Nariadenie vlády č. 496/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do14.10.2017
Zrušený 355/2007 Z. z.

496

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až e), ktoré znejú:

c) povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré dodávajú pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti,

d) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme využívajú pitnú vodu,

e) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme dodávajú pitnú vodu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré ju využívajú v rámci výkonu práce vo verejnom záujme,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená f) až i).

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 3 znejú:

1) § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2006 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd.“.

3. § 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) zásobovanou oblasťou geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú.“.

4. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

(1) Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až d) sú povinné

a) zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

b) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,3a)

c) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na určenie ochranných pásiem,4)

d) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,5)

e) zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody,

f) zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a výsledky uchovávať desať rokov,

g) bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitov ustanovených medznou hodnotou a najvyššou medznou hodnotou,

h) zistiť príčiny nesplnenia limitných hodnôt a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia na obnovenie kvality vody; do obnovenia kvality vody vykonávať opatrenia nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

i) používať pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu a pri distribúcii pitnej vody len také technologické a pracovné postupy, materiály a chemické látky alebo chemické prípravky prichádzajúce do styku s pitnou vodou, ktorých použitie schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva,5)

j) overovať účinnosť dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje.

(2) Na osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa nevzťahuje povinnosť uvedená v odseku 1 písm. c).

(3) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú analýzu pitnej vody, musia byť akreditované.5a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 4, 5 a 5a znejú:

3a) § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.

4) § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

5) § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.

5a) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5. V § 4 ods. 4 písm. c) sa slová „geografickú oblasť“ nahrádzajú slovami „zásobovanú oblasť alebo jej časť“.

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

6) § 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.

7) Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.“.

7. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) z vodovodných rozvodov pri uvedení nových a zrekonštruovaných stavieb do užívania.“.

8. V § 5 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o týchto opatreniach písomne informuje regionálny úrad verejného zdravotníctva“.

9. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.8)“.

10. Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

9) § 17 ods. 2 zákona č. 355/2005 Z. z.

10) § 17 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

11. V § 9 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený“ nahrádzajú slovami „ preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené“.

12. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

Por. čís.UkazovateľSymbol
ukazovateľa
LimitJednotkaDruh limitu1)Poznámky
1.Escherichia coli EC 
0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
 
NMH
NMH
NMH
 
HZ
IZ
BPV
2.Koliformné baktérie KB 
0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
 
MH
MH
MH
 
HZ
IZ
BPV
3. EnterokokyEK 
0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
 
NMH
NMH
NMH
 
HZ
IZ
BPV
4.Pseudomonas aeruginosaPA 
0
KTJ
v 250 ml
 
NMH
 
BPV
5.Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oCKM22 
200
500
100
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
 
MH
MH
MH
 
HZ
IZ
BPV
6.Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oCKM22 
50
100
20
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
 
MH
MH
MH
 
HZ
IZ
BPV
7.Bezfarebné bičíkovceBB10


50
jedince/mlMH


MH
HZ pitnou vodou nezabezpečovanou
dezinfekciou.
Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.
IZ
8.Živé organizmy
(okrem bezfarebných bičíkovcov)
ŽO0
0
jedince/mlMH
MH
HZ
IZ
9.Vláknité baktérie
(okrem železitých a mangánových baktérií)
VB0
0
jedince/mlIH
IH
HZ
IZ
10.Mikromycéty stanoviteľné mikroskopickyMM0
0
jedince/mlIH
IH
HZ
IZ
11. Mŕtve organizmyMO30jedince/mlMHHZ
12.Železité a mangánové baktérieŽMB10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
13.AbiosestónAB 10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
14.Clostridium perfringensCP 
0
KTJ
v 100 ml
 
IH
Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

a) Anorganické ukazovatele

Por. čís.UkazovateľSymbol
ukazovateľa
LimitJednotkaDruh
limitu
Poznámky
15. Antimón Sb0,005mg/lNMH 
16.Arzén As0,01mg/lNMH 
17.BórB1,0mg/lNMH 
18.BromičnanyBr0,01mg/lNMHJe potrebné snažiť sa, ak je to možné bez zhoršenia kvality dezinfekcie, o nižšiu hodnotu, ako je limitná hodnota.
19. DusičnanyN50mg/lMHSúčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
20.DusitanyN0,5mg/lNMHSúčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
21. Fluoridy 1,5mg/lNMH 
22. Chróm Cr 0,05mg/lNMH 
23. Kadmium Cd 0,005mg/lNMH 
24. Kyanidy C0,05mg/lNMH 
25. MeďCu2,0mg/lMHZvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
26. NikelNi 0,02mg/lNMHZvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
27. OlovoPb 0,01mg/lNMHZvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu musia byť uprednostnené oblasti, kde je koncentrácia olova najvyššia.
28. OrtuťHg0,001mg/lNMH 
29. Selén Se 0,01mg/lNMH 
30. Striebro Ag 0,05mg/lNMH Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody. Výnimka z limitu sa neudeľuje.

b) Organické ukazovatele

Por. čís.UkazovateľSymbol
ukazovateľa
LimitJednotkaDruh
limitu
Poznámky
31.AkrylamidAA0,1µg/lNMH Zisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
32.Benzén C6H61,0µg/lNMH 
33. Dichlórbenzény DCB 0,3
 
300
µg/l
 
µg/l
MH
 
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody. Dichlórbenzény zahŕňajú sumu: 1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén.
34.1,2-dichlóretánC2H4Cl3,0µg/lNMH 
35. MonochlórbenzénMCB 10
 
300
µg/l
 
µg/l
MH
 
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
36. Celkový organický uhlíkTOCbez význam-ných zmienmg/lIHNemusí sa stanovovať pri zdrojoch produkujúcich menej ako 10 000 m3 denne.
37.Pesticídy PL 0,1µg/lNMHZa pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd. Pre aldrín, dieldrín, heptachlór a heptachlórepoxid  platí limit 0,03 µg/l .
38. Pesticídy spolu PLs 0,5µg/lNMHLimitná hodnota predstavuje súčet koncentrácií všetkých pesticídov stanovených vo vzorke.
Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty  (napríklad regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať.
39.Polycyklické aromatické uhľovodíkyPAU0,1µg/lMMHVzťahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
40.Benzo(a)pyrénBaP0,01µg/lNMH 
41.EpichlórhydrínC3H5ClO0,1µg/lNMHZisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
42. StyrénST20µg/lNMH 
43. TetrachlóreténPCE10µg/lNMHSúčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
44. TetrachlórmetánCCl42,0µg/lMHRR 
45. ToluénC7H850
700
µg/l
µg/l
MH
NMH
 
46. TrichlóreténTCE10µg/lNMHSúčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
47. VinylchloridC2H3Cl0,5µg/lNMHZisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
48. XylényC8H10100
 
 
500
µg/l
 
 
µg/l
MH
 
 
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného  zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
49. MikrocystínLR1µg/lMHKontrolu vykonáva výrobca pitnej vody v pitných vodách upravovaných z povrchových zdrojov v období výskytu cyanobaktérií v počtoch > 20 000 buniek/ml v mieste najväčšieho výskytu na povrchovom zdroji. Odber povrchových vôd sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.8)11)12)13)

c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Por. čís.UkazovateľSymbol
ukazovateľa
LimitJednotkaDruh
limitu
Poznámky
50. Voľný chlórCl20,3mg/lMHVzťahuje sa na obsah voľného chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí byť minimálna hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.
51. BrómdichlórmetánBDM 0,015
 
0,025
mg/l
 
mg/l
MH
 
NMH
Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
52.2,4-dichlórfenolDCF0,002mg/lMHZisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
53.ChlórdioxidClO20,20mg/lMH 
54.ChloritanyCl0,20mg/lNMH 
55.Chloroform CHCl30,04mg/lMHPrekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
56. Ozón O30,05mg/lMH 
57.2,4,6-trichlórfenolTCP0,01
0,2
mg/l
mg/l
MH
NMH
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
58.Trihalometány spoluTHMs0,10mg/lNMHŠpecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform, dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán.
Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie trihalometánov vo vode určenej na ľudskú spotrebu sa musia uprednostniť tie oblasti, kde je koncentrácia trihalometánov najvyššia.

