Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

(v znení č. 496/2010 Z. z., 8/2016 Z. z.)

Čiastka 124/2006
Platnosť od 01.06.2006
Účinnosť od 01.01.2016 do14.10.2017
Zrušený 355/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 150/2017 Z. z. vložil do § 65 zákona č. 355/2007 Z. z. nový bod 27, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z.

354

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 2006,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré vyrábajú a dodávajú vodu určenú na ľudskú spotrebu1) (ďalej len „pitná voda“) a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou,

b) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vlastnia vodárenský zdroj na zásobovanie pitnou vodou, ktorý poskytuje viac ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo slúži viac ako 50 osobám, ak nejde o vodárenský zdroj podľa písmena a),

c) povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré dodávajú pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti,

d) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme využívajú pitnú vodu,

e) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme dodávajú pitnú vodu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré ju využívajú v rámci výkonu práce vo verejnom záujme,

f) ukazovatele kvality pitnej vody vrátane pitnej vody balenej do spotrebiteľského balenia a ich limity,

g) rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody,

h) náležitosti žiadosti o povolenie na dočasné použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

i) náležitosti žiadosti o zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na pramenitú vodu, pramenitú vodu a prírodnú minerálnu vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá, prírodnú minerálnu vodu2) a prírodnú liečivú vodu.3)

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) hromadným zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb,

b) individuálnym zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb,

c) medznou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená,

d) najvyššou medznou hodnotou hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej,

e) odporúčanou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia,

f) indikačnou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického charakteru alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody a ak ide o rádiologický ukazovateľ kvality pitnej vody hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie si vyžaduje pokračovanie v optimalizácii radiačnej ochrany podľa prílohy č. 2,

g) indikačnou dávkou hodnota ročného úväzku efektívnej dávky z príjmu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov pitnou vodou okrem 3H, 40K, 222Rn a produktov premeny 222Rn s krátkou dobou polpremeny,

h) domovým rozvodným systémom rozvody potrubí, armatúr a zariadenia nainštalované medzi vodovodnými výtokmi určenými na odber pitnej vody a verejným vodovodom, ak nie je súčasťou verejného vodovodu,

i) zásobovanou oblasťou geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú.

§ 3

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

(1) Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) sú povinné

a) zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

b) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,3a)

c) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na určenie ochranných pásiem,4)

d) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,5)

e) zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody,

f) zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a výsledky uchovávať desať rokov,

g) bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitov ustanovených medznou hodnotou a najvyššou medznou hodnotou; pri rádiologických ukazovateľoch kvality pitnej vody bezodkladne oznámiť príslušnému úradu verejného zdravotníctva5aa) prekročenie medznej hodnoty a indikačnej hodnoty,

h) zistiť príčiny nesplnenia limitných hodnôt a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia na obnovenie kvality vody; do obnovenia kvality vody vykonávať opatrenia nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

i) používať pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu a pri distribúcii pitnej vody len také technologické a pracovné postupy, materiály a chemické látky alebo chemické prípravky prichádzajúce do styku s pitnou vodou, ktorých použitie schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva,5)

j) overovať účinnosť dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje.

(2) Na osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa nevzťahuje povinnosť uvedená v odseku 1 písm. c).

(3) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú analýzu pitnej vody, musia byť akreditované.5a)

§ 4

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity

(1) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak

a) nehrozí jej kontaminácia vo vodárenskom zdroji a v rozvodnej sieti,

b) vo vodárenskom zdroji dlhodobo spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

(3) Ak voda v domových rozvodoch nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, vlastníci bytových budov a nebytových budov sú povinní bez meškania

a) zabezpečiť nápravné opatrenia,

b) informovať spotrebiteľov o stave kvality pitnej vody v domových rozvodoch a o ďalších nápravných opatreniach, ktoré musia vykonať.

(4) Každá výnimka z limitov povolená príslušným orgánom verejného zdravotníctva6) pre vybrané chemické parametre podľa prílohy č. 1 časti B písm. a) musí obsahovať

a) dôvody výnimky,

b) príslušný parameter, výsledky predchádzajúceho relevantného monitorovania a maximálnu povolenú hodnotu v rámci výnimky,

c) zásobovanú oblasť alebo jej časť, množstvo vody dodanej každý deň, počet príslušného obyvateľstva a informáciu, či sa výnimka dotkne nejakého dôležitého potravinárskeho podniku, alebo nie,

d) hodnotenie zdravotného rizika vyplývajúce z nedodržania hygienického limitu pre zásobované obyvateľstvo,

e) vhodný monitorovací program, v prípade potreby s vyššou frekvenciou monitorovacích činností,

f) zhrnutie plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác a odhadu nákladov a ustanovení pre revíziu,

g) požadovanú platnosť výnimky.

§ 5

Kontrola kvality pitnej vody

(1) Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody sa vykonáva

a) pred uvedením novej časti verejného vodovodu do prevádzky,

b) počas prevádzky verejného vodovodu, ak došlo k prerušeniu zásobovania pitnou vodou na viac ako 24 hodín,

c) pred začiatkom sezónneho využívania časti verejného vodovodu alebo vodárenského zdroja určeného na hromadné zásobovanie,

d) z vodovodných rozvodov pri uvedení nových a zrekonštruovaných stavieb do užívania.

