313

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 22. júna 2010,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Podklady na predbežné hodnotenie povodňového rizika

Podkladmi na vypracovanie predbežného hodnotenia povodňového rizika sú

a) súhrnné správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach vrátane informácií o vyhlásení stupňov povodňovej aktivity a príčinách ich vyhlásenia,

b) priebežné správy o povodňovej situácii,

c) záznamy pozorovaní vodných stavov vo vodočetných staniciach a záznamy pozorovaní vodných stavov a vyhodnotené prietoky vo vodomerných staniciach,

d) merania zrážok v zrážkomerných staniciach a údaje o vodnej hodnote snehu v obdobiach pred povodňami a počas povodní,

e) povodňové plány,

f) Vodný plán Slovenska a plány manažmentu povodí,

g) záverečné správy skončených vedecko-technických projektov, výskumných úloh, štúdií a hydrogeologických výskumov a prieskumov,

h) regionálne scenáre klimatickej zmeny pre Slovensko a národné správy Slovenskej republiky o zmene klímy,

i) projekty pozemkových úprav,

j) územné plány regiónov, obcí a zón,

k) programy starostlivosti o lesy,

l) materiály a dokumenty podľa § 5 ods. 2 zákona,

m) dokumentácia výpočtov prielomových vĺn z vodných stavieb I. a II. kategórie a faktory rizík ohrozenia obyvateľstva,

n) iné materiály a dokumenty, ktoré môžu prispieť k objektivizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika, jeho prehodnoteniu a aktualizácii.

§ 2

Potenciálne významné povodňové riziko

(1) Povodňové riziko sa považuje za potenciálne významné v geografických oblastiach, v ktorých povodeň v minulosti ohrozila zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo alebo hospodársku činnosť.

(2) Povodňové riziko v neobývaných alebo v riedko obývaných oblastiach, v oblastiach s obmedzenou hospodárskou činnosťou alebo s ekologickou hodnotou sa považuje za nevýznamné.

§ 3

Pravdepodobný výskyt potenciálne významného povodňového rizika

Pravdepodobný výskyt potenciálne významného povodňové rizika sa predpokladá v geografických oblastiach, o ktorých je z dostupných materiálov a dokumentov známe, že

a) sa v predpokladanom rozsahu záplavy spôsobenej povodňou so strednou pravdepodobnosťou výskytu podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona nachádzajú

1. bytové domy a ostatné budovy na bývanie,

2. nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,

3. budovy pre školstvo, vzdelávanie, výskum, administratívu, správu, riadenie, obchod, služby, kultúru, múzeá, knižnice, galérie,

4. nápravné zariadenia a vojenské objekty,

5. priemyselné budovy, poľnohospodárske budovy, hangáre, depá, garáže, sklady, nádrže a silá regionálneho a väčšieho významu,

6. inžinierske stavby regionálneho a väčšieho významu,

7. pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny,1)

8. areály s hospodárskymi činnosťami, v ktorých môže pri zaplavení dôjsť k znečisteniu vody škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami,2)

b) prietoková kapacita koryta, účinok ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií sú menšie ako odhadnutý maximálny prietok povodne, ktorá sa môže opakovať priemerne

1. raz za 100 rokov pri súvislej bytovej zástavbe, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach a areáloch s hospodárskymi činnosťami nadregionálneho významu,

2. raz za 50 rokov pri rozptýlenej bytovej zástavbe, areáloch s hospodárskymi činnosťami regionálneho významu a pri súvislej chatovej zástavbe,

3. raz za 10 rokov pri areáloch s hospodárskymi činnosťami lokálneho významu.

§ 4

Predbežné hodnotenie povodňového rizika

(1) Správca vodohospodársky významných vodných tokov vyhotovuje predbežné hodnotenie povodňového rizika a jeho aktualizáciu ako jeden samostatný dokument pre každé čiastkové povodie podľa § 5 ods. 3 zákona.

(2) Obsah predbežného hodnotenia povodňového rizika je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Správca drobného vodného toku odovzdáva opisy povodní podľa § 5 ods. 4 zákona správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

(4) Mapy správneho územia povodia, hodnoteného čiastkového povodia a jeho jednotlivých častí, ktoré sú súčasťou predbežného hodnotenia povodňového rizika alebo jeho aktualizácie, sa vyhotovujú na najnovších dostupných podkladoch.

§ 5

Prehodnotenie a aktualizácia predbežného hodnotenia povodňového rizika

(1) Prehodnotením predbežného hodnotenia povodňového rizika sa zisťuje, či v období od dokončenia predchádzajúceho hodnotenia nastali zmeny podľa odseku 2.

(2) Za zmenu potenciálne významného povodňového rizika alebo pravdepodobnosti jeho výskytu v období od predchádzajúceho predbežného hodnotenia povodňového rizika sa považuje najmä

a) výskyt povodne, ktorá ohrozila zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo alebo hospodársku činnosť,

b) zväčšenie hodnoty odhadnutého maximálneho prietoku povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo zmeny hodnotenia zrážkových pomerov súvisiace so zmenou klímy,

c) zmeny využívania krajiny, ktoré podstatne ovplyvnili charakter povrchového odtoku alebo jeho trasy,

d) urbanistické zmeny na trasách postupu povodní a zmeny územných plánov regiónov, obcí a zón,

e) realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 ods. 2 písm. a) až e) zákona, ktoré zabezpečujú dostatočnú ochranu územia pred povodňami.

