Oznámenie č. 489/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006

489

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:

Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Obec Rišňovce, obecný úrad,
951 21 Rišňovce
0037/2006/V 18. 4. 2006 18/2006
2. Obec Nová Ves nad Váhom 160,
916 33 Nová Ves nad Váhom
0038/2006/V 20. 4. 2006 18/2006
3. Obec Zohor, Dolná ulica č. 46,
900 51 Zohor
0039/2006/V 21. 4. 2006 18/2006
4. Obec Dulov, obecný úrad,
018 52 Dulov
0040/2006/V 10. 5. 2006 19/2006
5. Obec Mojmírovce, obecný úrad,
951 15 Mojmírovce
0041/2006/V 10. 5. 2006 19/2006
6. Obec Svederník, obecný úrad,
013 32 Svederník
0042/2006/V 12. 5. 2006 19/2006
7. Obec Jarok, obecný úrad,
951 48 Jarok
0043/2006/V 17. 5. 2006 19/2006
8. Obec Lukáčovce, obecný úrad,
951 23 Lukáčovce
0044/2006/V 17. 5. 2006 19/2006
9. Obec Alekšince, obecný úrad,
951 22 Alekšince
0045/2006/V 19. 5. 2006 20/2006
10. Obec Záhorce, obecný úrad,
991 06 Želovce
0046/2006/V 23. 5. 2006 20/2006
11. Obec Polomka, Osloboditeľov 12,
976 66 Polomka
0047/2006/V 1. 6. 2006 20/2006
12. Obec Kechnec, obecný úrad,
044 58 Kechnec
0048/2006/V 1. 6. 2006 20/2006
13. Obec Štefanovičová, obecný úrad,
951 14 Štefanovičová
0049/2006/V 9. 6. 2006 20/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.