(3) Odber vzoriek pitnej vody podľa odseku 2 sa vykonáva v rozsahu minimálneho rozboru podľa prílohy č. 2 rozšíreného o ukazovatele, ktorých hodnota sa môže zvýšiť vplyvom zmien v režime zásobovania.

(4) Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky sa vykonáva úplný rozbor pitnej vody podľa prílohy č. 2.

(5) Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky sa vykonáva minimálny rozbor pitnej vody podľa prílohy č. 2.

(6) Ak hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej laboratórnym rozborom sú vyššie ako medzné hodnoty a najvyššie medzné hodnoty uvedené v prílohe č. 1, odber vzorky pitnej vody a jej rozbor sa musí bezodkladne zopakovať.

(7) Ak opakovaný rozbor pitnej vody potvrdí výsledky prvotného rozboru, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou vodou bezodkladne vykoná nápravné opatrenia a o týchto opatreniach písomne informuje regionálny úrad verejného zdravotníctva.

§ 6

Požiadavky na odber vzoriek pitnej vody

(1) Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.8)

(2) Počet odberov vzoriek pitnej vody podľa prílohy č. 2 sa môže znížiť najviac na 50 % počtu týchto odberov len na základe žiadosti podľa § 8 ods. 2.

(3) Počet miest odberu nesmie byť menší ako počet minimálnych rozborov podľa prílohy č. 2, a ak ide o verejné vodovody, ktoré zásobujú viac ako 5 000 osôb, nesmie byť menší ako 50 % z počtu minimálnych rozborov podľa prílohy č. 2.

(4) Požiadavky na počet odberov vzoriek pitnej vody a počet miest odberov vzoriek pitnej vody podľa prílohy č. 2 na stanovenie rádiologických ukazovateľov sú uvedené v § 8a.

(5) Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly.

§ 7

Kritériá kvality pitnej vody

(1) Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržať limity ukazovateľov kvality pitnej vody

a) dodávanej z rozvodnej siete vnútri objektu na vodovodnom výtoku určenom na odber,

b) dodávanej z verejnej studne v mieste jej výtoku zo studne,

c) dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternami na mieste, kde vyteká z cisterny,

d) plnenej do spotrebiteľského balenia v mieste, kde sa voda plní do obalov,

e) používanej v potravinárskych podnikoch na výrobu potravín na mieste, kde sa voda na tento účel používa.

(2) Pri kontrole pitnej vody sa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 4 považujú zo strany výrobcu alebo dodávateľa za splnené, ak je preukázané, že ich nedodržanie je spôsobené domovým rozvodným systémom s výnimkou objektov, v ktorých sa pitná voda dodáva verejnosti.

(3) Ukazovatele kvality pitnej vody sa stanovujú podľa metód, ktorých kritériá správnosti a presnosti, kritériá najmenšej detegovateľnej aktivity a relatívnej rozšírenej neistoty pre rádiologické ukazovatele, sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 8

Náležitosti žiadostí

(1) Žiadosť o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,9) obsahuje

a) obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu podľa § 1 ods. 1 písm. b),

b) rozsah požadovanej výnimky s jej odôvodnením podľa § 4 ods. 4 a uvedením času, na ktorý sa výnimka požaduje,

c) doklady preukazujúce, že dodávanie pitnej vody, ktorá spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, nemožno v dotknutej oblasti zabezpečiť iným spôsobom,

d) komplexné vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v dotknutej oblasti a reprezentatívne laboratórne rozbory pitnej vody v rozsahu nariadenia, ktoré poskytnú štatisticky preukázateľné výsledky hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody z laboratórnych pracovísk s preukázaním správnosti laboratórnych výsledkov,

e) návrh nápravných opatrení,

f) spôsob informácie odberateľa pitnej vody.

(2) Žiadosť o zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody10) obsahuje

a) údaje uvedené v odseku 1 písm. a),

b) návrh úpravy rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie,

c) výsledky najmenej desiatich laboratórnych rozborov pitnej vody vykonaných v priebehu posledných troch rokov pred podaním žiadosti.

§ 8a

Rádiologické ukazovatele

(1) Rádiologické ukazovatele sú určené pre monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov (ďalej len „rádionuklidy“) v pitnej vode a pre zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany.10a)

(2) Výsledky stanovení rádiologických ukazovateľov sa hodnotia vo vzťahu k limitom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1. Hodnotenie výsledkov stanovení rádiologických ukazovateľov sa vkladá do protokolu podľa prílohy č. 3a.

(3) Ak voda obsahuje viac rádionuklidov a súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a ich medzných hodnôt je väčší ako jeden alebo ak sú prekročené indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov, osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) zabezpečia optimalizáciu radiačnej ochrany a bezodkladne informujú o výsledkoch optimalizácie príslušný orgán verejného zdravotníctva5aa) ako aj dotknuté obyvateľstvo.

(4) Postup pri prekročení indikačnej hodnoty a medznej hodnoty podľa odseku 2 a 3 je uvedený v prílohe č. 2 obrázku č. 1.

(5) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia rádiologických ukazovateľov v pitnej vode je uvedený v prílohe č. 3a.

(6) Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) môžu požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva5aa) o zúženie počtu odberov vzoriek pitnej vody a počtu miest odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov pitnej vody podľa prílohy č. 2. Počty odberov vzoriek pitnej vody a počty miest odberov vzoriek pitnej vody sa musia vykonať najmenej raz za päť rokov podľa prílohy č. 2 obrázku č. 1.

