Vyhláška č. 541/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad

Čiastka 193/2008
Platnosť od 13.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

541

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 5. novembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová „3,50 Sk“ nahrádzajú slovami „0,12 eura“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová „6 Sk“ nahrádzajú slovami „0,20 eura“.

3. V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová „6 Sk“ nahrádzajú slovami „0,20 eura“.

4. V § 2 ods. 1 písm. d) sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „0,33 eura“.

5. V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.

6. V § 2 ods. 1 písm. f) sa slová „25 Sk“ nahrádzajú slovami „0,83 eura“.

7. V § 2 ods. 1 písm. g) sa slová „3,50 Sk“ nahrádzajú slovami „0,12 eura“.

8. V § 2 ods. 2 sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,66 eura“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Richard Raši v. r.