Nájdených 252
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 01.06.2010
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.01.2019
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
11/2016 Z. z. Vyhláška o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 01.01.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
244/2016 Z. z. Vyhláška o kvalite ovzdušia 31.12.2016
195/2016 Z. z. Vyhláška na technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania 15.06.2016
119/2016 Z. z. Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru 15.03.2016
368/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií 01.08.2015
228/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív 01.09.2014
477/2013 Z. z. Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín 01.01.2014
465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia 01.01.2014
418/2013 Z. z. Novela nariadenie vlády o zozname účinných látok pre biocídne výrobky 01.01.2014
340/2013 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trh 01.11.2013
319/2013 Z. z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh 01.11.2013
78/2012 Z. z. Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.03.2012
431/2011 Z. z. Vyhláška o systéme manažérstva kvality 01.01.2012
430/2011 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť 01.01.2012