Oznámenie č. 427/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva

Čiastka 155/2006
Platnosť od 29.06.2006

427

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:

Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo
vestníka
1. Obec Zbehy, Zbehy č. 69,
951 42 Zbehy
0028/2006/V 21. 3. 2006 15/2006
2. Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6,
976 81 Podbrezová
0029/2006/V 24. 3. 2006 15/2006
3. Obec Ľubotín, Na rovni 302/12,
065 41 Ľubotín
0030/2006/V 28. 3. 2006 15/2006
4. Patrek, organizácia cestovného ruchu,
príspevková organizácia, Termálne kúpalisko,
946 39 Patince
0031/2006/V 28. 3. 2006 15/2006
5. Obec Veľký Biel, obecný úrad,
Železničná 76,
900 24 Veľký Biel
0032/2006/V 6. 4. 2006 16/2006
6. Obec Rumanová, obecný úrad,
951 37 Rumanová
0033/2006/V 10. 4. 2006 16/2006
7. Obec Šurianky, obecný úrad,
951 26 Šurianky
0034/2006/V 11. 4. 2006 16/2006
8. Obec Veľké Rovné, obecný úrad,
013 62 Veľké Rovné
0035/2006/V 11. 4. 2006 16/2006
9. Obec Hruboňovo, obecný úrad,
951 25 Hruboňovo
0036/2006/V 12. 4. 2006 16/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.