Vyhláška č. 384/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii

Čiastka 163/2005
Platnosť od 31.08.2005 do31.01.2010
Účinnosť od 01.10.2005 do31.01.2010
Zrušený 7/2010 Z. z.

384

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 8. augusta 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu, schvaľovaní a aktualizácii povodňového plánu zabezpečovacích prác a povodňového plánu záchranných prác.

§ 2

(1) Povodňové plány, ktoré vypracúvajú orgány štátnej správy ochrany pred povodňami, obsahujú povodňové plány

a) zabezpečovacích prác, ktoré predkladá správca vodohospodársky významných vodných tokov, a

b) záchranných prác, ktoré predkladajú obce a Hasičský a záchranný zbor.

(2) Obvodný úrad životného prostredia aktualizuje povodňový plán a predkladá ho krajskému úradu životného prostredia do 30. novembra.

(3) Krajský úrad životného prostredia aktualizuje povodňový plán a predkladá ho ministerstvu do 15. decembra.

§ 3

(1) Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Povodňový plán zabezpečovacích prác obsahuje textovú časť a grafickú časť; textová časť sa vypracúva aj v elektronickej forme.

(3) Na povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva správca produktovodu križujúceho vodný tok a správca alebo užívateľ stavby v inundačnom území vodného toku a správca alebo užívateľ stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby, sa primerane vzťahuje rozsah plánu zabezpečovacích prác uvedený v prílohe č. 1.

(4) Zhotoviteľ stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku vypracúva na obdobie uskutočnenia stavby povodňový plán zabezpečovacích prác podľa vzoru plánu povodňových zabezpečovacích prác pre stavbu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Správca vodohospodársky významných vodných tokov predkladá v potrebnom rozsahu povodňové plány zabezpečovacích prác krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru na účely vypracovania povodňových plánov záchranných prác.

(6) Správca vodohospodársky významných vodných tokov predkladá povodňový plán zabezpečovacích prác v jednom vyhotovení obvodnému úradu životného prostredia a krajskému úradu životného prostredia na účely vypracovania povodňových plánov vo svojom územnom obvode.

(7) Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracovaný podľa príloh č. 1 a 2 sa predkladá na schválenie v jednom vyhotovení; na jeho schvaľovanie sa vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 1 písm. g), § 17 ods. 1. písm. e) a § 18 ods. 1 písm. d) zákona.

(8) Povodňový plán zabezpečovacích prác stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo do inundačného územia, vypracovaný podľa prílohy č. 2 sa predkladá na schválenie v jednom vyhotovení; na jeho schvaľovanie sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 6 a § 18 ods. 1 písm. e) zákona.

(9) Správca drobného vodného toku, správca produktovodu zasahujúceho do vodného toku, vlastník alebo užívateľ vodnej stavby a zariadenia pri vodnom toku a vodnej nádrži a zhotoviteľ stavby na vodnom toku počas jej výstavby aktualizuje povodňový plán zabezpečovacích prác a predkladá ho do 15. októbra správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

(10) Správca vodohospodársky významných vodných tokov aktualizuje povodňový plán zabezpečovacích prác do 31. októbra bežného roka a predkladá ho ministerstvu.

(11) Obec aktualizuje povodňový plán zabezpečovacích prác a predkladá ho obvodnému úradu životného prostredia do 31. októbra.

§ 4

(1) Obsah povodňového plánu záchranných prác je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Povodňový plán záchranných prác obsahuje textovú časť a grafickú časť; textová časť sa vypracúva aj v elektronickej forme.

(3) Údaje a dokumentáciu potrebnú na vypracúvanie povodňového plánu záchranných prác poskytujú orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia na požiadanie obci a okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru.

(4) Povodňový plán záchranných prác okresu poskytuje okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v jednom vyhotovení obvodnému úradu životného prostredia na účely vypracovania povodňového plánu na svojom stupni riadenia ochrany pred povodňami.

(5) Povodňový plán záchranných prác kraja poskytuje krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v jednom vyhotovení krajskému úradu životného prostredia na účely vypracovania povodňového plánu na svojom stupni riadenia ochrany pred povodňami.

(6) Povodňový plán záchranných prác vypracúvajú v potrebnom rozsahu podľa prílohy č. 3 aj právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou, a predložia ho v jednom vyhotovení obci; tento plán je súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce.

