Vyhláška č. 385/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby

Čiastka 163/2005
Platnosť od 31.08.2005 do31.01.2010
Účinnosť od 01.10.2005 do31.01.2010
Zrušený 7/2010 Z. z.

385

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 8. augusta 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Vykonávanie predpovednej povodňovej služby zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „ústav“).

(2) Ústav poskytuje v rámci predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby o hydrometeorologickej situácii pravidelné denné hlásenia a mimoriadne hlásenia.

(3) Správca vodohospodársky významných vodných tokov v rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby poskytuje o hydrometeorologickej situácii mimoriadne hlásenia.

(4) Pravidelné denné hlásenia a mimoriadne hlásenia sa poskytujú prostredníctvom internetu, faxu, telefonicky alebo elektronickou poštou.

(5) Subjekty, ktoré vykonávajú hlásnu a varovnú povodňovú službu, sa na nebezpečenstvo povodne počas povodňovej situácie vzájomne upozorňujú varovnými správami.

(6) Pravidelné denné hlásenie obsahuje

a) hydrometeorologické informácie z rozhodujúcich vodomerných staníc k 6.00 hodine,

b) hydrologickú situáciu a predpovede pre územie Slovenskej republiky, ktoré sú každodenne uverejňované prostredníctvom internetu a masovokomunikačných prostriedkov, najmä televíziou.

(7) Hydrometeorologické informácie sú údaje o hladinách, prietokoch, teplotách, stave počasia, zrážkach a ľadových úkazoch k uvedenému času v sledovaných vodomerných profiloch; údaje sa podávajú v tabuľkovej forme alebo v textovej forme.

(8) Mimoriadne hlásenie je

a) varovanie pred nebezpečenstvom povodne, pred vznikom povodňovej situácie a povodne,

b) hydrologické hlásenie o aktuálnej situácii na vodných tokoch a nádržiach,

c) varovné povodňové správy.

(9) Varovania pred nebezpečenstvom povodne, pred vznikom povodňovej situácie a pred vznikom povodne sa vydávajú, ak sa na základe meteorologickej predpovede v nasledujúcich hodinách a dňoch

a) očakávajú výrazné zrážky,

b) očakáva prudké oteplenie a následné topenie snehu a výrazné zrážky,

c) očakáva vznik ľadových zápch a zátarás, ktoré môžu spôsobiť výrazný vzostup vodných stavov a prietokov.

(10) Hydrologické hlásenie o aktuálnej situácii na vodných tokoch a nádržiach obsahuje

a) hydrologickú informáciu o súčasnom stave úrovne hladín vodných tokov a nádrží,

b) vývoj hydrologickej situácie,

c) meteorologickú situáciu,

d) predpoveď počasia a zrážok.

(11) V rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby sa sledujú, zaznamenávajú a hlásia údaje o vodných stavoch a prietokoch z vodomerných staníc.

(12) Vodomerné stanice sa členia na

a) rozhodujúce vodomerné stanice, ktoré sa označujú písmenom „R“,

b) pomocné vodomerné stanice, ktoré sa označujú písmenom „P“.

(13) Zoznam vodomerných staníc, hydrologické údaje vodomerných staníc a frekvencia podávania mimoriadnych hlásení pre každý vodomerný profil sú verejne prístupné na internetovej stránke ministerstva.

(14) Údaje o vodných stavoch a prietokoch z vodomerných staníc sú podkladom na vyhlásenie alebo odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity (stavu pohotovosti) a III. stupňa povodňovej aktivity (stavu ohrozenia).

(15) Ústav a správca vodohospodársky významného vodného toku v čase povodňovej aktivity podľa vodomerných staníc v ich správe operatívne telefonicky, faxom alebo e-mailom zasiela mimoriadne hlásenie ministerstvu, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, obvodným úradom životného prostredia, okresným riaditeľstvám Hasičského a záchranného zboru a krajským riaditeľstvám Hasičského a záchranného zboru a na požiadanie ostatným orgánom a organizáciám v oblasti postihnutej povodňou.

(16) Ústav v čase povodňovej aktivity na hraničných tokoch neodkladne zasiela aj dostupné údaje zo zahraničných hydrologických staníc.

(17) Frekvencia podávania mimoriadneho hlásenia počas povodňovej situácie je závislá od dosiahnutých hydrologických stupňov povodňovej aktivity, charakteru vodného toku a miestnych podmienok.

(18) Príjemca po prijatí mimoriadneho hlásenia neodkladne vyrozumie ďalších príjemcov a zabezpečí taký postup, aby sa včasnými opatreniami mohli vykonať prípravné práce na odvrátenie nebezpečenstva povodne a minimalizovanie jej následkov.

(19) Ak hladina na príslušnej rozhodujúcej hydrologickej stanici nedosahuje ani I. stupeň povodňovej aktivity (stav bdelosti), mimoriadne spravodajstvo sa nepodáva, ani ak je pre úsek vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo III. stupeň povodňovej aktivity (stav ohrozenia).

§ 2

Nebezpečenstvo povodne podľa § 3 ods. 4 zákona možno ohlásiť aj prostredníctvom linky tiesňového volania 112 alebo prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru na linku tiesňového volania číslo 150, alebo prostredníctvom Policajného zboru na číslo 158. Príjemca ohlásenia túto skutočnosť ihneď oznámi príslušnému orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami.

§ 3

(1) Varovnú povodňovú správu odosielajú právnické osoby a fyzické osoby uvedené v § 8 ods. 2 písm. a) a b) zákona, ak

a) došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce alebo ak je zjavná takáto hrozba,

b) hladina vody na vodnom toku dosiahne výšku určenú v povodňovom pláne, prípadne výšku, ktorú obec, správca vodnej stavby alebo investor inej stavby na vodnom toku označí za vznik povodňovej situácie, alebo

c) ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátarás, pri upchatí mostných otvorov a priepustov.

(2) Varovná povodňová správa obsahuje

a) vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce,

b) názov vodného toku,

c) hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici),

d) údaje o pohybe hladín vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny a kulminácii,

e) informáciu o aktuálnom počasí,

f) opis situácie na ohrozenom alebo povodňou postihnutom území.

(3) Varovná povodňová správa sa zasiela adresátom podľa povodňového plánu.

(4) Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie s príjemcami správy, možno varovnú povodňovú správu poslať spôsobom podľa § 2.

§ 4

(1) Správcom hydrologických údajov vodomerných staníc je ústav.

(2) Údaje o hydrologických staniciach sú záväzným podkladom pre povodňové plány.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


László Miklós v. r.