(3) Zmeny potenciálneho významu povodňového rizika alebo pravdepodobnosti jeho výskytu uvedené v odseku 2 sú dôvodom na aktualizáciu predbežného hodnotenia povodňového rizika v príslušnej geografickej oblasti.

§ 6

Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.


Jozef Medveď v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 313/2010 Z. z.

OBSAH PREDBEŽNÉHO HODNOTENIA POVODŇOVÉHO RIZIKA

1. Všeobecný opis geografického vymedzenia hodnoteného územia podľa § 5 ods. 3 zákona spolu s jeho zobrazením na mapách správneho územia povodia a čiastkového povodia vo vhodnej mierke, na ktorých sú znázornené

a) hranice povodí, čiastkových povodí a štátna hranica Slovenskej republiky,

b) vodné toky a vodné nádrže,

c) topografia a využitie územia,

d) administratívne rozdelenie hodnoteného územia na kraje a okresy,

e) sídla a oblasti hospodárskej činnosti v závislosti od mierky mapy.

2. Opis prírodných pomerov a geomorfologické charakteristiky čiastkového povodia.

3. Klimatické pomery a hydrologické pomery v čiastkovom povodí

a) charakteristika klimatických pomerov a predpokladaný vplyv klimatickej zmeny na povodňový režim,

b) hydrografické údaje o povodiach a riečnej sieti,

c) hydrologické údaje povodňového režimu v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc.

4. Určenie úsekov vodných tokov podľa § 2 ods. 1 a § 3 a významných trás povrchového odtoku, ktoré môžu spôsobiť zaplavenie územia počas povodne.

5. Opis významných povodní v minulosti

a) povodne, ktoré mali významné nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť a pri ktorých stále existuje pravdepodobnosť, že sa vyskytnú v budúcnosti, s uvedením príčin vzniku povodne, rozsahu záplavy územia, trás postupu a posúdenia nepriaznivých vplyvov, ktoré spôsobili,

b) významné povodne v minulosti, ak možno predpokladať výrazne nepriaznivé následky podobných udalostí v budúcnosti.

6. Protipovodňová infraštruktúra v čiastkovom povodí

a) upravené úseky vodných tokov a ich prietoková kapacita,

b) ochranné hrádze, protipovodňové línie a ich ochranný účinok,

c) nádrže a poldre a ich ochranný účinok,

d) oblasti prirodzeného zadržiavania vody,

e) prirodzené záplavové oblasti s retenčným potenciálom; všeobecné údaje o lokalitách, prípadne podrobnejší opis a odborný odhad ich transformačných účinkov.

7. Závery predbežného hodnotenia povodňového rizika

a) zoznam geografických oblastí s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom podľa § 2 zostavený do tabuľky 1 a 2:

Tabuľka 1. Úseky vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom

Údaje o vodnom tokuÚsek vodného tokuKraj/okres/obec
názovčíslo hydrologického poradia
a identifikačné číslo
rádstaničenie
začiatku
staničenie
konca
 
      
      
      

Tabuľka 2. Územia s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom

Kraj/okres/obecPríčina povodňového rizika*)
  
  
  

*) Vyplní sa podľa príčiny povodňového rizika:

1. Zaplavenie povrchovým odtokom pri intenzívnych alebo dlhotrvajúcich zrážkach a topení sa snehu.

2. Ohrozenie zaplavením vnútornými vodami.

3. Územie chránené pred povodňami, ktoré je ohrozené zaplavením po vystúpení hladiny podzemnej vody nad povrch terénu pri dlhotrvajúcom vysokom vodnom stave vo vodnom toku.

b) zoznam geografických oblastí s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového rizika podľa § 3 zostavený do tabuľky 3 a 4:

Tabuľka 3. Úseky vodných tokov s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového rizika

Údaje o vodnom tokuÚsek vodného tokuKraj/okres/obec
názovčíslo hydrologického poradia
a identifikačné číslo
rádstaničenie
začiatku
staničenie
konca
 
      
      
      

Tabuľka 4. Územia s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového rizika

Kraj/okres/obecPríčina povodňového rizika*)
  
  
  

*) Vyplní sa podľa príčiny povodňového rizika:

1. Zaplavenie povrchovým odtokom pri intenzívnych alebo dlhotrvajúcich zrážkach a topení sa snehu.

2. Ohrozenie zaplavením vnútornými vodami.

3. Územie chránené pred povodňami, ktoré je ohrozené zaplavením po vystúpení hladiny podzemnej vody nad povrch terénu pri dlhotrvajúcom vysokom vodnom stave vo vodnom toku.

c) zoznam geografických oblastí, v ktorých sa podľa § 49 ods. 1 zákona nevykonalo prvé predbežné hodnotenie povodňového rizika.

8. Mapa časti čiastkového povodia na území Slovenskej republiky s vyznačenými geografickými oblasťami podľa § 5 ods. 8 zákona, ktorá je pri prvom predbežnom hodnotení povodňového rizika doplnená o geografické oblasti podľa § 49 ods. 1 zákona.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 313/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 5; Ú. v. ES L 327, 22. 12. 2000) v znení rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 6), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Ú. v. EÚ L 288/27, 6. 11. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) § 16 a 17 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

2) Príloha č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.