(7) Povodňový plán záchranných prác obce vypracovaný podľa prílohy č. 3 predkladajú obce na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v dvoch vyhotoveniach. Povodňový plán záchranných prác okresu predkladá okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na schválenie krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v jednom vyhotovení. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru predkladá povodňový plán záchranných prác kraja na schválenie Prezídiu Hasičského a záchranného zboru ministerstva vnútra v jednom vyhotovení; na jeho schvaľovanie sa vzťahujú ustanovenia § 24 písm. h), § 27 písm. b) a § 30 písm. b) zákona.

(8) Obec aktualizuje povodňový plán záchranných prác a predkladá ho okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru do 31. októbra.

(9) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru aktualizuje povodňový plán záchranných prác okresu a predkladá ho krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru a obvodnému úradu životného prostredia do 15. novembra.

(10) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru aktualizuje povodňový plán záchranných prác kraja a predkladá ho Prezídiu Hasičského a záchranného zboru ministerstva vnútra a krajskému úradu životného prostredia do 30. novembra.

§ 5

Povodňové plány zabezpečovacích prác a povodňové plány záchranných prác vypracované podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov sa musia uviesť do súladu s touto vyhláškou do 31. decembra 2005.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 384/2005 Z. z.

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZABEZPEČOVACÍCH PRÁC

Povodňový plán zabezpečovacích prác sa skladá z týchto príloh:

Príloha č. 1: Organizácia ochrany pred povodňami,

Príloha č. 2: Rozčlenenie povodňových úsekov,

Príloha č. 3: Zoznam zamestnancov,

Príloha č. 4: Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov,

Príloha č. 5: Zoznam materiálu,

Príloha č. 6: Výpisy zo všeobecne záväzných právnych predpisov k zákonu o ochrane pred povodňami,

Príloha č. 7: Povodňový denník (počas povodňovej situácie a povodne),

Príloha č. 8: Situácie,

Príloha č. 9: Pozdĺžne a priečne profily,

Príloha č. 10: Merné krivky,

Príloha č. 11: Telekomunikačné spojenie,

Príloha č. 12: Vnútorné vody a čerpacie stanice,

Príloha č. 13: Ochrana produktovodov,

Príloha č. 14: Plány vlastníkov, správcov alebo užívateľov vodných stavieb a zariadení pri vodných tokoch a vodných nádržiach, zhotoviteľov stavieb na vodných tokoch počas ich výstavby.

Príloha č. 1: Organizácia ochrany pred povodňami

I. Organizácia ochrany pred povodňami

1. Opis povodňových zabezpečovacích prác, ktoré bude správca toku vykonávať.

2. Štruktúra orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami a systém riadenia ochrany pred povodňami.

3. Opis a schéma organizácie ochrany pred povodňami na území Slovenskej republiky.

4. Opis a schéma organizácie ochrany pred povodňami u správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

5. Práva a povinnosti jednotlivých funkcií u správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

II. Rozčlenenie povodňových úsekov

1. Stručný opis celej oblasti

Charakteristické znaky, celkové dĺžky vodných tokov a ochranných hrádzí, celkové dĺžky upravených a neupravených tokov, ich opis, križovanie produktovodov, rozčlenenie vodných tokov na povodňové úseky tak, aby hranice úsekov boli ucelené časti na výkon zabezpečovacích prác.

2. Opis povodňových úsekov

2.1 Všetky vodné toky (číslo vodného toku, dĺžka) a názvy katastrálnych území obcí, ktorými úsek prechádza.

2.2 Všetky objekty, stavby a zariadenia, ktoré vodný tok alebo hrádzu križujú, sú do nich zabudované alebo sa pri nich nachádzajú, staničenia vodného toku – hrádze, názov prevádzkovateľa.

Objektmi, stavbami a zariadeniami sú najmä elektrické, optické a telefónne vedenia, produktovody (vodovody, ropovody, plynovody a pod.), mosty, cesty, prejazdy, rampy, vodomerné stanice („0“ m n. m.), strážne domy, inšpekčné izby a telefonické spojenie na nich, pevné rádiostanice, retranslácie, povodňové sklady, stanovištia na úseku, vodohospodárske objekty a zariadenia, priepusty, stavidlá, výpusty, zaústenie prítokov, zaústenie odpadov a pod. Na konci jednotlivých úsekov sa uvádzajú nadväzujúce povodňové úseky ostatných správcov vodných tokov s uvedením príslušného správcu, označenie úsekov vodných tokov, evidenčné čísla a názov vodného toku.

