Nájdených 265
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 01.06.2010
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky 15.09.2020
247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov 15.09.2020
246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská 15.09.2020
245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky 15.09.2020
244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky 15.09.2020
234/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová 15.09.2020
163/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište 01.07.2020
162/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 01.07.2020
161/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 01.07.2020
305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.01.2019
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
11/2016 Z. z. Vyhláška o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 01.01.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
244/2016 Z. z. Vyhláška o kvalite ovzdušia 31.12.2016
195/2016 Z. z. Vyhláška na technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania 15.06.2016
119/2016 Z. z. Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru 15.03.2016
368/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií 01.08.2015