Nájdených 13
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
261/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah povodňových plánov a postup schvaľovania 15.06.2010
457/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti manipulačného poriadku vodnej stavby 01.11.2005
561/1992 Zb. Zákon o vydaní štátnych dlhopisov SR na financovanie Vodného diela Gabčíkovo 11.12.1992
46/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove 01.07.1978
458/2005 Z. z. Vyhláška o dohľade nad vodnými stavbami a výkone technicko-bezpečnostného dozoru 01.11.2005
387/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami 01.10.2005
386/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach 01.10.2005
666/2004 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 01.01.2005
524/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií 15.09.2002
331/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj vodohospodárskych investícií
318/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky 13.08.1991
109/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros 07.10.1978
98/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela 15.09.1975