Nájdených 18
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
457/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti manipulačného poriadku vodnej stavby 01.11.2005
101/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže 01.04.2005
124/2003 Z. z. Vyhláška o odbornom prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií 15.04.2003
338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe 01.01.2001
93/2011 Z. z. Štandardy kvality dodávania pitnej vody vodovodom a odvádzania kanalizáciou 01.04.2011
191/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2009
179/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.06.2008
193/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2007
479/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2005
385/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby 01.10.2005
r2/c53/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže
r1/c69/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z.
112/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži 22.09.1978
6/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov 26.01.1978
158/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodnej stráži 01.01.1977
66/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodároch 01.07.1976
55/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej správy vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 136/1960 Zb. o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii. 19.07.1966
136/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii. 20.09.1960