III. Stupne povodňových aktivít

1. Opis a rozčlenenie stupňov povodňových aktivít.

2. Postup vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňových aktivít.

3. Zoznam rozhodujúcich vodomerných staníc s údajmi: vodný tok, km vodného toku, názov stanice, „0“ vodomernej laty, okres, povodňový úsek, stupne povodňovej aktivity.

4. Zoznam pomocných vodomerných staníc správcu vodohospodársky významných vodných tokov a vodomerných staníc ostatných správcov vodných tokov.

5. Vodné stavy, pri ktorých treba varovať užívateľov objektov na vodných tokoch na uskutočnenie prípravných prác.

IV. Technicko-organizačné opatrenia

1. Podrobnosti o spôsobe nástupu zamestnancov začlenených do ochrany pred povodňami po vyhlásení stupňa povodňovej aktivity.

2. Spôsob vyrozumenia a zvolania.

3. Vonkajšie označenie zamestnancov začlenených do povodňových zabezpečovacích prác.

4. Časový plán služieb počas povodňovej aktivity.

5. Spojovacia služba počas povodňovej aktivity.

6. Technicko-organizačné opatrenia počas stupňa povodňovej aktivity podľa úsekov a organizačného členenia.

7. Nadväznosť spojenia na ďalšieho prevádzkovateľa alebo správcu vodného toku.

8. Harmonogram vykonávania povodňových prehliadok podľa povodňových úsekov.

V. Zoznam vodných stavieb a objektov na vodných tokoch

1. Zoznam vodných stavieb a objektov s údajmi: názov, km vodného toku, povodňový úsek, meno vedúceho hrádzneho (hatiara), adresa bydliska, telefónne spojenie domov a na pracovisko, manipulačný poriadok – kedy, kým a pod akým číslom schválený.

2. Stupne povodňovej aktivity pre vodné stavby.

3. Výber potrebných údajov z manipulačných poriadkov jednotlivých vodných stavieb o manipuláciách pri povodňových prietokoch so stručnou charakteristikou – účelom a parametrami vodných stavieb.

VI. Zoznam mien a adries

1. Mená a priezviská, adresy a spôsob spojenia predsedov a vedúcich technických štábov povodňových komisií obcí, obvodných úradov životného prostredia a krajských úradov životného prostredia.

2. Mená a priezviská, adresy a spôsob spojenia vlastných zamestnancov, ktorí sú členmi obvodných povodňových komisií a krajských povodňových komisií alebo ich technických štábov.

3. Zoznam spolupracujúcich orgánov a organizácií, druh spolupráce a spojenie – telefónne a telefaxové čísla.

4. Zoznam miest – úsekov, na ktorých v prípade potreby treba vykonávať poriadkovú službu príslušníkmi polície.

5. Mená a priezviská a adresy členov technického štábu správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

VII. Spolupráca s povodňovými službami susedných štátov na hraničných tokoch

Podrobnosti o zabezpečení povinností, ktoré vyplývajú z medzištátnych dohôd, zmlúv a medzivládnych dohôd.

Príloha č. 2: Rozčlenenie povodňových úsekov

1. Presné označenie rozčlenených povodňových úsekov a stanovíšť všetkých orgánov povodňovej služby pre I. až III. stupeň povodňovej aktivity. Zoznam obsahuje funkcie, presné označenie úseku, stanovište, spojenie telefónom, faxom, rádiostanicou, meno zamestnanca, stupeň povodňovej aktivity pre nástup na povodňový úsek.

2. Podľa povodňových úsekov potrebu pracovných síl zmluvne zabezpečených cez orgány miestnej samosprávy miest a obcí, ako aj potrebu dopravných prostriedkov, strojov a materiálu.

Príloha č. 3: Zoznam zamestnancov

1. Zoznam vlastných zamestnancov všetkých funkcií zapojených do ochrany pred povodňami.

2. Zoznam cudzích zamestnancov zapojených do ochrany pred povodňami.

V abecedných zoznamoch sa uvádza: meno a priezvisko, adresa bydliska, spôsob spojenia, adresa pracoviska, číslo telefónu, povodňová funkcia, nástup – stupeň povodňovej aktivity a povodňový úsek.