(7) Žiadosť o zúženie počtu odberov vzoriek pitnej vody a počtu miest vzoriek pitnej vody odberov kontroly rádiologických ukazovateľov pitnej vody obsahuje

a) údaje podľa § 8 ods. 1 písm. a),

b) návrh úpravy rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie,

c) výsledky najmenej štyroch stanovení celkovej objemovej aktivity alfa, celkovej objemovej aktivity beta, objemovej aktivity 222Rn alebo ďalších rádionuklidov v priebehu troch rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 6 tak, aby najmenej štyri odbery vzoriek pitnej vody boli uskutočnené s odstupom najmenej troch mesiacov; každý odber vzorky pitnej vody sa musí uskutočniť v inom ročnom období.


§ 9

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 10

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

Por. čís.UkazovateľSymbol
ukazovateľa
LimitJednotkaDruh limitu1)Poznámky
1.Escherichia coli EC 0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
2.Koliformné baktérie KB 0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
3. EnterokokyEK 0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
4.Pseudomonas aeruginosaPA 0KTJ
v 250 ml
NMH BPV
5.Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oCKM22 200
500
100
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
6.Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oCKM37 50
100
20
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
7.Bezfarebné bičíkovceBB10


50
jedince/mlMH


MH
HZ pitnou vodou nezabezpečovanou
dezinfekciou.
Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.
IZ
8.Živé organizmy
(okrem bezfarebných bičíkovcov)
ŽO0
0
jedince/mlMH
MH
HZ
IZ
9.Vláknité baktérie
(okrem železitých a mangánových baktérií)
VB0
0
jedince/mlIH
IH
HZ
IZ
10.Mikromycéty stanoviteľné mikroskopickyMM0
0
jedince/mlIH
IH
HZ
IZ
11. Mŕtve organizmyMO30jedince/mlMHHZ
12.Železité a mangánové baktérieŽMB10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
13.AbiosestónAB 10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
14.Clostridium perfringensCP 0KTJ
v 100 ml
IHVzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

a) Anorganické ukazovatele

Por. čís.UkazovateľSymbol
ukazovateľa
LimitJednotkaDruh
limitu
Poznámky
15. Antimón Sb0,005mg/lNMH
16.Arzén As0,01mg/lNMH
17.BórB1,0mg/lNMH
18.BromičnanyBr0,01mg/lNMHJe potrebné snažiť sa, ak je to možné bez zhoršenia kvality dezinfekcie, o nižšiu hodnotu, ako je limitná hodnota.
19. DusičnanyN50mg/lNMHSúčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
20.DusitanyN0,5mg/lNMHSúčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
21. Fluoridy1,5mg/lNMH
22. Chróm Cr 0,05mg/lNMH
23. Kadmium Cd 0,005mg/lNMH
24. Kyanidy C0,05mg/lNMH
25. MeďCu2,0mg/lMHZvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
26. NikelNi 0,02mg/lNMHZvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
27. OlovoPb 0,01mg/lNMHZvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu musia byť uprednostnené oblasti, kde je koncentrácia olova najvyššia.
28. OrtuťHg0,001mg/lNMH
29. Selén Se 0,01mg/lNMH
30. Striebro Ag 0,05mg/lNMH Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody. Výnimka z limitu sa neudeľuje.

b) Organické ukazovatele

Por. čís.UkazovateľSymbol
ukazovateľa
LimitJednotkaDruh
limitu
Poznámky
31.AkrylamidAA0,1µg/lNMH Zisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
32.Benzén C6H61,0µg/lNMH
33. Dichlórbenzény DCB 0,3

300
µg/l

µg/l
MH

NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody. Dichlórbenzény zahŕňajú sumu: 1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén.
34.1,2-dichlóretánC2H4Cl3,0µg/lNMH
35. MonochlórbenzénMCB 10

300
µg/l

µg/l
MH

NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
36. Celkový organický uhlíkTOCbez význam-ných zmienmg/lIHNemusí sa stanovovať pri zdrojoch produkujúcich menej ako 10 000 m3 denne.
37.Pesticídy PL 0,1µg/lNMHZa pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd. Pre aldrín, dieldrín, heptachlór a heptachlórepoxid platí limit 0,03 µg/l .
38. Pesticídy spolu PLs 0,5µg/lNMHLimitná hodnota predstavuje súčet koncentrácií všetkých pesticídov stanovených vo vzorke.
Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať.
39.Polycyklické aromatické uhľovodíkyPAU0,1µg/lMMHVzťahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
40.Benzo(a)pyrénBaP0,01µg/lNMH
41.EpichlórhydrínC3H5ClO0,1µg/lNMHZisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
42. StyrénST20µg/lNMH
43. TetrachlóreténPCE10µg/lNMHSúčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
44. TetrachlórmetánCCl42,0µg/lNMH
45. ToluénC7H850
700
µg/l
µg/l
MH
NMH
46. TrichlóreténTCE10µg/lNMHSúčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
47. VinylchloridC2H3Cl0,5µg/lNMHZisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
48. XylényC8H10100


