Nájdených 59
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
114/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov 01.05.2019
305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.01.2019
119/2016 Z. z. Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru 15.03.2016
416/2011 Z. z. Nariadenie o hodnotení chemického stavu podzemných vôd 01.12.2011
279/2011 Z. z. Nariadenie vlády o Vodnom pláne Slovenska na dosiahnutie environmentálnych cieľov 01.09.2011
341/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pásma liečivých a minerálnych zdrojov v Martine 01.09.2010
282/2010 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 01.07.2010
684/2006 Z. z. Vyhláška o projektovej dokumentácie a výstavbe verejných vodovodov a kanalizácií 01.01.2007
29/2005 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach vodárenských zdrojov 15.02.2005
636/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody 01.12.2004
442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 01.11.2002
13/1987 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.04.1987
46/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove 01.07.1978
265/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov 01.10.2018
213/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd 15.07.2016
188/2014 Z. z. Novela vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia pitnej vody 01.07.2014
196/2013 Z. z. Oznámenie o výnose o označovaní hraníc kúpeľných území a liečivých zdrojov
177/2013 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe platby za odber vody z liečivého a minerálneho zdroja 01.07.2013
93/2011 Z. z. Štandardy kvality dodávania pitnej vody vodovodom a odvádzania kanalizáciou 01.04.2011