Vyhláška č. 462/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

Čiastka 141/2011
Platnosť od 14.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2017
Zrušený 364/2004 Z. z.

OBSAH

462

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 5. decembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:

(2) V zraniteľných oblastiach je zakázané aplikovať hnojivá s obsahom dusíka podľa odseku 1 od 15. novembra do 15. februára, pričom skoré jarné prihnojenie ozimných plodín dusíkom v dávke do 60 kg.ha-1 je povolené od 1. februára, ak nie sú obmedzujúce pôdne a klimatické podmienky, a to zamokrené alebo dočasne zamokrené pôdy súvislou vrstvou vody, poľnohospodárske pôdy zamrznuté do hĺbky 8 cm a viac alebo pôdy pokryté vrstvou snehu nad 5 cm bez ohľadu na kalendárne obmedzenia.“.

2. V § 4 ods. 2 v prvej vete sa slová „č. 2“ nahrádzajú slovami „č. 9“ a na konci sa pripája táto veta: „Potreba skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na jeden mesiac pre jedno zviera je uvedená v prílohe č. 2.“.

3. V § 5 ods. 2 v druhej vete sa slová „je vhodné“ nahrádzajú slovami „sa musia“.

4. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri výbere zariadenia použitého na aplikáciu hnojív sa zohľadňuje najmä tlak stroja na pôdu, terén, zrnitostné zloženie pôdy a vlhkostný stav pôdy; použité zariadenie musí zabezpečiť rovnomernosť aplikácie zvolenej dávky hnojiva.“.

5. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Produkcia dusíka jedným zvieraťom za rok je uvedená v prílohe č. 7.“.

6. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

7. V § 6 ods. 6 sa slová „podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.

8. V § 6 odsek 7 znie:

(7) Hnojivá s obsahom dusíka je zakázané aplikovať

a) v zónach 10 m od

1. brehovej čiary vodného toku,

2. zátopovej čiary vodnej nádrže,

3. hranice ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja,

b) na pôdy, ak sú zamokrené, zamrznuté do hĺbky 8 cm a viac alebo pokryté vrstvou snehu nad 5 cm.“.

9. § 6 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Používať závlahovú vodu5) možno len v takom rozsahu a množstve, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Spôsob určenia závlahovej dávky je uvedený v prílohe č. 8.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 9 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).“.

10. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

POTREBA SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ NA MAŠTAĽNÝ HNOJ, MOČOVKU A HNOJOVICU NA JEDEN MESIAC PRE JEDNO ZVIERA

KategóriaPriemerná
živá
hmotnosť
Produkcia/deňPotreba skladovacích nádrží na 1 mesiac pre jedno zviera v m3
výkalymočodkanalizovaná maštaľboxové
ustajnenie
kotercové
ustajnenie
nepodstielané ustajneniesplaškové
vody
z dojárne
kgkgkgmaštaľný hnojmočovkamaštaľný
hnoj
maštaľný
hnoj
hnojovica 
Hovädzí dobytok
Krava mliekového typu65034211,240,481,451,751,510,15
Teľa do 6 mesiacov105530,210,060,240,270,22 
Jalovica do 1 roka2501380,50,150,570,680,57 
Jalovica od 1 roka do 2 rokov 44022140,830,260,981,150,98 
Jalovica nad 2 roky55028171,030,321,201,431,23 
Býk vo výkrme36019110,720,210,851,000,82 
Ošípané
Prasnica pripúšťaná a prasná1802,46,40,180,16 0,310,46 
Prasnica vysokoprasná
a dojčiaca
1804,59,90,340,22  0,53 
Odstavča140,40,90,030,03 0,050,09 
Ošípaná v predvýkrme 300,71,80,060,03 0,090,12 
Ošípaná vo výkrme751,62,10,090,05 0,130,15 
Ošípaná vo výkrme12022,50,110,07 0,160,18 
Prasnička a kanec v odchove1001,92,40,110,06 0,160,17 
Kanec20036,50,220,16 0,310,39 
Ovce
Bahnica s jahňaťom 60 dní554,30  0,127  
Jahnička a baran do 1 roka221,21  0,0360,031 
Jahnička a baran nad 1 rok402,20  0,0650,057 
Baran704,00  0,119  
Kozy
Koza s kozičkou 40 dní504,30   0,140  
Kozička a cap do 1 roka261,43   0,047  
Cap654,00   0,123  
Kone 24,016,00,900,36    
Hydina Podstielané
maštaľný hnoj
Klietky
hnojovica
Klietky
sušený trus
Sliepka – nosnica 0,180  0,0040,0050,0025
brojler 0,054  0,0015  
Morka – plemenná 0,301  0,00780,0080,0041
brojler 0,09  0,0025  
Kačica – plemenná 0,247  0,0031  
brojler 0,074  0,001  
Hus – plemenná 0,329  0,0045  
brojler 0,099  0,0015  
Králiky Klietky
maštaľný hnoj
  
