Zákon č. 332/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

(v znení č. 7/2010 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.02.2010

332

ZÁKON

z 21. júna 2007,

ktorým sa mení zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z. a zákona č. 211/2000 Z. z. sa mení takto:

V § 33b ods. 3 sa slová „krajských úradoch a na okresných úradoch“ nahrádzajú slovami „krajských úradoch životného prostredia a na obvodných úradoch životného prostredia“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.