Príloha č. 4: Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov

1. Zoznam vlastných dopravných prostriedkov a strojov určených na nasadenie pri povodňových zabezpečovacích prácach.

2. Zoznam cudzích dopravných prostriedkov a strojov určených na nasadenie pri povodňových zabezpečovacích prácach, ktoré sú zmluvne zabezpečené.

V zozname sa uvádza druh dopravného prostriedku alebo stroja, ich počet, majiteľ, meno zodpovedného zamestnanca, adresa bydliska, spôsob spojenia a určený povodňový úsek.

Príloha č. 5: Zoznam materiálu

1. Zoznam vecných prostriedkov správcu vodných tokov na povodňové zabezpečovacie práce (materiál, náradie a náčinie, vybavenie, náhradné dielce pre vodné stavby a čerpacie stanice) podľa druhu s udaním normatívu, skutočného stavu a miesta uloženia.

2. Zoznam materiálu a techniky zmluvne zabezpečovaných na výkon povodňových zabezpečovacích prác u iných právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov.

Príloha č. 6: Výpisy zo všeobecne záväzných právnych predpisov k zákonu o ochrane pred povodňami

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s ochranou pred povodňami.

Príloha č. 7: Povodňový denník (aktuálny, zodpovedajúci povodni a povodňovej situácii)

Obsahuje v chronologickom poradí zápisy všetkých udalostí, ktoré sa na povodňovom úseku stali, vykonané opatrenia, prijaté a odoslané informácie, príkazy s časovými záznamami, prijaté a vydané príkazy s uvedením času a mena toho, kto správu, informáciu, príkaz a pod. prevzal alebo vydal, postupy vykonané podľa povodňového plánu, nasadenie zamestnancov, technických prostriedkov, použitý materiál a ďalšie okolnosti potrebné na zdokumentovanie priebehu povodňových zabezpečovacích prác a postupu podľa povodňového plánu alebo príkazov povodňového orgánu.

Príloha č. 8: Situácie

Podklad tvoria aktuálne vodohospodárske mapy územia v mierke 1 : 50 000 alebo podrobnejšie, do ktorých sa vyznačí

1. kilometráž vodného toku a ochrannej hrádze,

2. územie ohrozované povodňami pred vybudovaním ochranných hrádzí (vylúčené inundácie) a záplavová čiara, rozsah zaplaveného územia, ak nie je záplavová čiara určená, potom sa uvedie záplavová čiara najväčšej známej povodne pre povodňové úseky,

3. miesta, v ktorých sa tvoria ľadové bariéry,

4. vodné stavby,

5. čerpacie stanice s uvedením ich výkonu,

6. nebezpečné miesta pri povodni s výskytom priesakov, výverov, prietrží hrádzí,

7. križovanie elektrického, optického, telefónneho vedenia, komunikácií, produktovodov,

8. vodomerné stanice,

9. všetky objekty na vodných tokoch a hrádzach, napríklad priepusty, stavidlá, zhybky, výpusty, rampy, prejazdy, mosty, lavičky,

10. stanovištia úsekových technikov a hrádzových dozorov,

11. sklady prostriedkov na výkon povodňových zabezpečovacích prác, skládky kameňa a zdroje piesku,

12. strážne domy,

13. umiestnenie základňových, pevných rádiostaníc a retranslácií,

14. povodňové úseky, podúseky a strážne obvody.

Príloha č. 9: Pozdĺžne a priečne profily vodných tokov a ochranných hrádzí obsahujú

1. pozdĺžne profily pre upravené vodné toky a pre vybrané neupravené úseky vodných tokov v mierke 1 : 50 000/100 alebo v podrobnejšej mierke; výber sa vykoná podľa miestnej dôležitosti vodného toku z pohľadu ochrany pred povodňami; do pozdĺžnych profilov sa zakresľujú všetky údaje uvedené v situácii, ako aj rozčlenenie povodňových úsekov spolu s menami zamestnancov (zaradených do povodňových hliadok príslušných povodňových úsekov), miesta prietrží hrádze s udaním času a šírky prietrže, ako i významné maximálne hladiny známych veľkých vôd a rozdiely medzi maximálnou hladinou a korunou hrádze,

2. charakteristické priečne profily hrádzí v mierke 1 : 200 s udaním materiálového zloženia hrádze; zakreslia sa tie priečne profily hrádzí, ktoré sú z hľadiska povodňovej situácie alebo povodne limitujúce pre ich bezpečnosť.