d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Por. čís.UkazovateľSymbol ukazovateľaLimitJednotkaDruh limituPoznámky
59. Absorbancia
(254 nm, 1 cm)
A2540,08 IHPrekročenie indikačnej hodnoty môže byť dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn.
60. Amónne ióny N0,5mg/lMH 
61. Celkové rozpustné látky RL 1 000mg/lMH 
62. Farba F20mg/lMH 
63. Hliník Al 0,2mg/lMH 
64.Chemická spotreba kyslíka manganistanomCHSKMn3,0mg/lMH 
65. ChloridyC250mg/lMHVoda nesmie byť agresívna.
66.MangánMn0,05mg/lMHPrekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
67.Nasýtenie vody kyslíkomO2> 50% nasýteniaOH 
68.Reakcia vodypH6,5 – 9,5 MH Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže byť nižšia.
69. Sírany S250mg/lMHVoda nesmie byť agresívna.
70.Sulfán voľný H2S0,01mg/lMH 
71. Chuť  prijateľná pre spotrebiteľa MHPri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
72.Teplotat 8 – 12oCOH 
73. Zákal Z 5FNU MHPre vodu upravovanú z povrchových zdrojov platí pre zákal medzná hodnota 1,0 FNU pri výstupe z úpravne vody.
74. Pach bez zápachu  Pri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
75. Zinok Zn 3,0mg/l MH 
76. Železo Fe 0,2mg/l MHPrekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
77. Vodivosť kappa 125,0mS/m pri 20 oC IHVoda nesmie byť agresívna.
78. SodíkNa+ 200mg/lMH 

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Por. čís.UkazovateľSymbol ukazovateľaLimitJednotkaDruh limituPoznámky
79.HorčíkMg2+10,0

30,0
 
125
mg/l
 
 
 
mg/l
OH
 
 
 
MH
 
80.VápnikCa2+> 30mg/lOH 
81.Vápnik a horčíkCa2+ + Mg2+1,1

5,0
mmol/lOH 

f) Rádiologické ukazovatele

Por. čís.UkazovateľSymbol ukazovateľaLimitJednotkaDruh limituPoznámky
82.Trícium3H100Bq/lIHMonitorovanie objemovej aktivity trícia v pitnej vode a objemovej aktivity rádionuklidov v pitnej vode na účely stanovenia celkového úväzku efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov  pitnou vodou  sa nevyžaduje, ak je iným monitorovaním preukázané, že úroveň objemovej aktivity trícia alebo vypočítaného  celkového úväzku efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov pitnou vodou je dostatočne pod indikačnou hodnotou rádiologického ukazovateľa.  Ak sa monitorovanie nevyžaduje, Úrad verejného zdravotníctva  SR informuje komisiu podľa osobitného predpisu14) o dôvodoch takého rozhodnutia a poskytne jej  výsledky monitorovania, na základe ktorého takto rozhodol.
Príjem trícia, 40K, radónu a jeho rozpadových produktov sa nezapočítava do príjmu na účely hodnotenia celkového úväzku efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov pitnou vodou za rok.
Podrobnosti o požiadavkách na monitorovanie  prírodných rádionuklidov v pitnej vode sú uvedené vo vykonávacom predpise.7)
83.Celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rokE()0,10mSv/rokIH 

.“.

13. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

ROZSAH ROZBOROV A POČET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

1. Minimálny ročný počet odberov vzoriek pitnej vody

Ak objem vyrábanej vody nezodpovedá počtu obyvateľov podľa hodnôt uvedených v tabuľke č. 1, považuje sa za rozhodujúci počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou.
Príklad výpočtu pre objem dodávanej vody 5 200 m3/deň: počet minimálnych rozborov 22 [4 + (6 x 3)] a počet úplných rozborov 3 [1 + (2 x 1)].

Tabuľka č. 1

Počet obyvateľov v zásobovanej oblasti (pri dennej spotrebe 200 l na osobu)Objem vyrábanej alebo dodávanej pitnej vody v zásobovanej oblasti (m3/deň)Ročný počet vzoriek
minimálnych rozborov
Ročný počet vzoriek úplných rozborov
 50 1021 za 10 rokov
> 50  100> 10  2021 za 5 rokov
> 100  500> 20  10031 za 2 roky
> 500  5 000> 100  1 00041
> 5 000  50 000> 1 000  10 0004
+3 na každých 1 000 m3 z celkového
objemu vrátane začatých
1
+1 na každých 3 300 m3/deň
> 50 000  500 000> 10 000  100 0003
+1 na každých 10 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu
> 500 000> 100 00010
+1 na každých 25 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu

Pri prerušovanej krátkodobej dodávke o frekvencii monitorovania vody distribuovanej v cisternách rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže znížiť počet vzoriek pre jednotlivé ukazovatele, ak

a) hodnoty výsledkov získaných zo vzoriek odobratých počas aspoň dvoch rokov nasledujúcich po sebe sú stále a podstatne lepšie než limity určené v prílohe č. 1 a

b) nie je pravdepodobné, že by niektorý faktor spôsobil zhoršenie kvality vody, pričom najnižšia použitá frekvencia nesmie byť menšia ako 50 % z počtu vzoriek špecifikovaného v tabuľke č. 1 vzoriek pitnej vody okrem prípadu, keď frekvenciu určí regionálny úrad verejného zdravotníctva.

