Oznámenie č. 231/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI)

Čiastka 90/2008
Platnosť od 26.06.2008
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. apríla 2005 v súlade s článkom 34 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2008 v súlade s článkom 34 ods. 2.

231

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2001 bol v Budapešti podpísaný Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI).

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 413 z 19. júna 2007 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 6. novembra 2007. Ratifikačná listina bola uložená 27. novembra 2007 u vlády Maďarskej republiky, depozitára dohovoru.

Dohovor nadobudol platnosť 1. apríla 2005 v súlade s článkom 34 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2008 v súlade s článkom 34 ods. 2.

K oznámeniu č. 231/2008 Z. z.

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru
po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI)*

Strany Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) (ďalej len „dohovor“), (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy odporúčania Záverečného dokumentu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 1. augusta 1975 pre harmonizáciu právnych režimov s prihliadnutím na rozvoj dopravy v členských štátoch Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne, Dunajskej komisie v spolupráci s Európskou hospodárskou komisiou Organizácie Spojených národov,

s vedomím potreby a želaním ustanoviť spoločnou dohodou určité jednotné pravidlá na prepravu tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste,

rozhodnúc sa uzavrieť s týmto cieľom dohovor, dohodli sa takto:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto dohovoru

1. „zmluva o preprave“ znamená zmluvu každého druhu, ktorou sa dopravca zaväzuje prepraviť tovar po vnútrozemskej vodnej ceste za zaplatené prepravné,

2. „dopravca“ znamená každú osobu, ktorá uzavrela alebo v ktorej mene bola uzavretá zmluva o preprave po vnútrozemskej vodnej ceste s prepravcom,

3. „skutočný dopravca“ znamená každú ďalšiu osobu okrem zamestnanca alebo povereného zástupcu, ktorej bolo zverené uskutočnenie prepravy po vnútrozemskej vodnej ceste alebo časť tejto prepravy,

4. „prepravca“ znamená každú ďalšiu osobu, v ktorej mene alebo v ktorej zastúpení bola uzavretá zmluva o preprave po vnútrozemskej vodnej ceste s dopravcom,

5. „príjemca“ znamená osobu oprávnenú prevziať dodávku tovaru,

6. „prepravný doklad“ znamená doklad, ktorým je doložená zmluva o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste a prevzatie alebo naloženie tovaru dopravcom, vyhotovený vo forme nákladného listu (konosamentu) alebo avíza o odoslaní tovaru, alebo akéhokoľvek iného obchodného dokladu,

7. „tovar“ nezahŕňa tlačné alebo vlečné plavidlá ani batožinu alebo vozidlá prepravovaných osôb; ak je tovar uložený v kontajneri, na paletách alebo na podobnom prepravnom zariadení alebo ak je zabalený, obsahuje pojem „tovar“ aj tieto prepravné zariadenia alebo obal, ak ich poskytol prepravca,

8. „písomne“ zahŕňa, ak sa zúčastnené strany nedohodli inak, prenos informácie elektronickými, optickými alebo podobnými komunikačnými prostriedkami vrátane, nielen telegramom, telefaxom, ďalekopisom, elektronickou poštou alebo elektronickou výmenou údajov (EDI) za predpokladu, že je informácia týmto spôsobom prístupná tak, aby mohla byť neskôr využitá na ďalšie odkazy,

9. „právny poriadok štátu aplikovateľný v súlade s týmto dohovorom“ znamená, že právne predpisy v danej krajine sú iné ako právne predpisy medzinárodného súkromného práva.

Článok 2

Pôsobnosť dohovoru

1. Tento dohovor sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave po vnútrozemskej vodnej ceste, podľa ktorej prístav nakládky alebo prevzatia tovaru a prístav vykládky alebo dodania dohodnuté v zmluve o preprave sa nachádzajú v dvoch rozličných štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvnou stranou tohto dohovoru. Ak zmluva umožňuje výber z viacerých prístavov vykládky alebo miest dodania, je z týchto miest rozhodujúce skutočné miesto vykládky alebo dodania tovaru.

2. Tento dohovor je vykonateľný aj v prípade, keď účelom zmluvy o preprave po vnútrozemskej vodnej ceste je doprava tovaru bez prekládky po vnútrozemských vodných cestách aj po vodách, na ktoré sa vzťahujú námorné predpisy, za podmienok stanovených v odseku 1 okrem týchto prípadov:

a) bol vystavený námorný nákladný list podľa použitého námorného práva alebo

b) vzdialenosť, ktorú treba preplávať vo vodách, na ktoré sa vzťahuje námorné právo, je väčšia ako vzdialenosť na vnútrozemských vodných cestách.

3. Dohovor je vykonateľný bez ohľadu na štátnu príslušnosť, miesto registrácie či domovský prístav plavidla, alebo na to, či ide o plavidlo pre námornú alebo vnútrozemskú plavbu, a bez ohľadu na štátnu príslušnosť, sídlo, registračný úrad alebo bydlisko dopravcu, prepravcu alebo príjemcu.

KAPITOLA II

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 3

Preberanie, preprava a dodanie tovaru

1. Dopravca prepraví tovar do miesta dodania v určenom čase a dodá ho príjemcovi v stave, v akom mu bol odovzdaný.

2. Ak sa nedohodlo inak, prevzatie a dodanie tovaru sa uskutoční na palube plavidla.

3. Dopravca rozhodne, aké plavidlo sa použije. Je zaviazaný vynaložiť pred plavbou a na začiatku plavby potrebnú starostlivosť na zabezpečenie toho, aby bolo plavidlo spôsobilé na nakládku tovaru, plavbyschopné, náležite vybavené a obsadené posádkou v súlade s platnými predpismi a malo potrebné vnútroštátne a medzinárodné povolenia potrebné na prepravu predmetného tovaru.

4. Pri dohode, že sa má preprava vykonať určitým plavidlom alebo typom plavidla, je dopravca oprávnený naložiť alebo preložiť tovar celý alebo jeho časti na iné plavidlo alebo iný typ plavidla bez súhlasu prepravcu len za týchto podmienok:

a) ak nastanú prípady, ako je nízky stav vody, plavebná nehoda alebo iná prekážka v plavbe, ktoré boli nepredvídateľné v čase, keď sa uzavierala zmluva, a za ktorých je naloženie alebo preloženie tovaru nevyhnutné na splnenie zmluvy, a keď dopravca nie je schopný v primeranom čase prijať inštrukcie od prepravcu, alebo

b) keď je to v súlade s praxou bežnou v prístave, v ktorom sa plavidlo nachádza.