Príloha č. 10: Merné krivky rozhodujúcich a vybraných pomocných vodomerných staníc, grafické a písané, vzťahové krivky vodomerných staníc, tabuľky postupových časov povodňových vĺn s udaním platnosti času.

Príloha č. 11: Telekomunikačné spojenie

Plán telekomunikačného spojenia vypracúvajú správcovia vodohospodársky významných vodných tokov v plnom rozsahu a správcovia drobných vodných tokov alebo správcovia vodohospodárskych stavieb a nehnuteľností v dosahu povodne v rozsahu zodpovedajúcom ich spojovacím cestám v tomto rozsahu:

1. stručný opis telefónnej siete,

2. stručný opis rádiovej siete,

3. stručný zoznam lokalít, z ktorých sa dá uskutočniť spojenie medzi relevantnými účastníkmi odovzdávania informácií o povodňovej situácii alebo povodni, pričom zoznam musí obsahovať potrebné údaje, najmä názov lokality, povodňový úsek, číslo telefónu, rádiostanicu, selektívnu voľbu a pod., na nadviazanie spojenia,

4. zoznam rádiooperátorov základňových a pevných rádiostaníc, v ktorom sa uvedie meno, povodňová funkcia, povodňový úsek a adresa bydliska,

5. schematický plán spojenia, do ktorého sa zakreslí staničenie v km, lokality umiestnenia telefónov, strážne domy, telefónne čísla, čísla rádiostaníc,

6. schéma rádiového spojenia s uvedením základňových, pevných a retranslačných staníc siete, volacie znaky,

7. mapa vykrytia rádiovým signálom, mapy vykrytia signálom operátorov mobilných telefónnych sietí.

Príloha č. 12: Vnútorné vody a čerpacie stanice

1. Opis odvodňovacieho systému, katastrálne územie, ktoré je odvodňované, celková odvodňovaná plocha.

2. Staničenie, opis hlavných a vedľajších odvodňovacích kanálov, charakteristických priečnych profilov s udaním maximálnych prietokov a opis objektov na odvodňovacích kanáloch.

3. Základné technické údaje čerpacej stanice, budovy, vtokovej a výtokovej časti, vyrovnávacej nádrže, opis čerpacích agregátov, ich výkon, prívod elektrickej energie (trafostanice).

4. Prehľadný zoznam merných a limnigrafických zariadení.

5. Stupne povodňovej aktivity pre čerpaciu stanicu a sieť odvodňovacích kanálov.

6. Zoznam zamestnancov na čerpacej stanici s udaním mena, funkcie, spôsobu spojenia, zoznam hliadkových čiat s udaním ich stanovíšť.

7. Opis manipulácie s vodou na čerpacej stanici počas jednotlivých stupňov povodňových aktivít.

8. Situácia územia na mape v mierke 1 : 50 000, do ktorej sa vyznačia hlavné a vedľajšie odvodňovacie kanály so staničením v km, čerpacie stanice, vodomerné stanice, križovania komunikácie v blízkosti odvodňovacích kanálov, objekty na odvodňovacích kanáloch.

9. Situácia čerpacej stanice.

10. Pozdĺžny rez a charakteristické rezy čerpacou stanicou.

11. Schematický pozdĺžny profil hlavných odvodňovacích kanálov a ich charakteristické priečne profily.

Príloha č. 13: Ochrana produktovodov

Príloha obsahuje schválené povodňové plány správcov produktovodov:

1. základné údaje o prevádzkovateľovi produktovodu,

2. spôsob spojenia medzi prevádzkovateľom produktovodu, povodňovými orgánmi a správcom toku,

3. opis produktovodu, jeho umiestnenie, staničenie vodného toku a produktovodu, technické parametre produktovodu a jeho stavebných častí, spôsob uloženia produktovodu a spôsob zakladania jeho stavebných častí,

4. stupne povodňovej aktivity podľa príslušných rozhodujúcich vodomerných staníc a vodné stavy, pri ktorých by objekt mohol byť ohrozený,

5. zoznam zamestnancov zodpovedných za prevádzku produktovodu s uvedením adries pracoviska, bydliska a spôsobu spojenia,

6. technicko-organizačné opatrenia počas jednotlivých stupňov povodňovej aktivity,

7. súpis potrebného materiálu, prípadne špeciálnych prvkov a strojov a možnosť ich získania,

8. prehľadnú situáciu v príslušnej mierke (do veľkosti 1 : 10 000) so zakreslením produktovodu, vodného toku, ochrannej hrádze, prístupu k produktovodu počas povodne,

9. pozdĺžne a priečne rezy produktovodom a jeho stavebnými časťami,

10. situačné nákresy predpokladaných spôsobov ochrany a uloženia materiálov na ochranu produktovodu.

