Nájdených 252
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
41/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch 15.03.2020
2/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove 15.01.2020
114/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave 01.05.2019
305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.01.2019
200/2018 Z. z. Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd 15.07.2018
325/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke 01.01.2018
174/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 01.07.2017
242/2016 Z. z. Vyhláška o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní 01.11.2016
119/2016 Z. z. Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru 15.03.2016
159/2014 Z. z. Vyhláška o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce a škôd 15.06.2014
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
416/2011 Z. z. Nariadenie o hodnotení chemického stavu podzemných vôd 01.12.2011
279/2011 Z. z. Nariadenie vlády o Vodnom pláne Slovenska na dosiahnutie environmentálnych cieľov 01.09.2011
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
218/2011 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii poskytovania vodohospodárskych služieb 15.07.2011
201/2011 Z. z. Nariadenie o chemickej analýze a monitorovaní stavu vôd 01.07.2011
73/2011 Z. z. Vyhláška ustanovujúca koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemných vodách 01.04.2011
419/2010 Z. z. Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika 15.11.2010
418/2010 Z. z. Vyhláška o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 15.11.2010