500
µg/l


µg/l
MH


NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
49. MikrocystínLR1µg/lMHKontrolu vykonáva výrobca pitnej vody v pitných vodách upravovaných z povrchových zdrojov v období výskytu cyanobaktérií v počtoch > 20 000 buniek/ml v mieste najväčšieho výskytu na povrchovom zdroji. Odber povrchových vôd sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.8)11)12)13)

c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Por. čís.UkazovateľSymbol
ukazovateľa
LimitJednotkaDruh
limitu
Poznámky
50. Voľný chlórCl20,3mg/lMH
51. BrómdichlórmetánBDM 0,015

0,025
mg/l

mg/l
MH

NMH
Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
52.2,4-dichlórfenolDCF0,002mg/lMHZisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
53.ChlórdioxidClO20,20mg/lMH
54.ChloritanyCl0,20mg/lNMH
55.Chloroform CHCl30,04mg/lMHPrekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
56. Ozón O30,05mg/lMH
57.2,4,6-trichlórfenolTCP0,01
0,2
mg/l
mg/l
MH
NMH
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
58.Trihalometány spoluTHMs0,10mg/lNMHŠpecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform, dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán.
Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie trihalometánov vo vode určenej na ľudskú spotrebu sa musia uprednostniť tie oblasti, kde je koncentrácia trihalometánov najvyššia.

d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Por. čís.UkazovateľSymbol ukazovateľaLimitJednotkaDruh limituPoznámky
59. Absorbancia
(254 nm, 1 cm)
A2540,08 IHPrekročenie indikačnej hodnoty môže byť dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn.
60. Amónne ióny N0,5mg/lMH
61. Celkové rozpustné látky RL 1 000mg/lMH
62. Farba F20mg/lMH
63. Hliník Al 0,2mg/lMH
64.Chemická spotreba kyslíka manganistanomCHSKMn3,0mg/lMH
65. ChloridyC250mg/lMHVoda nesmie byť agresívna.
66.MangánMn0,05mg/lMHPrekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
67.Nasýtenie vody kyslíkomO2> 50% nasýteniaOH
68.Reakcia vodypH6,5 – 9,5 MH Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže byť nižšia.
69. Sírany S250mg/lMHVoda nesmie byť agresívna.
70.Sulfán voľný H2S0,01mg/lMH
71. Chuť prijateľná pre spotrebiteľa MHPri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
72.Teplotat 8 – 12oCOH
73. Zákal Z 5FNU MHPre vodu upravovanú z povrchových zdrojov platí pre zákal medzná hodnota 1,0 FNU pri výstupe z úpravne vody.
74. Pach bez zápachu Pri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
75. Zinok Zn 3,0mg/l MH
76. Železo Fe 0,2mg/l MHPrekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
77. Vodivosť kappa 125,0mS/m pri 20 oC IHVoda nesmie byť agresívna.
78. SodíkNa+ 200mg/lMH

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Por. čís.UkazovateľSymbol ukazovateľaLimitJednotkaDruh limituPoznámky
79.HorčíkMg2+10,0

30,0

125
mg/lmg/l
OHMH
80.VápnikCa2+> 30mg/lOH
81.Vápnik a horčíkCa2+ + Mg2+1,1

5,0
mmol/lOH

f) Rádiologické ukazovatele

Por. čísloUkazovateľSymbol ukazovateľaLimitJednotkaDruh limituPoznámky
82.Trícium3H100Bq/lIHMonitorovanie objemovej
aktivity 3H v pitnej vode sa
nevyžaduje, ak
je iným
monitorovaním
preukázané, že
úroveň
objemovej
aktivity 3H je
dostatočne pod
IH. Ak je IH
prekročená
postupuje sa
podľa prílohy
č. 2, obrázku č.
1. Ak sa
monitorovanie
nevyžaduje,
Úrad
verejného
zdravotníctva
SR informuje
komisiu podľa
osobitného
predpisu14) o
dôvodoch
takého
rozhodnutia a
poskytne jej
výsledky
monitorovania,
na základe
ktorého takto
rozhodol.
83.Radón222Rn100Bq/lIHVzťahuje sa na pitnú vodu
dodávanú z
podzemných
zdrojov.
84.Celková objemová
aktivita alfa
aVcα0,1Bq/lIH
85.Celková objemová
aktivita beta
avcβ0,5Bq/lIH
86.Indikačná dávkaID0,1mSv/rokIHPostupuje sa podľa prílohy
č. 2 bodu 2.2.
87.Prírodné
rádionuklidy
238U3,0Bq/lMHMH sú vypočítané na
úrovni ročného
úväzku
efektívnej
dávky 0,1 mSv
a ročnom
objeme vody
prijatého
ingesciou 730
litrov.
Táto tabuľka
nezohľadňuje
chemickú
toxicitu uránu
88.234U2,8Bq/lMH
89.226Ra0,5Bq/lMH
90.228Ra0,2Bq/lMH
91.210Pb0,2Bq/lMH
92.210Po0,1Bq/lMH
93.222Rn300Bq/lMH
94.Umelé
rádionuklidy
14C240Bq/lMH
95.90Sr4,9Bq/lMH
96.239Pu/240Pu0,6Bq/lMH
97241Am0,7Bq/lMH
98.60Co40Bq/lMH
99.134Cs7,2Bq/lMH
100.137Cs11Bq/lMH
101.131I6,2Bq/lMH

Vysvetlivky: IH - indikačná hodnota, MH - medzná hodnota, ID - indikačná dávka, NMH - najvyššia medzná hodnota, OH- odporúčaná hodnota.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

ROZSAH ROZBOROV A POČET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

1. Minimálny ročný počet odberov vzoriek pitnej vody

Ak objem vyrábanej vody nezodpovedá počtu obyvateľov podľa hodnôt uvedených v tabuľke č. 1, považuje sa za rozhodujúci počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou.