Príloha č. 14: Plány vlastníkov, správcov alebo užívateľov vodných stavieb a zariadení pri vodných tokoch a vodných nádržiach, zhotoviteľov stavieb na vodných tokoch počas ich výstavby

Plány vyhotovujú len správcovia drobných vodných tokov, vodných stavieb, nehnuteľností a iných objektov, investori, dodávatelia stavebných prác. Tie sú súčasťou povodňového plánu zabezpečovacích prác v tomto rozsahu:

1. organizácia ochrany pred povodňami,

2. rozčlenenie povodňových úsekov,

3. zoznam zamestnancov,

4. zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov,

5. zoznam materiálu,

6. výpisy zo všeobecne záväzných právnych predpisov k zákonu o ochrane pred povodňami,

7. situácie,

8. pozdĺžne a priečne profily,

9. merné krivky.

Vzor plánu povodňových zabezpečovacích prác pre stavbu, ktorý vypracúva zhotoviteľ stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku na obdobie stavby, je uvedený v samostatnej časti v prílohe č. 2.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 384/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 384/2005 Z. z.

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC

I. Povodňový plán záchranných prác okresu

Povodňový plán záchranných prác okresu sa skladá z týchto príloh:

Príloha č. 1: Orgány štátnej správy ochrany pred povodňami, povodňové komisie a ostatné orgány ochrany pred
povodňami, plán ich zvolávania, štatút obvodnej povodňovej komisie,

Príloha č. 2: Stupne povodňovej aktivity, hlásna a varovná povodňová služba,

Príloha č. 3: Záchranné práce, evakuačné opatrenia,

Príloha č. 4: Zabezpečenie síl a prostriedkov na výkon záchranných prác,

Príloha č. 5: Organizácia ochrany pred povodňami na území Slovenskej republiky a právne predpisy,

Príloha č. 6: Povodňový denník obvodnej povodňovej komisie,

Príloha č. 7: Situácia predpokladaných záchranných prác v okrese vypracovaná na vrstevnicových mapách.

Ďalšie prílohy povodňového plánu okresu

Prílohy č. 8, 9 ... a ďalšie v poradí: Povodňové plány záchranných prác obcí, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, v územnej pôsobnosti obvodného úradu životného prostredia.

Príloha č. 1: Orgány štátnej správy ochrany pred povodňami, povodňové komisie a ostatné orgány ochrany pred povodňami, plán ich zvolávania, štatút obvodnej povodňovej komisie

1. Plán zvolania obvodnej povodňovej komisie.

2. Plán zvolania technického štábu obvodnej povodňovej komisie.

3. Zoznam primátorov miest a starostov obcí.

4. Zoznam krajskej povodňovej komisie.

5. Zoznam technického štábu krajskej povodňovej komisie.

6. Operačná skupina ministerstva vnútra na ochranu pred povodňami.

7. Ústredná povodňová komisia.

8. Technický štáb Ústrednej povodňovej komisie.

9. Štatút obvodnej povodňovej komisie; v štatúte sa uvedú úlohy jednotlivých členov obvodnej povodňovej komisie a členov jej technického štábu pri plnení opatrení na ochranu pre povodňami a podmienky, za ktorých sa zriaďujú nepretržité služby obvodnej povodňovej komisie.

Plány zvolania a zoznamy v bodoch č. 1 až 5 obsahujú najmenej tieto údaje:

Meno
priezviskotitul
Funkcia
v povodňovej
komisii (TŠ)
Pracovisko Číslo
telefónu na
pracovisku
Číslo
mobilu
Číslo
telefónudomov
Fax E-mail

Príloha č. 2: Stupne povodňovej aktivity, hlásna a varovná povodňová služba

1. Stručná povodňová charakteristika vodných tokov v obvode.

2. Stupne povodňovej aktivity na rozhodujúcich a pomocných vodomerných staniciach – spracúva sa v programe EXCEL.

3. Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity.

4. Organizačné zabezpečenie hlásnej a varovnej povodňovej služby, spojenie s hlásateľmi vodných stavov a so správcami vodných tokov.