Králik chovný 0,25  0,0075  
brojler 0,16  0,0046  

11. Za prílohu č. 6 sa pripájajú prílohy č. 7 až 9, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

PRODUKCIA DUSÍKA JEDNÝM ZVIERAŤOM ZA ROK

KategóriaPriemerná živá
hmotnosť kg
Produkcia dusíkaProdukcia disponibilného dusíka za rok (kg)
 výkaly
kg
moč
kg
spolu
kg
odkanalizovaná maštaľboxové maštaľný hnojkotercové maštaľný hnojnepodstielané
hnojovica
    maštaľný hnojmočovka   
Hovädzí dobytok
Krava mliekového typu65056,0042,2798,2755,6326,6376,4581,9488,44
Teľa do 6 mesiacov1058,246,0414,279,593,8010,7112,7612,85
Jalovica do 1 roka25021,4116,1037,5222,4310,1529,5132,2533,76
Jalovica od 1 roka do 2 rokov 44036,2328,1864,4237,6317,7550,3753,8057,97
Jalovica nad 2 roky55046,1234,2280,3446,4021,5663,0067,1272,30
Býk vo výkrme36031,2922,1453,4432,5713,9540,0846,9448,09
Ošípané
Prasnica pripúšťaná a prasná1804,3914,0518,458,598,36 15,4715,68
Prasnica vysokoprasná
a dojčiaca
1805,1221,7426,8612,6415,22 23,2922,83
Odstavča140,731,982,711,441,38 2,412,30
Ošípaná v predvýkrme 301,283,955,232,622,77 4,564,45
Ošípaná vo výkrme752,934,617,544,173,23 6,436,41
Prasnička a kanec v odchove1003,485,278,754,823,69 7,407,44
Kanec2005,4914,2719,769,409,99 16,4016,80
Ovce
Bahnica s jahňaťom 60 dní55  9,76   7,73 
Jahnička a baran do 1 roka22  2,75   2,212,47
Jahnička a baran nad 1 rok40  4,99  3,954,49 
Baran70  9,08  7,22  
Kozy
Koza s kozičkou 60 dní50  9,76  7,73  
Kozička a cap do 1 roka26  2,75  2,21  
Cap65  4,99  4,16  
Kone 30,7424,1654,9031,9215,22   
HydinaPodstielanéKlietky
hnojovica
Klietky
sušenie
trusu
 maštaľný
hnoj
  
Sliepka – nosnica   0,79  0,570,670,55
brojler   0,24  0,17  
Morka – plemenná   1,10  0,790,930,77
brojler   0,30  0,30  
Kačica – plemenná   1,10  0,79  
brojler   0,33  0,24  
Hus – plemenná   1,45  1,07  
brojler   0,43  0,33  
Králiky Klietky   
  maštaľný hnoj  
Králik – chovný   0,55  0,40  
brojler   0,35  0,25  

Príloha č. 8 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

SPÔSOB URČENIA ZÁVLAHOVEJ DÁVKY

Cieľom zavlažovania je udržať vlhkosť pôdy medzi hydrolimitmi – bodom vädnutia a poľnou vodnou kapacitou. Vlhkosť vädnutia a poľná vodná kapacita závisia od druhu pôdy. Ľahké pôdy (piesočnaté) majú nízku vlhkosť vädnutia a poľnú vodnú kapacitu, stredne ťažké a ťažké pôdy (hlinité, ílovité) nadobúdajú väčšie hodnoty vlhkosti vädnutia a poľnej vodnej kapacity.