5. Okrem povinností pripadajúcich na prepravcu dopravca zabezpečí, aby nakladanie, uloženie a zabezpečenie tovaru proti pohybu neohrozilo bezpečnosť plavidla.

6. Dopravca je oprávnený prepravovať tovar na palube plavidla alebo v otvorenom plavidle, len ak sa tak dohodol s prepravcom alebo ak je to v súlade so zvyklosťami daného obchodného prípadu, alebo ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy.

Článok 4

Skutočný dopravca

1. Zmluva o preprave vychádzajúca z definície podľa článku 1 ods. 1, uzavretá medzi dopravcom a skutočným dopravcom, vychádza zo zmluvy podľa ustanovení tohto dohovoru. Na účely tejto zmluvy všetky ustanovenia tohto dohovoru týkajúce sa prepravcu sa budú aplikovať na dopravcu, ako aj na skutočného dopravcu.

2. Ak dopravca zveril prepravu tovaru alebo jeho častí skutočnému dopravcovi, či už na základe toho, že to zmluva o preprave umožňovala alebo nie, dopravca ostáva rovnako zodpovedný za celú prepravu podľa ustanovení tohto dohovoru. Všetky ustanovenia tohto dohovoru, ktoré určujú zodpovednosť dopravcu, sa vzťahujú aj na zodpovednosť skutočného dopravcu za ním vykonanú prepravu.

3. Dopravca musí v každom prípade informovať prepravcu, ak zveril prepravu tovaru alebo jeho častí skutočnému dopravcovi.

4. Akákoľvek dohoda s prepravcom alebo príjemcom, ktorá rozširuje zodpovednosť dopravcu, ktorú mal podľa ustanovení tohto dohovoru, ovplyvňuje skutočného dopravcu len v rozsahu, ktorý výslovne a písomne odsúhlasil. Skutočný dopravca môže uplatniť všetky výhrady, ktoré môže dopravca využiť na základe zmluvy o preprave tovaru.

5. Ak je zodpovedný dopravca aj skutočný dopravca, ich zodpovednosť je spoločná a nedeliteľná. Regresné práva medzi dopravcom a skutočným dopravcom nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 5

Čas dodania

Dopravca dodá tovar v zmluvne dohodnutom čase alebo v prípade, že takáto dohoda chýba, tak v primeranom čase, ktorý zodpovedá podmienkam cesty a výkonom zodpovedného dopravcu.

Článok 6

Povinnosti prepravcu

1. Od prepravcu sa požaduje uhradiť sumu splatnú podľa zmluvy o preprave tovaru.

2. Prepravca pred dodaním tovaru písomne oznámi dopravcovi tieto údaje o prepravovanom tovare:

a) rozmery, počet alebo hmotnosť a podmienky na uloženie tovaru, ktorý sa má prepraviť,

b) označenia potrebné na identifikáciu tovaru,

c) povahu, charakteristiky a vlastnosti tovaru,

d) pokyny týkajúce sa colných a administratívnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na tovar,

e) ďalšie údaje potrebné na vyplnenie nákladného listu.

Prepravca tiež odovzdá dopravcovi pri odovzdávaní tovaru všetky požadované sprievodné doklady.

3. Ak si to vyžaduje povaha tovaru, prepravca zabalí tovar s ohľadom na odsúhlasenú prepravu takým spôsobom, aby sa predišlo jeho strate alebo poškodeniu v čase od jeho prevzatia dopravcom po jeho dodanie a aby tak zabezpečil nepoškodenie plavidla alebo iného tovaru. Podľa toho, čo sa dohodlo s ohľadom na prepravu, prepravca zabezpečí aj vhodné označenie v súlade s platnými medzinárodnými alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo ak také predpisy chýbajú, v súlade s pravidlami a zvyklosťami všeobecne uznávanými vo vnútrozemskej plavbe.

4. Okrem povinností, ktoré má znášať dopravca, prepravca naloží a uloží tovar a zaistí ho proti pohybu v súlade so zvyklosťami vo vnútrozemskej plavbe, ak zmluva o preprave neurčuje iné.

Článok 7

Nebezpečný tovar a znečisťujúce látky

1. Ak sa má prepravovať nebezpečný tovar alebo znečisťujúce látky, prepravca pred odovzdaním tovaru okrem údajov uvádzaných v článku 6 ods. 2 informuje dopravcu písomne o nebezpečenstve a riziku znečistenia hroziacich od tovaru a o preventívnych opatreniach, ktoré je nutné urobiť.

2. Ak si preprava nebezpečného tovaru alebo znečisťujúcich látok vyžaduje povolenie, prepravca odovzdá potrebné úradné dokumenty najneskôr pri odovzdávaní tovaru.

3. Tam, kde sa pokračovanie v preprave, vyloženie alebo dodanie nebezpečného tovaru alebo znečisťujúcich látok ukáže nemožné pre chýbajúce administratívne povolenie, náklady spojené s návratom do prístavu nakládky alebo akéhokoľvek bližšieho miesta, kde môže byť tovar vyložený a dodaný alebo odstránený, znáša prepravca.

4. V prípade bezprostredného ohrozenia života, majetku alebo životného prostredia je dopravca aj v prípade, že bol pred nakládkou o tomto riziku oboznámený alebo o riziku vedel z iných informácií, oprávnený tento tovar vyložiť, zneškodniť, a ak to z povahy tovaru nepredstavuje neprimerané nebezpečenstvo, aj zničiť.

5. Ak je dopravca splnomocnený vykonať opatrenia uvedené v odsekoch 3 a 4, môže požadovať náhradu za škodu, ktorá mu vznikne.

Článok 8

Zodpovednosť prepravcu

1. Prepravca nesie zodpovednosť aj v prípade, keď sa mu nemôže pripísať žiadna vina, za všetky škody a náklady, ktoré vznikli jemu, dopravcovi alebo skutočnému dopravcovi tým, že

a) údaje uvedené v článku 6 ods. 2 alebo článku 7 ods. 1 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné,

b) nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar nie je označený v súlade s platnými medzinárodnými alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo ak také predpisy chýbajú, v súlade s pravidlami a zvyklosťami všeobecne uznávanými vo vnútrozemskej plavbe,

c) chýbajú potrebné sprievodné doklady alebo sú nesprávne, alebo neúplné.

Dopravca sa nemôže odvolať na zodpovednosť prepravcu, ak sa dokáže, že chyba sa pripíše jemu, jeho zamestnancom alebo povereným zástupcom. Toto ustanovenie sa týka aj skutočného prepravcu.