5. Postupové doby povodňových vĺn – tabuľky, grafické znázornenie.

6. Vodné stavy, pri ktorých je potrebné varovať užívateľov objektov v dosahu záplavových vôd.

Príloha č. 3: Záchranné práce, evakuačné opatrenia

1. Zoznam ohrozených miest a obcí, kde sa predpokladá evakuácia za určitých okolností (výška vodných stavov, zníženie bezpečnosti ochranných hrádzí, záplavy vnútornými vodami).

2. Určenie postupnosti evakuácie osôb, zariadení budov, hospodárskych zvierat podľa výšky vodných stavov, určenie trasy evakuácie, miesta náhradného ubytovania evakuovaných osôb, miesta sústredenia odsunutých hospodárskych zvierat.

3. Zoznam organizácií a výrobných podnikov, v ktorých sa predpokladá evakuácia za určitých okolností.

4. Určenie postupnosti evakuácie zariadenia a materiálu v organizáciách a výrobných podnikoch pri dosiahnutí určenej výšky vodných stavov.

5. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietočných profilov pod mostami a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch z naplaveného dreva).

6. Organizovanie predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch.

7. Hygienicko-epidemiologické opatrenia, dezinfekcia zdrojov pitnej vody, budov, objektov.

8. Zoznam lokalít, kde sú uskladnené jedy a škodliviny, a ich množstvá, ktoré by mohli byť v dosahu záplavových vôd, opatrenia na zamedzenie znečistenia záplavových vôd látkami škodiacimi vodám.

9. Vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami k sídelným útvarom.

10. Zabezpečenie spôsobu núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v postihnutej oblasti.

Príloha č. 4: Zabezpečenie síl a prostriedkov na výkon záchranných prác

1. Zabezpečenie dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov na výkon záchranných prác.

Príloha č. 4 bod 1 obsahuje najmä tieto údaje:

Druh
dopravného
prostriedku,
špeciálneho
mechanizmu
Dodávateľ
prostriedku
Osoba
zodpovedná
za dodanie
prostriedku
Číslo
telefónu
na
pracovisku
Číslo
mobilu
Číslo
telefónu
domov
Fax E-mail

Dopravné prostriedky a špeciálne mechanizmy, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác, sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou. Dohody o poskytovaní prostriedkov uvedených v prílohe č. 1 uzatvárajú: starosta obce, predseda obvodnej povodňovej komisie a predseda krajskej povodňovej komisie.

2. Prehľad protipovodňového materiálu hasičských jednotiek.

3. Zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na výkon povodňových záchranných prác; zmluvy o zabezpečení dezinfekčných prostriedkov na výkon povodňových záchranných prác uzatvárajú: starosta obce, predseda obvodnej povodňovej komisie a predseda krajskej povodňovej komisie.

4. Zabezpečenie pracovných síl na výkon povodňových záchranných prác (zoznam hasičských jednotiek v územnom obvode a ich početných stavov, zoznam veliteľov hasičských jednotiek s uvedením spojenia na pracovisko, domov, mobil, fax, E-mail, zoznamy pracovných čiat v obciach a v závodoch s uvedením telefonického spojenia domov, na pracovisko a mobil).

5. Rajonizácia obcí okresu podľa jednotlivých oddelení Policajného zboru. Úlohy príslušníkov Policajného zboru pri organizovaní dopravnej a poriadkovej služby na území postihnutom povodňami.

6. Zabezpečenie pomoci príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

7. Zabezpečenie pomoci ostatných záchranných zložiek; zmluvy o zabezpečení pomoci ostatných záchranných zložiek na výkon povodňových záchranných prác uzatvárajú: starosta obce, predseda obvodnej povodňovej komisie a predseda krajskej povodňovej komisie.

Príloha č. 5: Organizácia ochrany pred povodňami na území Slovenskej republiky a právne predpisy

1. Schéma organizácie ochrany pred povodňami v Slovenskej republike a obdobná schéma v obvode.

2. Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.

3. Vykonávacie predpisy k zákonu č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Príloha č. 6: Povodňový denník obvodnej povodňovej komisie

Povodňový denník, ktorý tvorí prílohu č. 6 povodňového plánu záchranných prác, sa vedie v jednom vyhotovení písomne v autentizovanom zošite schválenom predsedom obvodnej povodňovej komisie. Predseda obvodnej povodňovej komisie v štatúte obvodnej povodňovej komisie určí, kde bude uložený povodňový denník a kto je zodpovedný za jeho vedenie.

