Zákon č. 164/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona č. 91/1977 Zb.

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990 do27.12.1992
Účinnosť od 10.05.1990 do27.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.

164

ZÁKON

zo 7. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona č. 91/1977 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona č. 91/1977 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Preambula sa vypúšťa.

2. V § 1 sa vypúšťa slovo „vrcholnou“.

3. § 2 znie:

㤠2

Úlohou Akadémie je najmä:

a) podieľať sa na vytváraní koncepcie rozvoja česko-slovenskej vedy;

b) riešiť na svojich pracoviskách základné, pre rozvoj vedy i spoločnosti významné teoretické problémy prírodných, technických a spoločenských vied; pritom úzko spolupracovať s vysokými školami a ďalšími vedeckými pracoviskami;

c) podieľať sa na výchove vedeckých pracovníkov a starať sa o ďalšie zvyšovanie ich kvalifikácie;

d) zverejňovať výsledky svojej činnosti a prispievať k ich popularizácii;

e) podieľať sa na reprezentácii česko-slovenskej vedy v zahraničí a rozvíjať v odboroch svojej činnosti medzinárodnú spoluprácu.“.

4. § 3 ods. 1 znie:

㤠3

(1) V zásadných vedeckých otázkach je Akadémia poradcom vlády a spolupracuje s príslušnými ústrednými štátnymi orgánmi.“.

5. § 4 znie:

㤠4

Akadémia je právnickou osobou. Právo hospodárenia so zvereným národným majetkom vykonávajú v mene Akadémie jej organizačné útvary.“.

6. V § 9 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „sú oddaní socialistickej vlasti“ a slová „a aj inak prispievajú k výstavbe novej spoločnosti“; v písmene d) sa vypúšťa slovo „socializmus“.

7. § 10 znie:

㤠10

Členov Akadémie vymenúva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na základe voľby, ktorú vykonáva valné zhromaždenie Akadémie.“.

8. § 12 znie:

㤠12

Člen Akadémie stráca členstvo rozhodnutím vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na základe návrhu valného zhromaždenia Akadémie, ak sa spreneveril vedeckej cti alebo ak mu bol uložený trest straty čestných titulov a vyznamenaní.“.

9. § 13 znie:

㤠13

(1) Vrcholným orgánom Akadémie je valné zhromaždenie Akadémie, ktoré sa skladá zo zboru členov Akadémie a z Komory zástupcov zvolených na pracoviskách Akadémie.

(2) Valné zhromaždenie

a) rozhoduje o zameraní činnosti a organizácii Akadémie a určuje hlavné smery ďalšej práce a rozvoja Akadémie,

b) prerokúva správu Prezídia o činnosti Akadémie,

c) na návrh Prezídia určuje, pre ktoré vedné odbory sa majú zriadiť vedecké kolégiá.

(3) Prezídium Akadémie zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za rok.“.

10. § 14 znie:

㤠14

(1) Stálym riadiacim orgánom Akadémie je Prezídium Akadémie, ktoré tvorí predseda Akadémie, podpredsedovia Akadémie, vedecký sekretár Akadémie a ďalší členovia Prezídia. Počet podpredsedov Akadémie a ďalších členov Prezídia určí vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na návrh valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie navrhuje vláde zloženie Prezídia na základe tajného hlasovania z členov Akadémie a zo zástupcov zvolených na pracoviskách Akadémie. Členovia Prezídia za Slovenskú akadémiu vied sú navrhovaní na základe voľby v Rade vedcov Slovenskej akadémie vied. Podpredsedov Akadémie, vedeckého sekretára Akadémie a ďalších členov Prezídia vymenúva na základe tohto návrhu vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Predsedu Akadémie vymenúva prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na návrh vlády.

(2) Prezídium a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť valnému zhromaždeniu a vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(3) Funkčné obdobie Prezídia určí vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na návrh valného zhromaždenia.“.

11. § 15a sa vypúšťa.

12. V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ideovými a“.

13. V § 17 sa vypúšťajú slová „a zástupcov spoločenských organizácií“.

14. V § 19 ods. 1 sa slová „kultúrno-politickej“ nahrádzajú slovom „kultúrnej“.

15. § 19 ods. 3 znie:

(3) Riaditeľ (vedúci) vedeckého pracoviska je povinný vytvárať podmienky pre účasť pracovníkov na riadení vedeckej práce pracoviska. Zameranie činnosti a organizáciu pracoviska je riaditeľ povinný prerokúvať vo vedeckej rade pracoviska.“.

16. V § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v súlade s plánmi vedeckovýskumných prác“ a slová „politicky sa vzdelávať“.

17. V § 20 sa vypúšťa odsek 4.

18. § 21 znie:

㤠21

Vnútorné pomery Akadémie a právne postavenie jej orgánov a organizačných útvarov, spôsob rokovania a uznášania sa valného zhromaždenia podrobnejšie upravia stanovy Akadémie, ktoré schvaľuje vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Návrh stanov predkladá vláde predseda Akadémie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.“.

19. § 21a sa vypúšťa.


Čl. II

Vo všetkých ustanoveniach zákona sa názov „Československá socialistická republika“ nahrádza názvom „Česká a Slovenská Federatívna Republika“.

Čl. III

Zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied, v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a tohto zákona stratí účinnosť najneskôr 31. decembrom 1992.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.