Druh pôdyObjemová hmotnosť
[g/cm3 ]
Vlhkosť vädnutia
[obj. %]
Poľná vodná kapacita
[obj. %]
Piesočnatá1,5 – 1,72 – 615
Hlinitá1,2 – 1,46 – 1830 – 40
Ílovitá1,4 – 1,618 – 2530 – 35

Ak sa určí vlhkosť pôdy v koreňovej oblasti, možno pomocou uvedenej tabuľky zistiť, či je potrebné zavlažiť pôdny profil tak, aby sa dosiahla vlhkosť pôdy približne rovná poľnej vodnej kapacite. Obsah vody v pôde sa vypočíta z hodnôt vlhkosti pôdy stanovenej vo viacerých vrstvách pôdneho profilu. Hrúbka koreňovej vrstvy pôdy, ktorú je potrebné zavlažovať, sa počas rastu rastlín mení od 0,2 m do 1,5 m a závisí aj od druhu rastliny. Spravidla stačí zavlažovať vrchnú 30 cm vrstvu pôdy na začiatku vegetačného obdobia, neskôr vrstvu pôdy do hĺbky 60 cm.

V hlinitej pôde sa stanovila vlhkosť pôdy v 10 cm vrstvách:

Hĺbka [cm]Vlhkosť pôdy [% hm.]
1012,6
2014,3
3018,1
4019,8
5024,3

Pri závlahe postrekom je potrebné prevlhčiť pôdu do hĺbky 50 cm.

Výpočet závlahovej dávky:

Vlhkosť pôdy v hmotnostných % treba vynásobiť objemovou hmotnosťou pre hlinitú pôdu, napr. 1,3 g/cm3.

Hĺbka
[cm]
Vlhkosť pôdy
[% obj.]
Obsah vody
[mm]
1012,6 x 1,3 = 16,3816,38
2014,3 x 1,3 = 18,5918,59
3018,1 x 1,3 = 23,5323,53
4019,8 x 1,3 = 25,7425,74
5024,3 x 1,3 = 31,5931,59

Obsah vody vo vrstve pôdy 0 až 50 cm: 16,38 + 18,59 + 23,53 + 25,74 + 31,59 = 115,83 mm.

Poľná vodná kapacita pre hlinitú pôdu: 35 obj. %, t. j. 35 mm vody v 10 cm vrstve pôdy.

Poľná vodná kapacita pre vrstvu pôdy 0 až 50 cm: 35 x 5 = 175 mm.

Závlahová dávka:

175 – 115,83 = 59,17 mm 60 mm, t. j. 600 m3/ha.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

VÝPOČET KAPACITY SKLADOVACEJ NÁDRŽE NA HNOJOVKU

Vzorec pre nezastrešené hnojisko:

Vzorec 01

Vzorec pre zastrešené hnojisko s nezastrešenou manipulačnou plochou:

Vzorec 02

kde:

KH – kapacita hnojiska v m3,

VH – výtok hnojovky z hnoja pri výške uskladneného hnoja v m

2 m – 6 % pri dostatočnom podstielaní

9 % pri nedostatočnom podstielaní

3 m – 9 % pri dostatočnom podstielaní

12 % pri nedostatočnom podstielaní

4 m – 12 % pri dostatočnom podstielaní

15 % pri nedostatočnom podstielaní

5 m – 15 % pri dostatočnom podstielaní

18 % pri nedostatočnom podstielaní

6 m – 18 % pri dostatočnom podstielaní

21 % pri nedostatočnom podstielaní,

DS – doba skladovania hnojovky v mesiacoch,

UZ – ročný úhrn zrážok v mm

PH – plocha hnojiska m2

MP – manipulačná plocha pri hnojisku v m2

1,2 – 20 % rezerva na návalové vody.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Zsolt Simon v. r.