2. Rozsah rozborov pitnej vody

2.1. Minimálny rozbor

Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody.

Minimálny rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa tabuľky č. 2. Ak sa voda ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách, do rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody sa zahŕňa aj ukazovateľ Pseudomonas aeruginosa.

Ukazovateľ č. 13 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri pitnej vode upravovanej priamo z povrchových vôd alebo pri podzemných vodách ovplyvnených povrchovými vodami.

Ukazovateľ č. 19 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri použití koagulantu na báze hliníka.

Ukazovateľ č. 20 v tabuľke č. 2 sa zisťuje pri používaní prostriedkov obsahujúcich chlór. Pri využívaní viazaného aktívneho chlóru (napríklad vo forme chloramínov) na dezinfekciu sa stanovuje celkový aktívny chlór. Pri použití iného chemického dezinfekčného prostriedku sa stanoví reziduálne množstvo príslušnej aktívnej látky.

Ukazovateľ č. 22 sa zisťuje len v odôvodnených prípadoch.

Tabuľka č. 2: Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody

Por. čís.Ukazovateľ
  1.Escherichia coli
  2.Koliformné baktérie
  3.Enterokoky (fekálne streptokoky)
  4.Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
  5.Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36  oC
  6.Bezfarebné bičíkovce
  7.Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
  8.Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
  9.Železité a mangánové baktérie
10.Mikromycéty
11.Mŕtve organizmy
12.Abiosestón
13.Clostridium perfringens
14. Absorbancia (254 nm, 1 cm)
15.Amónne ióny
16.Farba
17.Dusičnany
18.Dusitany
19.Hliník
20.Voľný chlór
21.Chemická spotreba kyslíka manganistanom
22.Chuť
23.Vodivosť
24.Mangán
25.Pach
26.Reakcia vody
27.Zákal
28.Železo
29.Teplota

2.2. Úplný rozbor

Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č. 1 alebo určených orgánom verejného zdravotníctva.

Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1 vrátane rádiologických ukazovateľov podľa vykonávacieho predpisu.7)“.

14. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

KRITÉRIÁ SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI METÓD

1. Správnosť je tesnosť zhody medzi priemernou hodnotou získanou z veľkého radu výsledkov skúšok a prijatou referenčnou hodnotou.15)

2. Presnosť je tesnosť zhody medzi výsledkom skúšky a prijatou referenčnou hodnotou.16)

3. Medza detekcie je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej nízku koncentráciu parametra alebo päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky.

a) Anorganické ukazovatele

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaMedza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
15.Antimón252525  
16.Arzén101010  
17.Bór101010  
18.Bromičnany252525  
19.Dusičnany101010  
20.Dusitany101010  
21.Fluoridy101010  
22.Chróm101010  
23.Kadmium101010  
24.Kyanidy101010 Metóda by mala určiť celkové množstvo kyanidov vo všetkých ich formách.
25.Meď101010  
26.Nikel101010  
27.Olovo101010  
28.Ortuť201020  
29.Selén101010  
30.Striebro101010  

b) Organické ukazovatele

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaMedza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
31.AkrylamidMusí sa riadiť špecifikáciou výrobku. 
32.Benzén252525  
33.Dichlórbenzény252525  
34.1,2-dichlóretán252510  
35.Monochlórbenzén252525  
37.Pesticídy252525 Validačná charakteristika sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd.
39.Polycyklické aromatické uhľovodíky252525 Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 25 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1.
40.Benzo(a)pyrén252525  
41. Epichlórhydrín –Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku. 
42.Styrén252525  
43.Tetrachlóretén252510 Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1.
44.Tetrachlórmetán252510  
45.Toluén252525  
46.Trichlóretén252510 Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1.
47.VinylchloridMusí sa riadiť špecifikáciou výrobku. 
48.Xylény252525  
49.Mikrocystín LR252525  

c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaMedza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
50. Voľný chlór252525  
51.Brómdichlórmetán 252510  
52.2,4-dichlórfenol252525  
53.Chlórdioxid252525  
54.Chloritany252525  
55.Chloroform252510  
56.Ozón252525  
57.2,4,6-trichlórfenol252525  

d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť
vyjadrená v % z limitu ukazovateľa
Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
59.Absorbancia (254 nm, 1 cm)101010  
60.Amónne ióny101010  
61.Celkové rozpustné látky101010  
62.Farba252525  
63.Hliník101010  
64.Chemická spotreba kyslíka manganistanom252510  
65.Chloridy101010  
66.Mangán101010  
69.Sírany101010  
70.Sulfán voľný252525  
73.Zákal252525  
75.Zinok101010  
76.Železo101010  
77.Vodivosť101010  
78.Sodík101010  

