Vyhláška č. 262/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Čiastka 104/2010
Platnosť od 10.06.2010
Účinnosť od 15.06.2010

262

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 28. mája 2010,

ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 394/2009 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Postup vypracovania plánu obnovy verejného vodovodu a obnovy verejnej kanalizácie (ďalej len „obnova“) vychádza z posúdenia súladu súčasného stavu existujúcich objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií s technickými a špecifickými požiadavkami,1) so slovenskými technickými normami2) na základe analýzy ich stavebného stavu, kapacity a environmentálneho vplyvu.

(2) Postup vypracovania plánu obnovy zahŕňa najmä

a) posúdenie existujúcich informácií o stave objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ich aktualizácia na základe kapacitného prieskumu, posúdenia stavu objektov a environmentálneho vplyvu,

b) určenie príčin technických a špecifických nedostatkov stavu objektov a zariadení na základe výsledkov posúdenia kapacitného prieskumu, zistených stavebných nedostatkov a posúdenia environmentálneho vplyvu,

c) výber najvýhodnejšieho variantu na obnovu z hľadiska technického, ekonomického a environmentálneho.

(3) Aktualizácia plánu obnovy sa vykonáva podľa potreby najmenej raz za päť rokov so zohľadnením realizovaných opatrení. Aktualizácia plánu obnovy je súčasťou plánu obnovy.

(4) Plán obnovy obsahuje

a) súhrnný zoznam objektov a zariadení zahrnutých do plánu obnovy,

b) ciele, ktoré sa majú dosiahnuť realizáciou plánovanej obnovy,

c) uvedenie špecifických nedostatkov stavu objektov a zariadení vrátane plánovaných termínov obnovy a špecifikácie plánovaných opatrení,

d) priority zaradenia objektov a zariadení verejného vodovodu alebo objektov a zariadení verejnej kanalizácie do plánu obnovy na základe vyhodnotenia miery opotrebovania majetku,

e) návrh prác vrátane nákladov a časového harmonogramu realizácie plánu obnovy,

f) posúdenie vzťahov k iným stavbám alebo k plánovanému rozvoju.

§ 2

(1) Plán obnovy verejného vodovodu sa vypracúva podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 časti A pre zásobované oblasti a obce, ktoré sú ich súčasťou, a pre jednotlivé objekty a zariadenia, ktoré tvoria funkčný celok. Takýmito objektmi a zariadeniami sú

a) záchytné objekty z podzemných vodárenských zdrojov,

b) čerpacie stanice

1. stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,

2. technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,

c) úpravne vody

1. stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,

2. technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,

d) vodojemy,

1. stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,

2. technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,

e) privádzacie potrubie,

f) rozvodná vodovodná sieť vrátane vodovodných prípojok vo vlastníctve vlastníka verejného vodovodu,

g) ostatné stavebné objekty a

h) ostatné technologické zariadenia.

(2) Zásobovanou oblasťou je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej je pitná voda dodávaná z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov do verejných vodovodov, ktoré sú navzájom prepojené.

§ 3

Plán obnovy verejnej kanalizácie sa vypracúva podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 časti B pre jednotlivé aglomerácie a obce, ktoré sú súčasťou aglomerácií, a pre jednotlivé objekty a zariadenia, ktoré tvoria funkčný celok. Takýmito objektmi a zariadeniami sú

a) stokové siete vrátane kanalizačných prípojok vo vlastníctve vlastníka verejnej kanalizácie a zberače,

b) čerpacie stanice,

1. stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,

2. technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,

c) čistiarne odpadových vôd

1. stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy, septiky, kalové polia,

2. technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia, meranie a regulácia,

d) odľahčovacie komory, výustné objekty,

e) ostatné objekty,

f) ostatné zariadenia.

