Nájdených 35
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
73/2011 Z. z. Vyhláška ustanovujúca koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemných vodách 01.04.2011
448/2010 Z. z. Vyhláška o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 01.12.2010
252/2010 Z. z. Vyhláška o povodňovej situácii a o priebehu povodní 15.06.2010
204/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní povodňovej služby 15.05.2010
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 01.02.2010
87/2008 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na prírodné kúpaliská 15.03.2008
636/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody 01.12.2004
81/1998 Z. z. Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy 01.05.1998
112/2011 Z. z. Vyhláška o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii manažmentu povodňového rizika 15.05.2011
313/2010 Z. z. Vyhláška o predbežnom hodnotení povodňového rizika 15.07.2010
251/2010 Z. z. Vyhláška o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce 15.06.2010
384/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z. 01.11.2009
541/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad 01.01.2009
199/2008 Z. z. Vyhláška o Programe poľnohospodárskych činností v zraniteľných oblastiach 01.07.2008
479/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2005
387/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami 01.10.2005
386/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach 01.10.2005
385/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby 01.10.2005
259/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou v kríze 01.07.2005