Oznámenie č. 149/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v Česko-slovenskej akadémii vied

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1990.

149

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení výnos z 24. apríla 1990 č. F 32-15929-7203-140390, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v Česko-slovenskej akadémii vied. Vydaním nového výnosu pre zaraďovanie zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia bola nahradená doterajšia právna úprava, smernice Prezídia ČSAV zo 14. 11. 1978 č. 68674-17/78, ktorými sa vydáva rozortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1990.

Výnos bol zaslaný Česko-slovenskej akadémii vied, ministerstvám zdravotníctva a sociálnych vecí republík a úradom dôchodkového zabezpečenia, na ktorých možno do neho nazrieť.