2. Prepravca nesie zodpovednosť za konania a zanedbania osôb, ktorých služby využíva na vykonávanie úloh a plnenie povinností uvedených v článkoch 6 a 7, keď tak konajú pri výkone svojich služobných povinností, akoby tieto konania a zanedbania boli jeho vlastné.

Článok 9

Vypovedanie zmluvy dopravcom

1. Dopravca môže odstúpiť od zmluvy o preprave, ak prepravca nesplnil svoje povinnosti stanovené v článku 6 ods. 2 alebo článku 7 ods. 1 a 2.

2. Ak dopravca využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy o preprave, môže už naložený tovar opäť vyložiť na náklady prepravcu a požadovať podľa svojho uváženia zaplatenie niektorej z týchto súm:

a) jednu tretinu dohodnutej sumy za prepravu alebo

b) okrem prípadného poplatku za zdržanie, náhradu prepravného rovnajúcu sa vynaloženým nákladom a vzniknutým škodám, ako aj pomerné prepravné úmerné prejdenej vzdialenosti, ak sa už plavba začala.

Článok 10

Doručenie tovaru

1. Aj napriek povinnosti prepravcu podľa článku 6 ods. 1 príjemca, ktorý pri príchode tovaru do miesta doručenia požaduje jeho doručenie, bude zodpovedný, v súlade so zmluvou o preprave, za prepravné a iné poplatky a ťarchy splatné za tovar, ako aj za podiel v prípade spoločnej havárie. V prípade chýbajúceho prepravného dokladu, alebo ak taký doklad nebol predložený, príjemca bude zodpovedný za prepravné dohodnuté s prepravcom, ak jeho výška zodpovedá trhovej praxi.

2. Uloženie tovaru k dispozícii príjemcovi v súlade so zmluvou o preprave alebo podľa zvyklostí pre takéto obchodné prípady, alebo podľa štatutárnych nariadení v prístave vykládky sa považuje za doručenie. Odovzdanie tovaru úradom predpísaným spôsobom alebo tretej strane sa považuje taktiež za doručenie.

KAPITOLA III

PREPRAVNÉ DOKLADY

Článok 11

Charakter a obsah

1. Na každú prepravu, ktorá sa riadi týmto dohovorom, dopravca vystaví prepravný doklad; nákladný list vystaví, len ak to prepravca vyžaduje a ak to bolo dohodnuté predtým, ako bol tovar naložený alebo prevzatý na dopravu. Chýbajúci prepravný doklad alebo skutočnosť, že nie je kompletný, neovplyvní platnosť zmluvy o preprave.

2. Originál prepravného dokladu musí podpísať dopravca, vodca plavidla alebo osoba splnomocnená dopravcom. Dopravca môže žiadať prepravcu o spolupodpis originálu alebo kópie. Podpisy môžu byť vlastnoručné, tlačené ako faksimile, perforované, môže ísť o odtlačok pečiatky, značiek alebo môže byť urobený akýmikoľvek inými mechanickými alebo elektronickými prostriedkami, ak to nie je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, kde bol prepravný doklad vydaný.

3. Prepravný doklad sa pokladá až do preukázania opaku za dôkaz o uzatvorení a obsahu zmluvy o preprave, ako aj o prevzatí tovaru dopravcom. Predovšetkým je tým opodstatnená domnienka, že tovar bol prevzatý na prepravu tak, ako je zapísané v prepravnom doklade.

4. Keď je prepravným dokladom nákladný list, bude sa považovať za určujúci dôkaz vo vzťahu medzi dopravcom a príjemcom tovaru. Právne vzťahy medzi dopravcom a prepravcom budú naďalej určené podmienkami v zmluve o preprave.

5. Prepravný doklad okrem svojho názvu obsahuje tieto údaje:

a) meno, bydlisko, sídlo alebo pobyt dopravcu a prepravcu,

b) príjemcu tovaru,

c) meno alebo číslo plavidla, ak už bol tovar naložený na palubu, alebo záznam v prepravnom doklade, ak dopravca prevzal tovar na prepravu, ale ešte nebol naložený na plavidlo,

d) prístav nakládky alebo miesto, kde bol tovar prevzatý, a prístav vykládky alebo miesto dodania,

e) obvyklé označenie druhu tovaru a spôsob jeho balenia, a v prípade nebezpečných tovarov alebo znečisťujúcich látok, ich označenie podľa platných predpisov, inak ich všeobecné označenie (názov),

f) rozmery, počet alebo hmotnosť, ako aj identifikačné značky tovaru naloženého na palubu alebo prevzatého na prepravu,

g) ak je to vhodné, vyhlásenie, že tovar musí alebo môže byť prepravovaný na palube alebo na otvorenom plavidle,

h) dohodnuté ustanovenia o prepravnom,

i) pri avíze o odoslaní tovaru označenie, či ide o kópiu alebo originál; pri nákladnom liste počet originálov,

j) miesto a dátum vystavenia.

Chýbanie jedného údaja alebo viacerých údajov neovplyvní právny charakter prepravného dokladu podľa článku 1 ods. 6 tohto dohovoru.

Článok 12

Výhrady v prepravnom doklade

1. Dopravca má právo zapísať do prepravného dokladu výhrady týkajúce sa

a) rozmerov, počtu alebo hmotnosti tovaru, ak má dôvod na podozrenie, že údaje dodané prepravcom sú nepresné, alebo ak nemal vhodné možnosti na kontrolu týchto údajov, zvlášť ak tovar nebol spočítaný, odmeraný alebo zvážený v jeho prítomnosti alebo ak bez výslovného odsúhlasenia boli rozmery alebo hmotnosť určené ciachovaním plavidla,

b) identifikačných značiek, ktoré nie sú zreteľne a trvanlivo pripevnené na tovar, alebo ak je tovar zabalený, na nádoby alebo obaly,

c) zjavného stavu tovaru.

2. Ak dopravca nezaznamená zjavný stav tovaru alebo nevznesie výhrady, pokiaľ ide o jeho stav, predpokladá sa, že do prepravného dokladu zaznamenal, že tovar bol navonok v dobrom stave.

3. Ak v súlade s údajmi uvedenými v prepravnom doklade bol tovar umiestnený v kontajneri alebo v nákladnom priestore plavidla a zapečatený inou osobou než prepravcom, jeho zamestnancami alebo povereným zástupcom a ak kontajner alebo pečate zostali neporušené alebo nepoškodené až do prístavu vykládky alebo miesta dodania, predpokladá sa, že k strate alebo poškodeniu tovaru nedošlo počas prepravy.

