Vyhláška č. 27/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad

(v znení č. 541/2008 Z. z., 177/2013 Z. z.)

Čiastka 14/2006
Platnosť od 25.01.2006
Účinnosť od 01.07.2013

OBSAH

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 18. januára 2006,

ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa platí bezhotovostne na príslušný účet ministerstva s vyznačením variabilného symbolu.

(2) Úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa pre každé povolenie využívať zdroj platí samostatne.

(3) Variabilný symbol pre platbu za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja je číslo, ktoré pozostáva z čísla povolenia využívať zdroj a z posledného dvojčíslia roku jeho vydania.

(4) Variabilný symbol pre platbu za odber vody z prírodného minerálneho zdroja je číslo, ktoré pozostáva z čísla povolenia využívať zdroj, z posledného dvojčíslia roku vydania povolenia a z čísla vyjadrujúceho sadzbu úhrady podľa § 2; príklad na určenie variabilného symbolu je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Sadzba úhrady za odber prírodnej liečivej vody z prírodného liečivého zdroja na

a) liečebné účely na vonkajšie použitie (do vaní, liečebných a rehabilitačných bazénov) je 0,12 eura za m3,

b) liečebné účely na vnútorné použitie (na pitie a inhalácie) je 0,20 eura za m3,

c) rekreačné účely je 0,33 eura za m3,

d) energetické účely pri ochladení liečivej vody o 10 OC až 20 OC je 0,50 eura za m3,

e) energetické účely pri ochladení liečivej vody o 20 OC až 30 OC je 0,83 eura za m3,

f) energetické účely pre tepelné čerpadlá je 0,12 eura za m3.

(2) Sadzba úhrady za odber prírodnej minerálnej vody z prírodného minerálneho zdroja na výrobu balených prírodných minerálnych vôd je 0,66 eura za m3.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. januára 2006.


Rudolf Zajac v. r.