Príklad výpočtu pre objem dodávanej vody 5 200 m3/deň: počet minimálnych rozborov 22 [4 + (6 x 3)] a počet úplných rozborov 3 [1 + (2 x 1)].

Tabuľka č. 1

Počet obyvateľov v zásobovanej oblasti (pri dennej spotrebe 200 l na osobu)Objem vyrábanej alebo dodávanej pitnej vody v zásobovanej oblasti (m3/deň)Ročný počet vzoriek
minimálnych rozborov
Ročný počet vzoriek úplných rozborov
50 1021 za 10 rokov
> 50 100> 10 2021 za 5 rokov
> 100 500> 20 10031 za 2 roky
> 500 5 000> 100 1 00041
> 5 000 50 000> 1 000 10 0004
+3 na každých 1 000 m3 z celkového
objemu vrátane začatých
1
+1 na každých 3 300 m3/deň
> 50 000 500 000> 10 000 100 0003
+1 na každých 10 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu
> 500 000> 100 00010
+1 na každých 25 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu

Pri prerušovanej krátkodobej dodávke o frekvencii monitorovania vody distribuovanej v cisternách rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže znížiť počet vzoriek pre jednotlivé ukazovatele, ak

a) hodnoty výsledkov získaných zo vzoriek odobratých počas aspoň dvoch rokov nasledujúcich po sebe sú stále a podstatne lepšie než limity určené v prílohe č. 1 a

b) nie je pravdepodobné, že by niektorý faktor spôsobil zhoršenie kvality vody, pričom najnižšia použitá frekvencia nesmie byť menšia ako 50 % z počtu vzoriek špecifikovaného v tabuľke č. 1 vzoriek pitnej vody okrem prípadu, keď frekvenciu určí regionálny úrad verejného zdravotníctva.

2. Rozsah rozborov pitnej vody

2.1. Minimálny rozbor

Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody.

Minimálny rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa tabuľky č. 2. Ak sa voda ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách, do rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody sa zahŕňa aj ukazovateľ Pseudomonas aeruginosa.

Ukazovateľ č. 13 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri pitnej vode upravovanej priamo z povrchových vôd alebo pri podzemných vodách ovplyvnených povrchovými vodami.

Ukazovateľ č. 19 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri použití koagulantu na báze hliníka.

Ukazovateľ č. 20 v tabuľke č. 2 sa zisťuje pri používaní prostriedkov obsahujúcich chlór. Pri využívaní viazaného aktívneho chlóru (napríklad vo forme chloramínov) na dezinfekciu sa stanovuje celkový aktívny chlór. Pri použití iného chemického dezinfekčného prostriedku sa stanoví reziduálne množstvo príslušnej aktívnej látky.

Ukazovateľ č. 22 sa zisťuje len v odôvodnených prípadoch.

Tabuľka č. 2: Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody

Por. čís.Ukazovateľ
1.Escherichia coli
2.Koliformné baktérie
3.Enterokoky (fekálne streptokoky)
4.Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
5.Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC
6.Bezfarebné bičíkovce
7.Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
8.Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
9.Železité a mangánové baktérie
10.Mikromycéty
11.Mŕtve organizmy
12.Abiosestón
13.Clostridium perfringens
14. Absorbancia (254 nm, 1 cm)
15.Amónne ióny
16.Farba
17.Dusičnany
18.Dusitany
19.Hliník
20.Voľný chlór
21.Chemická spotreba kyslíka manganistanom
22.Chuť
23.Vodivosť
24.Mangán
25.Pach
26.Reakcia vody
27.Zákal
28.Železo
29.Teplota

2.2 Úplný rozbor

Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č. 1 alebo určených orgánom verejného zdravotníctva.

Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1 vrátane rádiologických ukazovateľov č. 83 až 85. Stanovenie rádiologických ukazovateľov č. 86 až 101 sa vyžaduje pri prekročení IH ukazovateľov č. 83 až 85 podľa obrázku č. 1. Stanovenie rádiologického ukazovateľa č. 86 je zahrnuté v požiadavke vzorec 01 ≤ 1.

Obrázok č. 1

Posúdenie výsledkov stanovení rádiologických ukazovateľov

obrázok 01

Pri posudzovaní rádiologický ukazovateľ neprekračuje limit, ak rádiologický ukazovateľ ≤ IH, rádiologický ukazovateľ ≤ MH a vzorec 02 ≤ 1, kde aVi je objemová aktivita i–teho rádionuklidu, aViMH je medzná hodnota objemovej aktivity i–teho rádionuklidu.

obrázok 02

Pri posudzovaní rádiologický ukazovateľ prekračuje limit, ak rádiologický ukazovateľ > IH, rádiologický ukazovateľ > MH a vzorec 03 1.

Postup optimalizácie pri riešení týchto situácií zahrňuje overenie alebo spresnenie situácie opakovaným odberom a následným stanovením rádiologických ukazovateľov v ďalších vzorkách, identifikáciu zdroja vody, ktorý je zodpovedný za zvýšený obsah rádionuklidov, analýzu situácie, návrh a realizáciu opatrení na zníženie obsahu rádionuklidov v pitnej vode.

