Oznámenie č. 99/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o finančných náležitostiach týkajúcich sa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)

Čiastka 40/2006
Platnosť od 22.02.2006
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 13. decembra 2005, podľa článku 4.

99

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 2005 v Bratislave a 13. decembra 2005 v Darmstadte bol uzavretý Protokol o finančných náležitostiach týkajúcich sa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT).

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 13. decembra 2005, podľa článku 4.

K oznámeniu č. 99/2006 Z. z.

PROTOKOL

O FINANČNÝCH NÁLEŽITOSTIACH TÝKAJÚCICH SA PRISTÚPENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K DOHOVORU O ZRIADENÍ EURÓPSKEJ ORGANIZÁCIE PRE VYUŽÍVANIE METEOROLOGICKÝCH SATELITOV (EUMETSAT)

Preambula

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „Slovenská republika“)

a

Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov zriadená dohovorom otvoreným na podpis v Ženeve 24. mája 1983, ktorý nadobudol platnosť 19. júna 1986 (ďalej len „EUMETSAT“),

berúc do úvahy, že Rada EUMETSAT-u na svojom 15. zasadaní 4. a 5. júna 1991 odporučila členským krajinám prijať dodatky k dohovoru tak, ako boli navrhnuté v Doplňujúcom protokole pripojenom k rezolúcii EUM/C/Res. XXXVI, a že tieto dodatky nadobudli platnosť 19. novembra 2000,

vzhľadom na to, že podľa článku 16 Dohovoru o EUMETSAT-e môže ktorýkoľvek štát pristúpiť k uvedenému dohovoru na základe rozhodnutia rady v súlade s ustanoveniami článku 5.2 a),

vzhľadom na to, že Rada EUMETSAT-u na svojom 34. zasadaní 24. – 26. júna 1997 vymedzila štatút „spolupracujúceho štátu“ ako prechodný krok pre európske krajiny, ktoré si želajú stať sa plnoprávnymi členmi EUMETSAT-u,

vzhľadom na to, že Slovenská republika a EUMETSAT podpísali dohodu o spolupracujúcom štáte 6. júla 1999,

majúc na pamäti, že článok 7 uvedenej dohody stanovuje, že dohoda zostane v platnosti počas piatich rokov, a požaduje, aby bola v piatom roku po nadobudnutí platnosti dohody vykonaná formálna revízia spolupráce z hľadiska možného pristúpenia Slovenskej republiky ako plnoprávneho člena k EUMETSAT-u,

na základe želania Slovenskej republiky stať sa členským štátom EUMETSAT-u v zmysle rámcových podmienok stanovených Dohovorom o EUMETSAT-e vyjadreného formou listu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 9. marca 2004,

odvolávajúc sa na 55. zasadanie Rady EUMETSAT-u 22. – 23. júna 2004, kde rada súhlasila, aby bola Slovenská republika prijatá za člena,

s presvedčením, že toto pristúpenie prispeje k splneniu cieľov stanovených v Dohovore o EUMETSAT-e,

so zreteľom na články 16 a 17 Dohovoru o EUMETSAT-e

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Odo dňa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o EUMETSAT-e budú ustanovenia Dohovoru o EUMETSAT-e a všetky pravidlá EUMETSAT-u spolu so všetkými rozhodnutiami rady vrátane všetkých schválených povinných programov (celkový rozpočet, prechodný program Meteosat, program druhej generácie Meteosat a jeho pokračovanie a program polárneho systému EUMETSAT) pre Slovenskú republiku záväzné. Účasť v schválených dobrovoľných programoch si vyžaduje osobitné rozhodnutie Slovenskej republiky a bude predmetom dohody participujúcich krajín.

2. Odo dňa pristúpenia bude mať Slovenská republika rovnaké postavenie ako ostatné členské krajiny s ohľadom na rozhodnutia, nariadenia, rezolúcie alebo iné úkony uskutočnené radou alebo iným podriadeným orgánom a s ohľadom na všetky dohody uzatvorené EUMETSAT-om. Slovenská republika sa preto bude riadiť príslušnými zásadami a koncepciami a v prípade potreby podnikne príslušné opatrenia na zabezpečenie ich plnej implementácie.

Článok 2

1. V súlade s článkom 16.5 Dohovoru o EUMETSAT-e Slovenská republika uhradí EUMETSAT-u osobitnú platbu vo výške 830 000 EUR. Táto platba sa vykoná najneskôr 31. januára 2006.

2. Žiadne ďalšie platby sa od Slovenskej republiky nebudú požadovať až do konca roka 2005.

Článok 3

V súlade s ustanovením článku 2.2 Slovenská republika začne prispievať do ročného rozpočtu EUMETSAT-u od 1. januára 2006.

Článok 4

Tento protokol nadobudne platnosť dňom podpisu.

Na dôkaz toho riadne splnomocnení podpísali tento protokol.

Dané a podpísané v dvoch rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom a anglickom jazyku, po jednom pre každú stranu protokolu.

V Bratislave 2. decembra 2005

V Darmstadte 13. decembra 2005

Za vládu Slovenskej republiky:

László Miklós v. r.

Za EUMETSAT:

Lars Prahm v. r.

Anglické znenie textu