Článok 13

Nákladný list

1. Originály nákladného listu sú dokladmi vydanými na meno príjemcu, na rad alebo na majiteľa.

2. V mieste určenia sa tovar vydá tomu, kto ako prvý predloží originál nákladného listu; na ďalšie vydanie tovaru za ostatné originály nevznikne nárok.

3. Keď tovar prevezme dopravca, odovzdanie nákladného listu osobe oprávnenej prevziať tovar má rovnaký účinok na nadobudnutie práv k tomuto tovaru ako odovzdanie tovaru.

4. Ak bol nákladný list prevedený na tretiu osobu vrátane príjemcu, ktorá konala v dobrej viere, spoliehajúc sa na opis tovaru v ňom uvedený, preukázanie opaku predpokladu stanoveného v článku 11 ods. 3 a článku 12 ods. 2 nie je proti nemu prípustné.

KAPITOLA IV

DISPOZIČNÉ PRÁVO NA TOVAR

Článok 14

Držiteľ dispozičného práva

1. Prepravca je oprávnený disponovať tovarom; najmä môže žiadať dopravcu o prerušenie prepravy tovaru, zmenu miesta dodania alebo dodanie tovaru inému príjemcovi, než ktorý je uvedený v prepravnom doklade.

2. Dispozičné právo prepravcu zaniká, hneď ako si príjemca po príchode tovaru na určené miesto dodania vyžiadal dodanie tovaru, ako aj

a) v prípade, keď sa preprava koná na základe prepravného dokladu a už bol jeho originál odovzdaný príjemcovi,

b) v prípade, keď sa preprava koná na základe prepravného dokladu, ak už odosielateľ odovzdal všetky ním držané originály inej osobe a nedisponuje nimi.

3. Prepravca sa môže náležitým záznamom do prepravného dokladu hneď pri jeho vystavení vzdať svojho dispozičného práva v prospech príjemcu.

Článok 15

Podmienky uplatnenia dispozičného práva

Prepravca, alebo v prípade článku 14 ods. 2 a 3 príjemca, ak chce uplatniť svoje dispozičné právo, musí

a) predložiť všetky originály nákladného listu pred príchodom tovaru na určené miesto dodania, ak sa preprava koná na základe nákladného listu,

b) predložiť iný prepravný doklad, ak sa preprava nekoná na základe nákladného listu, do ktorého budú zapísané nové pokyny pre dopravcu,

c) uhradiť dopravcovi všetky náklady a škody vzniknuté pri plnení týchto pokynov,

d) zaplatiť celé dohodnuté prepravné v prípade vykládky tovaru pred príchodom do plánovaného miesta dodania, ak sa v zmluve o preprave nedohodlo iné.

KAPITOLA V

ZODPOVEDNOS DOPRAVCU

Článok 16

Zodpovednosť za stratu

1. Dopravca zodpovedá za škodu vzniknutú stratou alebo poškodením tovaru spôsobenú v čase jeho prevzatia na prepravu až do jeho dodania alebo spôsobenú z oneskoreného času dodania, ak nemôže preukázať, že škodu spôsobili okolnosti, ktorým dopravca nemohol zabrániť a ktorých následky nemohol odvrátiť.

2. Zodpovednosť dopravcu za škodu vzniknutú stratou alebo poškodením tovaru spôsobenú predtým, ako bol tovar naložený na plavidlo, alebo po jeho vykládke z plavidla sa riadi zákonmi štátu príslušnými pre zmluvu o preprave.

Článok 17

Zamestnanci a poverení zástupcovia

1. Dopravca je zodpovedný za konania a zanedbania svojich zamestnancov a poverených zástupcov, ktorých služby využíva pri vykonávaní zmluvy o preprave, ak tieto osoby konajú v rámci výkonu svojho zamestnania tak, akoby také konania a zanedbania boli jeho vlastné.

2. Ak prepravu vykonáva skutočný dopravca podľa článku 4, dopravca je zodpovedný aj za konania a zanedbania zamestnancov a poverených zástupcov skutočného dopravcu, ak tieto osoby konajú v rámci výkonu svojho zamestnania.

3. Zamestnanci a poverení zástupcovia dopravcu alebo skutočného dopravcu, proti ktorým bola podaná žaloba, sú oprávnení využiť tie isté oslobodenia a limity zodpovednosti ako dopravca alebo skutočný dopravca na základe tohto dohovoru, ak dokážu, že konali v rámci výkonu svojho zamestnania.

4. Lodivod určený úradom, ktorého si nemožno slobodne vybrať, sa nebude považovať za zamestnanca ani povereného zástupcu podľa odseku 1.

Článok 18

Zvláštne oslobodenie od zodpovednosti

1. Dopravca a skutočný dopravca bude zbavený zodpovednosti, ak strata, poškodenie alebo oneskorenie sú výsledkom jednej z uvedených okolností alebo rizík:

a) konaním alebo zanedbaním prepravcu, príjemcu alebo osoby oprávnenej disponovať tovarom,

b) manipuláciou, nakládkou, ukladaním alebo vykládkou tovaru prepravcom, príjemcom alebo treťou osobou konajúcou v mene prepravcu alebo príjemcu,

c) prepravou tovaru na palube plavidla alebo v otvorenom plavidle, ak takáto preprava bola dohodnutá s prepravcom v súlade so zvyklosťami daného obchodu alebo ak bola takáto preprava na základe platných predpisov nevyhnutná,

d) charakterom tovaru, v dôsledku ktorého bol tovar vystavený úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, najmä rozbitím, hrdzavením, skazením, vyschýnaním, vytečením, normálnym úbytkom (objemu alebo hmotnosti) alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov,

e) chýbajúcim balením alebo jeho zlým stavom v prípade tovaru, ktorý svojím charakterom podlieha strate alebo poškodeniu, ak nie je zabalený alebo je balenie chybné,

f) nedostatočným alebo nevhodným identifikačným označením tovaru,

g) vyslobodzovacími alebo záchrannými operáciami alebo pokusom o ne na vnútrozemských vodných cestách,

h) prepravou živých zvierat okrem prípadov, ak dopravca nezabezpečil príslušné opatrenia alebo nebral na vedomie inštrukcie uvedené v zmluve o preprave.

2. Ak by v danom prípade strata alebo poškodenie mohli byť pripísané jednej okolnosti alebo viacerým okolnostiam alebo rizikám uvedeným v odseku 1 tohto článku, predpokladá sa, že boli spôsobené okolnosťami alebo rizikami, ktorým dopravca nemohol predísť, a dôsledkami, ktoré nemohol odvrátiť. Tento predpoklad sa nepoužije, ak poškodená strana dokáže, že spôsobená škoda nie je dôsledkom alebo nie je výlučne dôsledkom jednej z okolností alebo rizík uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 19

Výpočet kompenzácie

1. Keď je dopravca zodpovedný za úplnú stratu tovaru, ním splatná kompenzácia sa rovná hodnote tovaru v mieste a ku dňu dodania podľa podmienok zmluvy o preprave. Dodanie neoprávnenej osobe sa považuje za stratu.