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaMedza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
79.Horčík101010  
80.Vápnik101010  
81.Vápnik a horčík101010  

Mikrobiologické a biologické ukazovatele, pre ktoré sú špecifikované referenčné analytické metódy:

– Escherichia coli a koliformné baktérie podľa slovenskej technickej normy,15)

– enterokoky podľa slovenskej technickej normy,17)

– Pseudomonas aeruginosa podľa slovenskej technickej normy,18)

– kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC a kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC podľa slovenskej technickej normy,19)

– abiosestón, železité a mangánové baktérie podľa slovenskej technickej normy,20) biosestón podľa slovenskej technickej normy.21)

Clostridium perfringens (vrátane spór) podľa tohto postupu:

Membránová filtrácia s následnou anaeróbnou inkubáciou membránového filtra na agare mCP pri teplote 44 ±1 oC počas 21 ±3 hod. Spočítať nepriehľadné žlté kolónie, ktoré sa sfarbia do ružova alebo do červena, keď sa vystavia na 20 – 30 sekúnd účinku pár hydroxidu amónneho.

Zloženie agaru mCP

tryptóza30 g,
kvasnicový extrakt20 g,
sacharóza5 g,
hydrochlorid L-cysteínu1 g,
MgSO4.7H2O0,1 g,
purpurový bromkrezol40 mg,
agar15 g,
voda1 000 ml.

Rozpustiť prísady základného roztoku, upraviť pH na 7,6 a sterilizovať v autokláve pri teplote 121oC počas 15 minút. Nechať roztok vychladnúť a pridať

D-cykloserín400 mg,
polymyxín B-sulfát25 mg,
indoxyl-ß-D-glukosid60 mg
(pred pridaním rozpustiť v 8 ml destilovanej vody),
sterilne sfiltrovaný  0,5-percentný roztok dvojfosforečnanu fenolftaleínu20 ml,
sterilne sfiltrovaný  4,5-percentný roztok FeCl3.6 H2O2 ml.

Pri použití alternatívnej metódy musia byť dosiahnuté výsledky aspoň tak spoľahlivo ako pri referenčnej metóde.

Pre ukazovatele Escherichia coli, koliformné baktérie sa môže použiť alternatívna metóda podľa slovenskej technickej normy.22)

Pre ukazovateľ enterokoky sa môže použiť alternatívna metóda.23)

Pre ukazovateľ Clostridium perfringens sa môžu použiť alternatívne metódy podľa slovenskej technickej normy.24)“.

15. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutia Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou. Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – štvrtá časť (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.

Poznámky pod čiarou

11) STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.

12) STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5567-1: 2006).

13) STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží.

14) § 5 ods. 5 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z.

14) § 5 ods. 5 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z.

15) STN EN ISO 9308-1 Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie (ISO 9308-1: 2000).

16) STN ISO 5725-1 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a definície.

17) STN EN ISO 7899-2 Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie (ISO 7899-2: 2000).

18) STN EN ISO 16266 Kvalita vody. Stanovenie Pseudomonas aeruginosa. Metóda membránovej filtrácie (ISO 16266: 2006).

19) STN EN ISO 6222 Kvalita vody. Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov. Počítanie kolónií po očkovaní do kultivačného živného agarového média (ISO 6222:1999).

20) STN 75 7712 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie abiosestónu.

21) STN 75 7711 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu.

22) Napríklad STN 75 7841 Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií a Escherichia coli metódou definovaného substrátu.

23) Napríklad Enterolert-E - Defined Substrate Technology“, (DST“).

24) Napríklad STN EN 26461-2 Kvalita vody. Stanovenie spór anaeróbov redukujúcich siričitany (klostrídií) Časť 2: Metóda membránovej filtrácie, STN EN ISO 7937 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda stanovenia počtu baktérií Clostridium perfringens. Metóda počítania kolónií (ISO 7934:2004).