Postup optimalizácie pri prekročení IH pre aVRn222 v pitnej vode

Opakovaný odber a následné stanovenie aVRn222. Ak priemerná aVRn222 z dvoch stanovení neprekračuje IH postupuje sa v monitorovaní podľa prílohy č. 2 obrázku č. 1.

Ak priemerná aVRn222 z dvoch stanovení prekračuje IH, ale neprekračuje MH pre aVRn222 v pitnej vode v nasledujúcich troch rokoch sa vykoná opakovaný odber a následné stanovenie aVRn222 tak, aby odbery vzoriek zahŕňali štyri rôzne štvrťroky. Ak priemerná aVRn222 zo štyroch stanovení prekračuje IH, ale neprekračuje MH pre aVRn222 pokračuje sa v optimalizácii tak, že sa zváži možnosť vyradenia vodného zdroja zo zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a technologická úprava na odstránenie 222Rn, pričom sa berie do úvahy aj výsledok stanovenia aVcα, aVcβ a ich porovnanie s príslušnými IH. Ak priemerná aVRn222 zo štyroch stanovení prekračuje MH pre aVRn222 pokračuje sa v optimalizácii tak, že sa zváži možnosť vyradenia vodného zdroja zo zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a/alebo technologická úprava na odstránenie 222Rn.

Postup optimalizácie pri prekročení IH pre aVcα v pitnej vode

Opakovaný odber a následné stanovenie aVcα. Ak priemerná aVcα z dvoch stanovení neprekračuje IH postupuje sa v monitorovaní podľa prílohy č. 2 obrázku č. 1.

Ak priemerná aVcα z dvoch stanovení prekračuje IH pokračuje sa bezodkladne v stanovení konkrétnych rádionuklidov emitujúcich alfa častice v nasledovnom poradí: aVRa226, aVU238,U234, aVPo210 a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov.

Pri stanovení konkrétnych rádionuklidov sa postupuje podľa nasledovného kritéria:

ak (aVcα - aVi ) ≤ IH nie je potrebné stanovenie ďalších rádionuklidov podľa poradia,

ak (aVcα - aVi) > IH je potrebné stanovenie ďalších rádionuklidov podľa poradia.

Ak výsledok stanovení konkrétnych rádionuklidov vyhovuje

vzorec 04 ≤ 1 a aVi neprekročí 20 % príslušnej MH, postupuje sa v monitorovaní podľa prílohy č. 2 obrázku č. 1.

Ak výsledok stanovení konkrétnych rádionuklidov nevyhovuje

vzorec 05 ≤ 1 a/alebo aVi prekročí 20 % príslušnej MH, v nasledujúcich troch rokoch sa vykoná opakovaný odber a následné stanovenia aVi tak, aby odbery vzoriek zahŕňali štyri rôzne štvrťroky. Ak priemerné aVi zo štyroch stanovení vyhovujú

vzorec 06 ≤ 1 a aVi neprekročí 20 % príslušnej MH, postupuje sa v monitorovaní podľa prílohy č. 2 obrázku č. 1.

Ak priemerné aVi zo štyroch stanovení nevyhovujú

vzorec 07 ≤ 1 a/alebo aVi prekročí 20 % príslušnej MH pokračuje sa v optimalizácii tak, že sa zváži možnosť vyradenia vodného zdroja zo zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a/alebo technologická úprava na odstránenie konkrétnych rádionuklidov.

Postup optimalizácie pri prekročení IH pre avcβv pitnej vode

Opakovaný odber a následné stanovenie avcβ. Ak priemerná avcβ z dvoch stanovení neprekračuje IH postupuje sa v monitorovaní podľa prílohy č. 2 obrázku č. 1.

Ak priemerná avcβ z dvoch stanovení prekračuje IH pokračuje sa bezodkladne v stanovení konkrétnych rádionuklidov emitujúcich beta častice v nasledovnom poradí: aVK40, aVRa228, aVPb210 a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov.

Pri stanovení konkrétnych rádionuklidov sa postupuje podľa nasledovného kritéria:

ak (avcβ - aVi) ≤ IH nie je potrebné stanovenie ďalších rádionuklidov podľa poradia,

ak (avcβ - aVi) > IH je potrebné stanovenie ďalších rádionuklidov podľa poradia.

Ak výsledok stanovení konkrétnych rádionuklidov vyhovuje

vzorec 08 ≤ 1 a aVi neprekročí 20 % príslušnej MH, postupuje sa v monitorovaní podľa prílohy č. 2 obrázku č. 1.

Ak výsledok stanovení konkrétnych rádionuklidov nevyhovuje

vzorec 09 ≤ 1 a/alebo aVi prekročí 20 % príslušnej MH, v nasledujúcich troch rokoch sa vykoná opakovaný odber a následné stanovenia aVi tak, aby odbery vzoriek zahŕňali štyri rôzne štvrťroky.

Ak priemerné aVi zo štyroch stanovení vyhovujú

vzorec 10 ≤ 1 a aVi neprekročí 20 % príslušnej MH, postupuje sa v monitorovaní podľa prílohy č. 2 obrázku č. 1.

Ak priemerné aVi zo štyroch stanovení nevyhovujú

vzorec 11 ≤ 1 a/alebo aVi prekročí 20 % príslušnej MH, pokračuje sa v optimalizácii tak, že sa zváži možnosť vyradenia vodného zdroja zo zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a/alebo technologická úprava na odstránenie konkrétnych rádionuklidov.