2. V prípade čiastočnej straty alebo poškodenia tovaru dopravca bude zodpovedný len v rozsahu straty hodnoty.

3. Hodnota tovaru sa stanoví podľa ceny na tovarovej burze alebo ak taká cena nie je stanovená, podľa trhovej ceny, alebo ak nie je stanovená ani jedna z nich, podľa bežnej hodnoty tovaru toho istého druhu a kvality v mieste dodania.

4. Pre tovar, ktorý je v dôsledku svojho charakteru vystavený bežnému úbytku počas prepravy, je bez ohľadu na trvanie prepravy dopravca zodpovedný len za časť úbytku prevyšujúci normálny úbytok (v množstve alebo hmotnosti), ako bol určený zmluvnými stranami v zmluve o preprave, alebo ak nebol určený, tak podľa platných predpisov alebo zvyklostí platných v mieste dodania.

5. Ustanovenia tohto článku sa nedotýkajú práva dopravcu na prepravné stanovené zmluvou o preprave alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo zvyklostí, ak neboli stanovené.

Článok 20

Maximálne limity zodpovednosti

1. S výhradou článku 21 a odseku 4 tohto článku, nezávisle od žaloby vznesenej proti nemu, dopravca za žiadnych okolností nebude zodpovedný za hodnotu prevyšujúcu 666,67 účtovnej jednotky za každý obal alebo inú nákladovú jednotku alebo za dve účtovné jednotky za každý kilogram hmotnosti zo strateného alebo poškodeného tovaru uvedeného v prepravnom doklade podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Ak obal alebo iná nákladová jednotka je kontajner a v prepravných dokladoch nie je uvedený iný obal ani nákladová jednotka než tie v kontajneri, hodnota 666,67 účtovnej jednotky bude nahradená hodnotou 1 500 účtovných jednotiek na kontajner bez ohľadu na hodnotu za tovar v ňom naložený a poplatku navyše 25 000 účtovných jednotiek za tovar v ňom naložený.

2. Keď sa používa kontajner, paleta alebo podobná prepravná jednotka na uloženie tovaru, tak obaly alebo prepravné jednotky vymenované v prepravnom doklade ako uložené v takom alebo na takom predmete prepravy sa považujú za obaly, resp. prepravné jednotky. V opačnom prípade sa tovar v takomto alebo na takomto predmete prepravy považuje za jednu prepravnú jednotku. V prípadoch, ak sa stratí alebo poškodí samotná prepravná jednotka a nie je vlastníctvom dopravcu ani predmetom dodania, považuje sa za zvláštnu nákladovú jednotku.

3. V prípade škody spôsobenej omeškaním dodania tovaru podľa článku 5 dopravca bude zodpovedný len za sumu neprevyšujúcu hodnotu prepravného. Náhrada škody podľa odseku 1 a prvej vety tohto odseku nesmie prevýšiť hodnotu, ktorá by bola stanovená podľa odseku 1 za úplnú stratu tovaru, za ktorý táto zodpovednosť vznikla.

4. Maximálny limit zodpovednosti uvedený v odseku 1 sa nepoužije:

a) ak charakter a vyššia hodnota prepravovaného tovaru bola presne špecifikovaná v prepravnom doklade, proti ktorým dopravca neuplatnil žiadne námietky, alebo

b) ak sa strany výslovne dohodli na vyššom limite zodpovednosti.

5. Celková suma kompenzácie uhradenej od dopravcu, skutočného dopravcu a ich zamestnancov a poverených zástupcov týkajúca sa tej istej škody nesmie prevýšiť maximálny limit zodpovednosti stanovený v tomto článku.

Článok 21

Strata práva na obmedzenie zodpovednosti

1. Dopravca alebo skutočný dopravca nemá nárok dovolávať sa zbavenia zodpovednosti alebo obmedzenia zodpovednosti stanovených v tomto dohovore alebo v zmluve o preprave, ak sa dokáže, že škodu zapríčinil on sám, či už so zámerom zapríčiniť takúto škodu zanedbaním v konaní alebo ľahkomyseľne a s vedomím, že k takejto škode pravdepodobne dôjde.

2. Podobne zamestnanci a poverení zástupcovia, ktorí konajú v mene dopravcu alebo skutočného dopravcu, nemajú nárok dovolávať sa zbavenia zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti stanovených pre nich v tomto dohovore alebo v zmluve o preprave, ak sa dokáže, že škodu zapríčinili spôsobmi uvedenými v odseku 1.

Článok 22

Vecný rozsah zbavenia zodpovednosti a limitov zodpovednosti

Zbavenie zodpovednosti a limity zodpovednosti stanovené v tomto dohovore alebo v zmluve o preprave sú platné pre každý nárok týkajúci sa straty alebo poškodenia tovaru alebo oneskorenia dodávky tovaru, na ktorý sa vzťahuje zmluva o preprave, bez ohľadu na to, či je tento nárok založený na zmluve o preprave, protiprávnom konaní alebo inom právnom základe.

KAPITOLA VI

REKLAMAČNÁ DOBA

Článok 23

Oznámenie poškodenia

1. Prijatie tovaru bez výhrad príjemcom je určujúcim dôkazom dodania tovaru dopravcom v rovnakej kvalite a množstve, v akom mu bol odovzdaný na prepravu.

2. Dopravca a príjemca môžu žiadať kontrolu množstva a kvality tovaru pri jeho odovzdaní za prítomnosti obidvoch strán.

3. Ak strata alebo poškodenie tovaru sú zjavné, akákoľvek výhrada zo strany príjemcu musí byť uskutočnená písomne, pokiaľ nedošlo k spoločnej kontrole, pričom príjemca musí uviesť všeobecnú povahu poškodenia, najneskôr v čase dodania.

4. Ak strata alebo poškodenie tovaru nie sú zjavné, akákoľvek výhrada zo strany príjemcu musí byť uskutočnená písomne, pričom treba uviesť všeobecnú povahu poškodenia, najneskoršie do siedmich dní nasledujúcich odo dňa dodania tovaru; v takomto prípade poškodená strana musí preukázať, že poškodenie bolo spôsobené v čase, keď bol tovar v starostlivosti dopravcu.