§ 4

(1) Základnou podmienkou na zaradenie objektov a zariadení do plánu obnovy a určenie priorít potreby obnovy je posúdenie technického stavu verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií podľa týchto základných ukazovateľov:

a) ich vek,

b) poruchovosť,

c) stav využitia kapacity a

d) súlad s platnou právnou úpravou a s požiadavkami určenými v povoleniach na vodné stavby.3)

(2) Objekty a zariadenia verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa po posúdení ich technického stavu zaradia do týchto základných tried:

a) T1 – vyhovujúca hodnota ukazovateľa, ktorá nevyžaduje žiadne opatrenia v rámci obnovy,

b) T2 – priemerné hodnoty ukazovateľa, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie a je potrebné potenciálne uvažovať s obnovou,

c) T3 – kritické hodnoty ukazovateľa, ktoré vyžadujú realizáciu opatrení na riešenie existujúceho stavu a je potrebné plánovať obnovu,

d) T4 – nevyhovujúce hodnoty ukazovateľa, ktorý indikuje, že objekt a zariadenie si vyžaduje obnovu nevyhnutne, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko.

(3) Po zaradení objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií do základných tried sa vypočíta miera ich opotrebovania, ktorá vyjadruje naliehavosť potreby obnovy. Miera opotrebovania sa vypočíta ako súčin tried posudzovaných technických ukazovateľov.

(4) Hodnoty základných technických ukazovateľov objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií, hodnotenie stavu technických ukazovateľov pre ich zaradenie do príslušných tried kvality a kategórie miery opotrebenia objektov a zariadení sú uvedené v prílohe č. 2.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.


Jozef Medveď v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 262/2010 Z. z.

VZOR

Plán obnovy

Vzor

Príloha č. 2 k vyhláške č. 262/2010 Z. z.

Hodnoty základných technických ukazovateľov objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií, hodnotenie stavu technických ukazovateľov pre ich zaradenie do príslušných tried kvality a kategórie miery opotrebenia objektov a zariadení

Tabuľka 1 Základná matica hodnôt tried kvality ukazovateľov pre výpočet miery opotrebovania

Triedy ukazovateľovVek objektuPoruchovosťstav využitia existujúcej kapacity2)Súlad s právnou úpravou /povolením
Jednotkarokypp1)/km rok
pp/objekt rok
%
T11111
T22222
T33333
T44444

1) „pp“ je počet porúch.

2) Stav využitia existujúcej kapacity znamená, do akej miery je optimalizované využitie existujúcej kapacity objektu, napríklad

odstránením zmenšenia prietočného profilu, redukciou zaťaženia objektu, vyrovnaním špičkového zaťaženia objektu.

Tabuľka 2 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa veku

Odhadnutý priemerný
vek objektu
TriedaCharakterizácia (popis) stavu majetkuHodnota v príslušnej triede
Do ≤ 0,40 hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T1vyhovujúca hodnota veku objektu, ktorá nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy 1
Od > 0,40 do ≤ 0,70 hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T2priemerné hodnoty veku objektu, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažovať s obnovou)2
Od > 0,70 do ≤ 0,90  hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T3hodnoty veku objektu, ktoré indikujú potrebu previerky technického stavu objektu, a v prípade, že je nevyhovujúci, potrebu realizácie obnovy (treba plánovať obnovu)3
Od > 0,90  hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3T4vysoký vek objektu, ktorý indikuje prioritnú potrebu previerky technického stavu objektu, a v prípade, že je nevyhovujúci, realizáciu obnovy, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 4

Tabuľka 3 Priemerná životnosť objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Objekty verejných vodovodovPriemerná životnosť
Odberné a záchytné objekty, privádzače80 – 100 rokov
Úpravne vody, čerpacie stanice60 rokov – stavebné objekty
15 – 25 rokov – stroje a zariadenia
6 – 10 rokov – meranie a regulácia
Rozvodná vodovodná sieť60 – 80rokov
Objekty verejných kanalizáciíPriemerná životnosť
Stoková sieť, kanalizačné prípojky80 rokov
Zberače 90 – 120 rokov
Čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, odľahčovacie komory, výustné objekty60 rokov – stavebné objekty
15 – 25 rokov – stroje a zariadenia
6 – 10 rokov – meranie a regulácia

Tabuľka 4 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa počtu porúch na 1km za 1 rok