V povodňovom denníku sa chronologicky vedú záznamy o priebehu a následkoch povodní, vykonávaných opatreniach a vydávaných príkazoch s uvedením mien osôb, ktoré správu podali a ktoré správu prevzali, a presný čas podania týchto informácií, ako aj priebežné prehľady o nasadených silách a prostriedkoch na výkon povodňových záchranných prác.

Povodňový denník obvodnej komisie obsahuje najmenej tieto údaje:

Dátum a čas Obsah prijatého
alebo
odoslaného
hlásenia, mená
osôb, ktoré
správu podali
alebo prevzali
Prijaté
opatrenie,
príkaz, prehľad
nasadených síl
S a P a pod.
Dátum a čas
prijatia opatrenia,
uloženia príkazu
Zodpovedný za
vykonanie
opatrenia,
príkazu
Záznam o splnení
opatrenia, príkazu

Príloha č. 7: Situácia predpokladaných záchranných prác v okrese vypracovaná na vrstevnicových mapách

Do situácie územia sa vyznačí:

1. predpokladaný rozsah záplavového územia (inundácie) podľa historicky najväčších povodní (záplavová čiara),

2. domy, objekty, časti obcí, miest a pod., ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu,

3. komunikácie a evakuačné trasy, po ktorých sa vykoná evakuácia obyvateľstva, majetku, zariadenia objektov a pod.,

4. náhradné ubytovacie priestory, do ktorých sa bude evakuovať postihnuté obyvateľstvo,

5. náhradné priestory na umiestnenie odsunutých zvierat a materiálu,

6. priestory sústredenia mechanizmov určených na záchranné práce,

7. lokality, v ktorých sú uskladnené jedy a škodliviny,

8. situovanie vodomerných staníc,

9. sídla hasičských staníc,

10. sídla povodňových komisií.

Situácia plánu povodňových záchranných prác (grafická časť) sa vypracúva na vrstevnicových mapách v týchto mierkach:

obce – 1 : 10 000, prípadne 1 : 5 000,

okresu – 1 : 50 000,

kraja – 1 : 100 000, prípadne 1 : 50 000.

II. Povodňový plán záchranných prác obce

Povodňový plán záchranných prác obce sa zostavuje v rovnakom členení a v potrebnom rozsahu ako povodňový plán záchranných prác okresu. Obsahuje: plán zvolania obecnej povodňovej komisie, zoznam obvodnej povodňovej komisie a jej technického štábu, štatút obecnej povodňovej komisie, zabezpečenie hlásnej a varovnej služby, vodné stavy na vodomerných staniciach alebo vodných nádržiach, podľa ktorých sa v obci vyhlasujú stupne povodňovej aktivity, zoznam obytných domov, budov občianskeho vybavenia, hospodárskych budov a iných objektov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami, zoznam obyvateľov, ktorých bude potrebné evakuovať v prípade povodne, počty domácich a hospodárskych zvierat, ktoré pred povodňou bude potrebné presunúť, určenie postupnosti evakuácie, určenie trás evakuácie, určenie miesta náhradného ubytovania, umiestnenia hospodárskych zvierat a materiálu, spojenie so správcom vodných tokov, menovitý zoznam pracovných síl určených na výkon záchranných prác, zoznam členov obecných hasičských zborov a ďalších zložiek zapojených do opatrení na ochranu pred povodňami, zoznam vybavenia obecného hasičského zboru, zoznam dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov potrebných na výkon opatrení na ochranu pred povodňami, zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienicko-epidemiologických opatrení, prehľad o skladoch jedov a škodlivín v dosahu záplavovej vody.

Súčasťou povodňového plánu obce sú povodňové plány, ktoré vypracúvajú právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia podľa § 5 ods. 5 zákona.

III. Povodňový plán záchranných prác kraja

Obsah povodňového plánu záchranných prác kraja sa zostavuje v rovnakom členení (prílohy č. 1 až 7) ako povodňový plán okresu, je tvorený zosumarizovaním údajov z plánov okresov a navyše sa uvedú vlastné opatrenia na ochranu pred povodňami a ďalšie sily a prostriedky určené na výkon povodňových záchranných prác, určí sa aj spôsob medziokresnej evakuácie.

Predseda krajskej povodňovej komisie v štatúte krajskej povodňovej komisie určí, kde bude uložený povodňový denník a kto je zodpovedný za jeho vedenie.