5. Žiadna kompenzácia nebude splatná za poškodenie tovaru spôsobené oneskoreným dodaním, ak príjemca nemôže dokázať, že dopravcovi zaslal oznámenie o oneskorenom dodaní do 21 kalendárnych dní nasledujúcich po dodaní tovaru a že toto oznámenie bolo dopravcovi doručené.

Článok 24

Premlčanie

1. Všetky nároky vznikajúce na základe zmluvy, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor, budú premlčané po uplynutí jedného roka, počínajúc dňom, keď tovar bol alebo mal byť dodaný príjemcovi. Deň, keď sa premlčacia lehota začína, nie je započítaný do tejto doby.

2. Osoba, voči ktorej sa vznáša nárok, môže kedykoľvek počas priebehu premlčacej doby predĺžiť túto dobu písomným vyhlásením pre poškodenú stranu. Táto doba môže byť opätovne predĺžená ďalším vyhlásením alebo vyhláseniami.

3. Na pozastavenie a prerušenie premlčacej doby sa použije právny poriadok štátu príslušný k zmluve o preprave. Uplatnenie nároku prostredníctvom rozčleňovacieho konania s cieľom zníženia spoluzodpovednosti za všetky nároky vzniknuté z udalosti vedúcej ku škode preruší premlčaciu dobu.

4. Všetky nároky na náhradu škody voči osobe považovanej za zodpovednú podľa tohto dohovoru môžu byť uplatnené súdnou cestou aj po uplynutí premlčacej doby stanovenej v odsekoch 1 a 2 tohto článku, ak bola žaloba vznesená do 90 dní odo dňa, ktorým osoba podávajúca žalobu uspokojila nároky uplatnené v žalobe, alebo odo dňa, keď tejto osobe bola doručená žaloba, alebo ak je medzi podaním žaloby a začatím konania stanovená právnym poriadkom štátu, kde súdne konanie prebieha, určitá dlhšia lehota.

5. Premlčaný nárok nemôže byť vymáhaný cestou protižaloby alebo námietkami.

KAPITOLA VII

OBMEDZENIA ZMLUVNEJ SLOBODY

Článok 25

Neplatnosť zmluvných podmienok

1. Každá zmluvná dohoda s účelom vylúčiť alebo ohraničiť zodpovednosť dopravcu alebo skutočného dopravcu, jeho zamestnanca alebo povereného zástupcu v zmysle tohto dohovoru alebo s odkazom na článok 20 ods. 4, zvyšovať hodnotu zodpovednosti alebo prenášať dôkazné bremeno za zodpovednosť, alebo skracovať premlčacie doby stanovené podľa článkov 23 a 24 je neplatná dohoda. Každý dohovor o odstúpení nárokov za poistenie tovaru dopravcovi je tiež neplatný.

2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 tohto článku a bez vplyvu na článok 21 je možné zmluvnými podmienkami určiť, že dopravca nezodpovedá za škody vyplývajúce

a) z konania alebo zanedbania vodcu plavidla, lodivoda alebo ktorejkoľvek inej osoby z posádky plavidla, tlačného alebo vlečného remorkéra počas plavby alebo pri zostavovaní alebo odstavovaní tlačnej alebo vlečnej zostavy za predpokladu, že dopravca splnil všetky povinnosti týkajúce sa posádky podľa článku 3 ods. 3, pokiaľ konanie a zanedbanie nie je dôsledkom zámeru spôsobiť škodu alebo ľahkomyseľného konania s vedomím, že taká škoda môže s najväčšou pravdepodobnosťou vzniknúť,

b) z požiaru alebo výbuchu na palube plavidla, pri ktorom nie je možné dokázať, že tento požiar alebo výbuch boli spôsobené zavinením dopravcu alebo skutočného dopravcu, alebo jeho zamestnancov alebo poverených zástupcov, alebo závadou na plavidle,

c) zo závad na plavidle vo vlastníctve dopravcu alebo zo závad na požičanom alebo prenajatom (charterovanom) plavidle existujúcich už pred plavbou, ak môže dokázať, že takéto závady nemohli byť zistené pred začiatkom plavby napriek vynaloženej potrebnej starostlivosti.

KAPITOLA VIII

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

Článok 26

Spoločná havária

Nič v tomto dohovore sa netýka ustanovení zmluvy o preprave alebo vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa výpočtu veľkosti škody a príspevkov splatných v prípade spoločnej havárie.

Článok 27

Iné použiteľné ustanovenia a nukleárna havária

1. Tento dohovor nemení práva ani povinnosti dopravcu stanovené v medzinárodných dohovoroch alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, týkajúce sa obmedzenia zodpovednosti vlastníkov vnútrozemských alebo námorných plavidiel.

2. Dopravca bude zbavený zodpovednosti podľa tohto dohovoru, ak škoda bola zapríčinená nukleárnou nehodou, keď prevádzkovateľ jadrového zariadenia alebo iná splnomocnená osoba zodpovedá za takúto haváriu na základe vnútroštátnych právnych predpisov štátu upravujúcich zodpovednosť v oblasti jadrovej energie.

Článok 28

Účtovná jednotka

Účtovná jednotka uvedená v článku 20 tohto dohovoru je osobitným právom na čerpanie určené podľa definície Medzinárodného menového fondu. Hodnoty uvedené v článku 20 sa prepočítavajú do národnej meny štátu podľa hodnoty takejto meny k rozhodujúcemu dňu alebo ku dňu dohodnutému stranami. V prípade zmluvnej strany, ktorá je členom Medzinárodného menového fondu, hodnotu národnej meny vyjadrenej prostredníctvom osobitného práva na čerpanie treba počítať podľa metódy výpočtu používanej Medzinárodným menovým fondom pre operácie a transakcie platnej pre príslušný deň.

Článok 29

Doplňujúce národné ustanovenia

1. V prípadoch, ktoré nie sú stanovené týmto dohovorom, sa zmluva o preprave riadi príslušným vnútroštátnym právnym poriadkom štátu dohodnutým zmluvnými stranami.

2. V prípade, ak takéto ustanovenie chýba, použije sa právo štátu, s ktorým zmluva o preprave vykazuje najväčšiu príbuznosť.

