Oznámenie č. 431/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

Čiastka 157/2006
Platnosť od 30.06.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

431

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 a 9 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.

výnos z 21. júna 2006 č. 3/2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

Výnos ustanovuje postup pri regulácii cien za dodávku pitnej vody a odvedenie odpadovej vody, rozsah oprávnených nákladov a výšku primeraného zisku.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke 23/2006 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.