Nájdených 70
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
279/2011 Z. z. Nariadenie vlády o Vodnom pláne Slovenska na dosiahnutie environmentálnych cieľov 01.09.2011
418/2010 Z. z. Vyhláška o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 15.11.2010
269/2010 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 15.06.2010
684/2006 Z. z. Vyhláška o projektovej dokumentácie a výstavbe verejných vodovodov a kanalizácií 01.01.2007
55/2004 Z. z. Vyhláška o prevádzkových poriadkoch verejných vodovodov a verejných kanalizácií 15.02.2004
442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 01.11.2002
304/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1996 01.01.1996
58/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 1995 01.04.1995
43/1979 Zb. Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy 13.04.1979
127/1950 Zb. Nariadenie o preskúšaní projektov na zásobovanie vodou výrobných podnikov a liečebných a ošetrovacích ústavov a projektov úpravní vody, ako aj o zabezpečení ich uskutočňovania 30.08.1950
8/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 01.01.2016
212/2016 Z. z. Novela vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 15.07.2016
398/2012 Z. z. Novela nariadenia o požiadavkách na dosiahnutie dobrého stavu vôd 01.01.2013
306/2012 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 15.10.2012
93/2011 Z. z. Štandardy kvality dodávania pitnej vody vodovodom a odvádzania kanalizáciou 01.04.2011
270/2010 Z. z. Nariadenie o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky 15.06.2010
469/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.12.2009
394/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 01.11.2009
384/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z. 01.11.2009