Nájdených 13
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
218/2011 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii poskytovania vodohospodárskych služieb 15.07.2011
755/2004 Z. z. Nariadenie o výške neregulovaných platieb, výške poplatkov s užívaním vôd 01.01.2005
315/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť rozborov odpadových vôd 01.07.2004
367/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd 01.01.2009
r1/c206/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.
r1/c16/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.
687/2004 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí
199/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 01.10.1995
281/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb. 01.01.1993
57/1980 Zb. Redakčné oznámenie k oprave tlačových chýb
35/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve 01.01.1980
31/1975 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva 01.04.1975
74/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami 01.01.1962