Postup optimalizácie pri prekročení IH pre ID v pitnej vode

Do úvahy sa berie naraz súčasná optimalizácia pri prekročení IH pre aV,cα a aV,cβ. V prípade potreby sa vypočítajú MH ďalších prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov na úrovni ročného úväzku efektívnej dávky 0,1 mSv a ročnom objeme pitnej vody prijatého ingesciou 730 litrov.

Postup optimalizácie pri prekročení IH pre 3H v pitnej vode

Opakovaný odber a následné stanovenie objemovej aktivity 3H. Ak priemerná objemová aktivita 3H z dvoch stanovení neprekračuje IH postupuje sa v monitorovaní podľa prílohy č. 2 obrázku č. 1.

Ak priemerná objemová aktivita 3H z dvoch stanovení prekračuje IH pokračuje sa bezodkladne v stanovení konkrétnych umelých rádionuklidov.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

KRITÉRIÁ SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI METÓD, KRITÉRIÁ NAJMENŠEJ DETEGOVATEĽNEJ AKTIVITY A RELATÍVNEJ ROZŠÍRENEJ NEISTOTY PRE RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE

1. Správnosť je tesnosť zhody medzi priemernou hodnotou získanou z veľkého radu výsledkov skúšok a prijatou referenčnou hodnotou.15)

2. Presnosť je tesnosť zhody medzi výsledkom skúšky a prijatou referenčnou hodnotou.16)

3. Medza detekcie je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej nízku koncentráciu parametra alebo päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky.

a) Anorganické ukazovatele

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaMedza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
15.Antimón252525
16.Arzén101010
17.Bór101010
18.Bromičnany252525
19.Dusičnany101010
20.Dusitany101010
21.Fluoridy101010
22.Chróm101010
23.Kadmium101010
24.Kyanidy101010 Metóda by mala určiť celkové množstvo kyanidov vo všetkých ich formách.
25.Meď101010
26.Nikel101010
27.Olovo101010
28.Ortuť201020
29.Selén101010
30.Striebro101010

b) Organické ukazovatele

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaMedza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
31.AkrylamidMusí sa riadiť špecifikáciou výrobku. 
32.Benzén252525  
33.Dichlórbenzény252525  
34.1,2-dichlóretán252510  
35.Monochlórbenzén252525  
37.Pesticídy252525 Validačná charakteristika sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd.
39.Polycyklické aromatické uhľovodíky252525 Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 25 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1.
40.Benzo(a)pyrén252525  
41. Epichlórhydrín –Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku. 
42.Styrén252525  
43.Tetrachlóretén252510 Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1.
44.Tetrachlórmetán252510  
45.Toluén252525  
46.Trichlóretén252510 Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1.
47.VinylchloridMusí sa riadiť špecifikáciou výrobku. 
48.Xylény252525  
49.Mikrocystín LR252525  

c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaMedza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
50. Voľný chlór252525
51.Brómdichlórmetán 252510
52.2,4-dichlórfenol252525
53.Chlórdioxid252525
54.Chloritany252525
55.Chloroform252510
56.Ozón252525
57.2,4,6-trichlórfenol252525

d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť
vyjadrená v % z limitu ukazovateľa
Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
59.Absorbancia (254 nm, 1 cm)101010
60.Amónne ióny101010
61.Celkové rozpustné látky101010
62.Farba252525
63.Hliník101010
64.Chemická spotreba kyslíka manganistanom252510
65.Chloridy101010
66.Mangán101010
69.Sírany101010
70.Sulfán voľný252525
73.Zákal252525
75.Zinok101010
76.Železo101010
77.Vodivosť101010
78.Sodík101010

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Číslo ukazovateľaUkazovateľSprávnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPresnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľaMedza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľaPodmienkyPoznámky
79.Horčík101010
80.Vápnik101010
81.Vápnik a horčík101010

Mikrobiologické a biologické ukazovatele, pre ktoré sú špecifikované referenčné analytické metódy:

– Escherichia coli a koliformné baktérie podľa slovenskej technickej normy,15)

– enterokoky podľa slovenskej technickej normy,17)

– Pseudomonas aeruginosa podľa slovenskej technickej normy,18)

– kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC a kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC podľa slovenskej technickej normy,19)

– abiosestón, železité a mangánové baktérie podľa slovenskej technickej normy,20) biosestón podľa slovenskej technickej normy.21)

Clostridium perfringens (vrátane spór) podľa tohto postupu:

Membránová filtrácia s následnou anaeróbnou inkubáciou membránového filtra na agare mCP pri teplote 44 ±1 oC počas 21 ±3 hod. Spočítať nepriehľadné žlté kolónie, ktoré sa sfarbia do ružova alebo do červena, keď sa vystavia na 20 – 30 sekúnd účinku pár hydroxidu amónneho.

Zloženie agaru mCP

tryptóza30 g,
kvasnicový extrakt20 g,
sacharóza5 g,
hydrochlorid L-cysteínu1 g,
MgSO4.7H2O0,1 g,
purpurový bromkrezol40 mg,
agar15 g,
voda1 000 ml.