Siete
pp / km rok
Objekty
pp / objekt rok
TriedaCharakterizácia (popis) stavu majetkuHodnota v príslušnej triede
Do ≤ 0,3 1 T1vyhovujúca hodnota počtu porúch na 1 km /rok alebo 1 objekt za rok, ktorá nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy1
Od > 0,3 do ≤ 0,5 2T2priemerné hodnoty počtu porúch na 1 km /rok alebo 1 objekt za rok, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažovať s obnovou)2
Od > 0,5 do ≤0,83T3kritické hodnoty počtu porúch na 1 km /rok alebo 1 objekt za rok, ktoré indikujú potrebu previerky technického stavu objektu, a v prípade, že je nevyhovujúci, potrebu realizácie obnovy (je potrebné plánovať obnovu)3
> 0,8 p. p./1km>3T4vysoké hodnoty počtu porúch na 1 km /rok alebo 1 objekt za rok, ktoré indikujú prioritnú potrebu realizácie obnovy, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 4

Tabuľka 5 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa stavu využitia existujúcej kapacity

Stav využitia existujúcej kapacityTriedaCharakterizácia (popis) stavu objektuHodnota v príslušnej triede
Existujúcu kapacitu je možné využiť v plnom rozsahu – nad  90 % T1vyhovujúci stav kapacity, ktorý nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy1
Existujúcu kapacitu je možné využiť v rozsahu od 80 % do 90 % T2priemerný  stav kapacity, ktorý nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažovať s obnovou)2
Existujúcu kapacitu je možné využiť v rozsahu od 60 % do 80 % T3kritický stav kapacity, ktorý indikuje potrebu prepočtu  a v prípade, že je nevyhovujúci, potrebu realizácie obnovy (je potrebné plánovať obnovu)3
< ako 60 % existujúcej kapacity je možné využiť T4nevyhovujúci stav kapacity vyžadujúci prioritnú potrebu realizácie obnovy, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 4

Tabuľka 6 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa súladu s právnou úpravou /povolením

Súlad s právnou úpravou /povolenímTriedaCharakterizácia (popis) stavu objektu a zariadeniaHodnota v príslušnej triede
Súlad s platnou právnou úpravou aj so zohľadnením dlhodobého výhľadu T1vyhovujúci stav, spĺňa všetky požiadavky právnej úpravy aj pri maximálnych prevádzkových stavoch, ktorý nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy1
Súlad s platnou právnou úpravou pri normálnych prevádzkových stavochT2priemerný  stav spĺňajúci požiadavky právnej úpravy pri normálnych prevádzkových stavoch,  ktorý nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažovať s obnovou)2
Súlad s platnou právnou úpravou býva občas porušenýT3kritický stav, keď dochádza k občasnému prekračovaniu  požiadaviek právnej úpravy, ktorý indikuje potrebu realizácie obnovy (treba plánovať obnovu)3
Súlad s platnou právnou úpravou býva často porušený, resp. trvaloT4nevyhovujúci stav – nespĺňajúci požiadavky právnej úpravy pri normálnych prevádzkových stavoch, vyžadujúci prioritnú potrebu realizácie obnovy, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 4

Tabuľka 7 Kategórie miery opotrebenia objektov a zariadení

Kategórie miery opotrebeniaPopis prioritizácie (naliehavosti) obnovyRozsah hodnôt miery opotrebenia majetku pre príslušnú  kategóriu
MOM  – 1. kategórievyhovujúca hodnota miery opotrebovania majetku, ktorá nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy1 – 16
ale žiadny ukazovateľ, okrem veku, nesmie byť zaradený do T4
MOM – 2. kategórievyhovujúca hodnota, ktorá nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy (potenciálne treba uvažovať s obnovou)17 – 36
ale žiadny ukazovateľ, okrem veku, nesmie byť zaradený do T4
MOM – 3. kategóriekritické hodnoty, ktoré vyžadujú realizáciu opatrení na riešenie existujúceho stavu (treba plánovať obnovu)37 – 144
MOM – 4. kategórienežiaduci stav existujúceho majetku, ktorý vyžaduje obnovu prioritne, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko145 – 256

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

2) Napríklad STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov, STN EN 805 (75 5403) Vodárenstvo Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov.

3) § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.