3. Predpokladá sa, že zmluva o preprave je veľmi úzko spätá so štátom, kde má dopravca hlavné sídlo podniku v čase uzavretia zmluvy, ak aj miesto nakládky alebo miesto, kde bol tovar prevzatý, alebo miesto vykládky, alebo miesto dodávky alebo hlavné sídlo podniku prepravcu sa nachádza v tomto štáte. Ak dopravca nemá nikde na súši hlavné sídlo podniku a uzatvára zmluvu na palube plavidla a nebola urobená žiadna dohoda o voľbe právneho poriadku, bude sa riadiť vnútroštátnym právnym poriadkom štátu, kde je registrované plavidlo alebo pod ktorého vlajkou pláva, ak aj miesto nakládky alebo miesto, kde bol tovar prevzatý, alebo miesto vykládky alebo prístav dodania alebo hlavné sídlo podniku prepravcu je v tomto štáte.

4. Vecné vyrovnanie nárokov dopravcu podľa článku 10 ods. 1 sa určí podľa práva štátu, v ktorom sa nachádza tovar.

KAPITOLA IX

VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ROZSAHU VYKONÁVANIA

Článok 30

Doprava po určitých vnútrozemských vodných cestách

1. Každý zmluvný štát môže pri podpise tohto dohovoru alebo pri uložení jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe vyhlásiť, že nebude vzťahovať tento dohovor na zmluvy o preprave na určitých vnútrozemských vodných cestách ležiacich na jeho území, na ktoré sa nevzťahuje medzinárodný plavebný režim a ktoré nie sú priamo spojené s takýmito medzinárodnými vnútrozemskými vodnými cestami. Takéto vyhlásenie však nemôže vylúčiť všetky významné vnútrozemské vodné cesty tohto štátu.

2. Ak predmetom zmluvy o preprave vnútrozemskou vodnou cestou je doprava tovaru bez prekládky na medzinárodných aj národných vodných cestách podliehajúcich tomuto dohovoru a na vnútrozemských vodných cestách spomenutých vo vyhlásení uvedenom v odseku 1, tento dohovor sa použije aj na takúto zmluvu, ale nie, ak vzdialenosť, ktorá má byť prejdená na vodných cestách uvedených na druhom mieste, je dlhšia.

3. Ak vyhlásenie bolo urobené podľa odseku 1, ktorýkoľvek zmluvný štát môže vyhlásiť, že neuplatní žiadne ustanovenia tohto dohovoru v zmluve týkajúcej sa tohto vyhlásenia. Vyhlásenie podľa tohto odseku nadobudne účinnosť v okamihu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre zmluvný štát, ktorý ho vyhlásil podľa odseku 1, ale najskôr v čase nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa tohto odseku.

4. Vyhlásenie uvedené v odsekoch 1 a 3 môže byť kedykoľvek odvolané vcelku alebo sčasti oznámením o notifikácii depozitárovi s uvedením dátumu ukončenia účinnosti. Odvolanie vyhlásenia nebude mať žiaden účinok na zmluvy už uzatvorené.

Článok 31

Národná preprava alebo bezplatná preprava

Každý zmluvný štát môže pri podpise tohto dohovoru alebo pri uložení jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť, že bude používať ustanovenia tohto dohovoru aj

a) na zmluvy o preprave tovaru s miestom nakládky alebo miestom, kde bol tovar prevzatý, a miestom vykládky alebo miestom dodávky umiestneným na jeho území,

b) nezávisle od článku 1 ods. 1 aj pri bezplatnej preprave.

Článok 32

Regionálne podmienky týkajúce sa zodpovednosti

1. Každý zmluvný štát môže pri podpisovaní tohto dohovoru alebo pri uložení jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť, že pri preprave tovaru medzi miestami nakladania alebo miestami, kde sa tovar prevezme, a miestami vyloženia alebo miestami dodania, ktoré sa obe nachádzajú na území jedného zo štátov alebo na území štátov, ktoré urobili to isté vyhlásenie, dopravca nebude zodpovedať za škodu zapríčinenú konaním alebo zanedbaním vodcu plavidla, lodivoda alebo akejkoľvek inej osoby v posádke plavidla, tlačného alebo ťažného remorkéra počas plavby alebo počas zostavovania alebo odstavovania tlačenej alebo vlečenej zostavy, ak dopravca vyhovel záväzkom týkajúcim sa posádky podľa článku 3 ods. 3, ale áno, ak konania a zanedbania sú dôsledkom zámeru spôsobiť škodu alebo ľahkomyseľného konania s vedomím, že taká škoda môže s najväčšou pravdepodobnosťou vzniknúť.

2. Ustanovenie týkajúce sa zodpovednosti uvedené v odseku 1 nadobudne platnosť medzi dvoma zmluvnými štátmi, keď tento dohovor nadobudne platnosť v druhom štáte, ktorý urobil to isté vyhlásenie. Ak štát urobil toto vyhlásenie po nadobudnutí platnosti dohovoru, ustanovenie o zodpovednosti uvedené v odseku 1 nadobudne platnosť prvý deň v mesiaci nasledujúci po troch mesiacoch po oznámení vyhlásenia depozitárovi. Ustanovenie o zodpovednosti sa bude vzťahovať len na prepravu podpísanú po nadobudnutí platnosti tohto vyhlásenia.

3. Vyhlásenie uvedené v odseku 1 môže byť kedykoľvek odvolané oznámením o notifikácii depozitárovi. V prípade odvolania ustanovení týkajúcich sa zodpovednosti podľa odseku 1 nadobudne odvolanie platnosť prvý deň v mesiaci nasledujúci po oznámení alebo následne po čase uvedenom v oznámení. Toto odvolanie sa nebude vzťahovať na zmluvu o preprave podpísanú predtým, než tieto ustanovenia nadobudli platnosť.

KAPITOLA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie, pristúpenie

1. Tento dohovor je otvorený na podpis pre všetky štáty jeden rok v sídle depozitára. Doba podpisu sa začína dňom, keď depozitár bude mať k dispozícii všetky originálne texty tohto dohovoru.

2. Každý štát sa môže stať zmluvnou stranou tohto dohovoru

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatím alebo schválením,

b) podpisom s výhradou následnej ratifikácie, prijatia alebo schválenia a následne ratifikáciou, prijatím alebo schválením,

c) pristúpením k nemu po termíne podpísania.

3. Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie nadobudne účinnosť uložením formálnych listín u depozitára.

Článok 34

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň v mesiaci nasledujúci po uplynutí doby troch mesiacov odo dňa, v ktorom päť štátov podpísalo tento dohovor bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo uložilo svoje listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe u depozitára.

2. Pre každý štát, ktorý podpísal tento dohovor bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo uložil listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe u depozitára po nadobudnutí jeho platnosti, nadobudne tento dohovor platnosť prvý deň v mesiaci nasledujúci po uplynutí troch mesiacov odo dňa podpisu bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo uloženia listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe u depozitára.

