 220/2012 Z. z.

OBSAH

259

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 23. mája 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Príprava na zásobovanie vodou na obdobie krízovej situácie1) (ďalej len „zásobovanie pitnou vodou“) je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty hospodárskej mobilizácie, pre ozbrojené sily, pre ozbrojené bezpečnostné zbory a pre ostatné zložky (ďalej len „odberateľ “).

(2) Preventívne opatrenia na zabezpečenie dodávky pitnej vody sú výsledkom

a) analýzy súčasného stavu zásobovania vodou (ďalej len „analýza“),

b) vyhodnotenia bezpečnostných rizík a ohrození.

(3) Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. c) a d) zákona, ktorý zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou, vykonáva analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, ktoré sú podkladom na vypracovanie krízového plánu.

(4) Pri vypracúvaní analýzy sa hodnotí oblasť zásobovania vodou, a to najmä

a) charakteristikou oblasti zásobovania vodou, v ktorej sa hodnotia fyzikálno-geografické pomery a demografické pomery a spôsob zásobovania pitnou vodou,

b) rozborom súčasného stavu zásobovania vodou na základe údajov o odberoch vody pre obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo, občiansku vybavenosť a na základe údajov o verejnom vodovode,

c) zhodnotením vplyvu energetického systému na zásobovanie vodou, najmä z hľadiska výroby a dopravy pitnej vody k odberateľom.

(5) Pri vyhodnocovaní bezpečnostných rizík a ohrozenia sa posudzujú najmä

a) možné zdroje ohrozenia alebo znečistenia vodných zdrojov a objektov a zariadení verejného vodovodu (ďalej len „vodárenský objekt"),

b) citlivosť využívaných vodných zdrojov a vodárenských objektov na predpokladané bezpečnostné riziká a ohrozenie,

c) možnosť vyradenia kľúčových vodných zdrojov a vodárenských objektov z prevádzky a návrh na náhradné zásobovanie pitnou vodou po ich vyradení z prevádzky; tento návrh sa vypracúva v rôznych variantoch,

d) možnosť rozpadu energetického systému a návrh na náhradné riešenie dodávky elektrickej energie na výrobu a dodávku pitnej vody k odberateľom.

(6) Núdzové zásobovanie pitnou vodou je dodávka pitnej vody cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami

a) pri prerušení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu alebo

b) pri nemožnosti dodávky pitnej vody verejným vodovodom.

(7) Vodný zdroj na zásobovanie vodou v období krízovej situácie určí subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečujúci zásobovanie vodou, ktorý spracúva krízový plán, najmä na základe výsledkov analýzy a zhodnotenia bezpečnostných rizík a ohrozenia.

(8) Pri určovaní vodných zdrojov na zásobovanie vodou v období krízovej situácie sa prihliada aj

a) na ich lokalizáciu, najmä na vzdialenosť od zásobovanej obce a od subjektov hospodárskej mobilizácie,

b) na výdatnosť alebo odporúčané odoberané množstvo vody,

c) na kvalitu vody aj z hľadiska potreby jej úpravy,

d) na energetickú náročnosť,

e) na možnosť zabezpečenia kvalitatívnej ochrany a kvantitatívnej ochrany.

§ 2

(1) Obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení regulačných stupňov.2) Pri obmedzení dodávky vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku poklesu výdatnosti vodných zdrojov najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok alebo v dôsledku vyradenia vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky, alebo v dôsledku zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takých prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve. K prerušeniu dodávky vody z verejného vodovodu dochádza, ak v dôsledku vyradenia kľúčových vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky alebo v dôsledku zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom.

(2) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 15 % oproti odporúčanej výdatnosti alebo k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 1. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 85 % súčasnej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut.

(3) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 30 % oproti odporúčanej výdatnosti alebo k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 2. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 70 % súčasnej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a na umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim odberateľom.2a)

(4) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 70 % oproti odporúčanej výdatnosti alebo k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov z prevádzky alebo k zničeniu dôležitých úsekov verejného vodovodu, platí regulačný stupeň č. 3. Dodávka pitnej vody sa verejným vodovodom zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30 % súčasnej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, na umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim odberateľom, a opatrenia určujúce čas dodávky pitnej vody verejným vodovodom.

(5) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí sa dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou na miesta distribúcie pitnej vody určené obcou.3)

(6) Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové zásobovanie pitnou vodou.

(7) Pri dodávke zníženého množstva vody verejným vodovodom sa rozsah zásobovania vodou určí vo viacerých variantoch na základe výsledkov analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík a ohrozenia.

(8) Pri plánovaní jednotlivých variantov zásobovania vodou sa vychádza najmä

a) z rozmiestnenia vodných zdrojov určených na zásobovanie vodou,

b) z výdatnosti prameňov alebo odporučeného odoberaného množstva vody zo studní, prípadne z povrchových vodných zdrojov určených na zásobovanie vodou,

c) z technického stavu verejného vodovodu, ktorý nastane po vyradení niektorých vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky,

d) z energetickej náročnosti.

(9) Pre jednotlivé varianty sa určí aj spôsob stabilizácie kvality pitnej vody vo verejnom vodovode pri jej znížených dodávkach. Technické opatrenia na zabezpečenie stabilizácie kvality pitnej vody pri jej regulovanej doprave je potrebné riešiť už v stave bezpečnosti.4)

§ 3

(1) Núdzové zásobovanie pitnou vodou5) je spôsob dodávky pitnej vody, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.

(2) Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou sa dodávka pitnej vody zabezpečuje zo zariadení verejného vodovodu, ktorými sú najmä úpravňa pitnej vody, vodojem, hydrant, alebo z vodných zdrojov určených na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

(3) Za vodné zdroje na núdzové zásobovanie pitnou vodou sa určujú najmä vodné zdroje podzemných vôd s gravitačnou dopravou vody, ktoré sú bez nároku na energetické zdroje a úpravu vody, okrem hygienického zabezpečenia pitnej vody. Ak to prírodné podmienky neumožňujú, za vodné zdroje na núdzové zásobovanie pitnou vodou možno určiť aj zdroje povrchových vôd s prenosným (mobilným) zariadením na úpravu pitnej vody.

(4) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 litrov na osobu denne; v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.

(5) Pre subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré zabezpečujú chov hospodárskych zvierat, je minimálna potreba pitnej vody na deň a kus

a) 1 až 5 litrov pre dojnice,

b) 1 až 2 litre pre hovädzí dobytok nad 2 roky veku,

c) 8 litrov pre hovädzí dobytok 1- až 2-ročný,

d) 5 litrov pre hovädzí dobytok do 1 roku veku,

e) 5 litrov pre prasnice,

f) 1,5 litra pre ošípané s hmotnosťou 7 až 35 kilogramov,

g) 3 litre pre ošípané vo výkrme,

h) 0,25 litra pre nosnice,

i) 0,07 litra pre brojlery a kurčatá,

j) 2 litre pre ovce,

k) 1 liter pre jahňatá.

(6) Dávky pitnej vody podľa odseku 5 sú určené najviac na tri po sebe nasledujúce dni; po tomto období sa zvyšujú najmenej o 20 %.

(7) Pre organizácie zdravotníckeho zabezpečenia je núdzová potreba pitnej vody 30 litrov na lôžko a deň alebo vo výške minimálnej potreby určenej na uchovanie zdravotníckeho zabezpečenia.

(8) Celková núdzová potreba vody je určená súčtom núdzovej potreby vody podľa odseku 4 a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty hospodárskej mobilizácie.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


László Miklós v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

2) § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

2a) § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

3) Čl. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

4) Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

5) § 36 ods. 9 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.