Rozpustiť prísady základného roztoku, upraviť pH na 7,6 a sterilizovať v autokláve pri teplote 121oC počas 15 minút. Nechať roztok vychladnúť a pridať

D-cykloserín400 mg,
polymyxín B-sulfát25 mg,
indoxyl-ß-D-glukosid60 mg
(pred pridaním rozpustiť v 8 ml destilovanej vody),
sterilne sfiltrovaný 0,5-percentný roztok dvojfosforečnanu fenolftaleínu20 ml,
sterilne sfiltrovaný 4,5-percentný roztok FeCl3.6 H2O2 ml.

Pri použití alternatívnej metódy musia byť dosiahnuté výsledky aspoň tak spoľahlivo ako pri referenčnej metóde.

Pre ukazovatele Escherichia coli, koliformné baktérie sa môže použiť alternatívna metóda podľa slovenskej technickej normy.22)

Pre ukazovateľ enterokoky sa môže použiť alternatívna metóda.23)

Pre ukazovateľ Clostridium perfringens sa môžu použiť alternatívne metódy podľa slovenskej technickej normy.24)

f) Rádiologické ukazovatele

Číslo
ukazovateľa
UkazovateľNajmenšia
detegovateľná
objemová
aktivita
Bq/l
Urel

%
Poznámky
82.3H1020Najmenšia
detegovateľnáobjemová aktivita
sa vypočíta pre
kvantil
normálneho
rozdelenia
k1-α=k1-β=1,65 a
interval
spoľahlivosti sa
vypočíta pre
kvantil
normálneho
rozdelenia
k1-γ=1,96. 25)
Urel je relatívna
rozšírená neistota
a zároveň cieľová
neistota
stanovenia
83.222Rn1020
84.Celková objemová
aktivita
alfa
0,0460
85.Celková objemová
aktivita
beta
0,2020
87.238U0,0220
88.234U0,0220
89.226Ra0,0420
90.228Ra0,0220
91.210Pb0,0220
92.210Po0,0120
94.14C2020
95.90Sr0,4020
96.239Pu/240Pu0,0420
97.241Am0,0620
98.60Co0,5020
99.134Cs0,5020
100.137Cs0,5020
101131I0,5020

Príloha č. 3a k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

PROTOKOL O VÝSLEDKOCH STANOVENIA A HODNOTENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V PITNEJ VODE

Identifikácia dodávateľa pitnej vody (názov, adresa)
Identifikácia vodného zdroja (názov, obec, okres)
Pôvod a druh vody□ podzemná voda □ balená voda □ povrchová voda
□ upravovaná voda po odstránení radónu
□ upravovaná voda odstraňovaním iných
rádionuklidov
Miesto, dátum a čas odberu vzorky
Plán a postupy odberu
Výsledky stanovení: a - objemová aktivita, aV,cα – celková objemová aktivita alfa, aV,cβ – celková objemová aktivita beta, aVi – objemová aktivita i – teho rádionuklidu, Urel – relatívna rozšírená neistota pre kvantil
normálneho rozdelenia k1-γ=1,96, aND – najmenšia detegovateľná objemová aktivita pre kvantil normálneho
rozdelenia k1-α=k1-β=1,65
Ukazovateľa
Bq/l
Urel
%
aND
Bq/l
Použitá
metodika
Merací
prístroj
aVcα
aVcβ
aVRn222
aVi
Hodnotenie výsledkov stanovení
Dátum vykonania stanovení rádiologických ukazovateľov
Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia (názov a adresa
laboratória, číslo povolenia ÚVZ SR)
Vypracoval (meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby)

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutia Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou. Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – štvrtá časť (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).

3. Smernica Rady 2013/51/EURATOM z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7. 11. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 –100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 45/2005 Z. z.).

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2006 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd.

3a) § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.

4) § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

5) § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.

5a) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5aa) § 5 ods. 5 písm. h) a § 6 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z.

6) § 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.

8) STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi.

9) § 17 ods. 2 zákona č. 355/2005 Z. z.

10) § 17 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.

10a) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

11) STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.

12) STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5567-1: 2006).

13) STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží.

14) § 5 ods. 5 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z.

15) STN EN ISO 9308-1 Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie (ISO 9308-1: 2000).

16) STN ISO 5725-1 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a definície.

17) STN EN ISO 7899-2 Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie (ISO 7899-2: 2000).

18) STN EN ISO 16266 Kvalita vody. Stanovenie Pseudomonas aeruginosa. Metóda membránovej filtrácie (ISO 16266: 2006).

19) STN EN ISO 6222 Kvalita vody. Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov. Počítanie kolónií po očkovaní do kultivačného živného agarového média (ISO 6222:1999).

20) STN 75 7712 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie abiosestónu.

21) STN 75 7711 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu.

22) Napríklad STN 75 7841 Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií a Escherichia coli metódou definovaného substrátu.

23) Napríklad Enterolert-E - Defined Substrate Technology“, (DST“).

24) Napríklad STN EN 26461-2 Kvalita vody. Stanovenie spór anaeróbov redukujúcich siričitany (klostrídií) Časť 2: Metóda membránovej filtrácie, STN EN ISO 7937 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda stanovenia počtu baktérií Clostridium perfringens. Metóda počítania kolónií (ISO 7934:2004).

25) ISO 11929 Stanovenie charakteristických limitov (detekčných limitov a hraníc intervalu spoľahlivosti) pri meraniach ionizujúceho žiarenia - Základy a použitie.