Článok 35

Vypovedanie

1. Tento dohovor môže byť vypovedaný zmluvným štátom po uplynutí doby jedného roka po dni, keď nadobudol účinnosť pre tento štát.

2. Oznámenie o výpovedi musí byť uložené u depozitára.

3. Vypovedanie nadobudne účinnosť prvý deň v mesiaci nasledujúci po uplynutí doby jedného roka odo dňa uloženia oznámenia o výpovedi alebo po dlhšej dobe uvedenej v tomto oznámení.

Článok 36

Zmeny

Na požiadanie najmenej jednej tretiny zmluvných strán tohto dohovoru depozitár zvolá konferenciu zmluvných štátov na účely jeho zmeny.

Článok 37

Zmeny limitných množstiev a účtovných jednotiek

1. Nehľadiac na ustanovenia článku 36, v prípade navrhovanej zmeny hodnoty uvedenej v článku 20 ods. 1 alebo výmeny jednotky definovanej v článku 28 depozitár, ak o to požiada najmenej jedna štvrtina členských štátov, predloží tento návrh všetkým členom Európskej Hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne a Dunajskej komisii a všetkým zmluvným stranám, zvolá konferenciu výlučne na účely zmeny hodnôt uvedených v článku 20 ods. 1 alebo výmeny jednotky definovanej v článku 28 za inú jednotku.

2. Konferencia bude zvolaná najskôr šesť mesiacov po dni, keď bol daný návrh.

3. Všetky zmluvné strany tohto dohovoru sú oprávnené zúčastniť sa na tejto konferencii bez ohľadu na to, či sú členmi organizácií uvedených v odseku 1.

4. Akékoľvek rozhodnutie konferencie musí byť prijaté dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán zúčastnených na hlasovaní za predpokladu, že nie menej ako polovica zmluvných strán tohto dohovoru je zúčastnená na hlasovaní.

5. Počas konzultácií týkajúcich sa náhrady škôd podľa článku 20 ods. 1 konferencia zohľadní poznatky zo škodových udalostí a hlavne rozsah vzniknutých škôd, kurzový rozdiel a vplyv navrhovaných zmien na náklady poistenia.

6.

a) Zmena sumy podľa tohto článku môže byť prejednávaná najskôr päť rokov po predložení tohto dohovoru na podpis a najskôr päť rokov od nadobudnutia platnosti predchádzajúcej zmeny.

b) Náhrada škody nemôže byť zvýšená tak, aby prevýšila náhradu maximálnej hodnoty zodpovednosti stanovenú v tomto dohovore, zvýšenú o šesť percent za rok, vypočítanú podľa zásad zloženého úroku odo dňa, keď bol tento dohovor otvorený na podpis.

c) Náhrada škody nemôže byť zvýšená nad trojnásobok maximálnych hodnôt zodpovednosti za škody podľa tohto dohovoru.

7. Depozitár musí oznámiť všetkým zmluvným stranám každú zmenu podľa článku 4. Zmena sa považuje za prijatú po uplynutí 18 mesiacov nasledujúcich po dni jej vyhlásenia za predpokladu, že v tomto období nie menej než jedna štvrtina štátov, ktoré boli zmluvnými stranami v čase zmeny rozhodovania o tejto zmene, neinformuje depozitára, že neprijíma túto zmenu. V takom prípade je zmena neplatná a nenadobudla platnosť.

8. Zmena, ktorá sa považuje za prijatú v súlade s odsekom 7, nadobudne platnosť 18 mesiacov po jej prijatí.

9. Všetky zmluvné strany sú touto zmenou viazané, pokiaľ vypovedanie podľa článku 35 je uskutočnené nie neskôr ako šesť mesiacov predtým, než zmena nadobudne platnosť. Oznámenie o vypovedaní je účinné, keď zmena nadobudne platnosť.

10. Ak prijatá zmena bola zavedená, ale navrhované obdobie 18 mesiacov pre jej prijatie uplynulo, štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou počas tohto obdobia, je uzrozumený so zmenou, ak nadobudla platnosť. Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou po tomto období, je uzrozumený so zmenou prijatou podľa odseku 7. V prípadoch uvedených v tomto odseku štát bude uzrozumený so zmenou ihneď po nadobudnutí platnosti alebo ihneď, ako tento dohovor nadobudne platnosť pre takýto štát následne.

Článok 38

Depozitár

1. Depozitárom tohto dohovoru je vláda Maďarskej republiky.

2. Depozitár je povinný

a) oznámiť všetkým štátom, ktoré sa zúčastnili na diplomatickej konferencii na prijatie Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste, a zaslať na overenie súčasný text dohovoru v oficiálnej jazykovej verzii, ktorý nebol k dispozícii v čase konania konferencie,

b) informovať všetky štáty uvedené v písmene a) o každom návrhu doplnenia textu v súlade s písmenom a),

c) stanoviť deň, keď všetky oficiálne jazykové verzie tohto dohovoru boli prispôsobené a považujú sa za autentické,

d) oznámiť všetkým členom uvedeným v písmene a) stanovenie dňa v súlade s písmenom c),

e) odovzdať všetkým štátom, ktoré sa zúčastnili na diplomatickej konferencii na prijatie Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste, a tým, ktoré podpísali tento dohovor následne, potvrdené pravé kópie tohto dohovoru,

f) informovať všetky štáty, ktoré podpísali tento dohovor alebo k nemu pristúpili, o

i) akomkoľvek novom podpise, uložení ratifikačnej listiny, listiny o výhrade alebo vyhlásení s uvedením dátumu takéhoto podpisu, uloženia ratifikačnej listiny, listiny o výhrade alebo vyhlásení,

ii) dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru,

iii) akomkoľvek vypovedaní tohto dohovoru a o dni, keď takéto vypovedanie nadobúda platnosť,

iv) akejkoľvek zmene prijatej podľa článkov 36 a 37 tohto dohovoru a o dátume nadobudnutia platnosti takejto novelizácie,

v) akejkoľvek zmene požadovanej podľa podmienok dohovoru.

3. Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru depozitár zašle sekretariátu Organizácie Spojených národov overenú kópiu tohto dohovoru na registráciu a publikáciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Dané v Budapešti 22. júna 2001 v jednom pôvodnom vyhotovení, z ktorého holandské, anglické, francúzske, nemecké a ruské znenia sú rovnako autentické.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento dohovor.

Anglické znenie prílohy

Poznámky pod čiarou

*) Spoločne prijaté na zvolanej diplomatickej konferencii Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne, Dunajskej komisie a Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa konala od 25. septembra 2000 do 3. októbra 2000 v Budapešti.