Zákon č. 299/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a zákona č. 164/1990 Zb.

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990 do27.12.1992
Účinnosť od 19.07.1990 do27.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.

299

ZÁKON

z 19. júla 1990,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a zákona č. 164/1990 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a zákona č. 164/1990 Zb. sa dopĺňa takto:

§ 12 znie:

㤠12

Člen akadémie stráca členstvo rozhodnutím vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky urobeným na návrh valného zhromaždenia Akadémie, ak sa spreneveril vedeckej cti alebo ak sústavne a bez náležitého dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho členstva v Akadémii (§ 11 ods. 1); takisto stráca členstvo, ak mu bol súdom uložený trest straty čestných titulov a vyznamenaní.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.