Nájdených 41
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
218/2011 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii poskytovania vodohospodárskych služieb 15.07.2011
73/2011 Z. z. Vyhláška ustanovujúca koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemných vodách 01.04.2011
419/2010 Z. z. Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika 15.11.2010
418/2010 Z. z. Vyhláška o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 15.11.2010
261/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah povodňových plánov a postup schvaľovania 15.06.2010
204/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní povodňovej služby 15.05.2010
24/2010 Z. z. Vyhláška ustanovujúca ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali 01.02.2010
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 01.02.2010
185/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve 15.04.2006
433/2005 Z. z. Vyhláška o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov 01.11.2005
224/2005 Z. z. Vyhláška o vymedzení povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní 01.06.2005
211/2005 Z. z. Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov 01.06.2005
338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe 01.01.2001
169/1988 Zb. Ústavný zákon o zmenách priebehu štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 14.11.1988
49/1988 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 20.04.1988
146/1979 Zb. Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve 01.01.1980
105/1979 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy 01.10.1971
112/2011 Z. z. Vyhláška o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii manažmentu povodňového rizika 15.05.2011
313/2010 Z. z. Vyhláška o predbežnom hodnotení povodňového rizika 15.07.2010
242/2009 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 5/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku