371

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. septembra 1983 bol v Madride otvorený na podpis Štatút Medzinárodného centra pre genetické inžinierstvo a biotechnológie.

Listina o prístupe Slovenskej republiky k štatútu bola uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 13. januára 1998.

Vo vzťahu k Slovenskej republike štatút nadobudol platnosť 12. februára 1998 na základe článku 21 ods. 2.

ŠTATÚT MEDZINÁRODNÉHO CENTRA

PRE GENETICKÉ INŽINIERSTVO A BIOTECHNOLÓGIE

PREAMBULA

Štáty, účastníci tohto štatútu,

uznávajúc potrebu rozvoja a mierového využívania genetického inžinierstva a biotechnológií v prospech ľudstva,

pripomínajúc, že potenciál genetického inžinierstva a biotechnológií by sa mal zužitkovať na prispievanie k riešeniu naliehavých problémov rozvoja spoločnosti, osobitne v rozvojových krajinách,

vedomé si potreby medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti, zvlášť vo výskume, vývoji a vzdelávaní,

zdôrazňujúc nutnosť posilniť výskumné a vývojové kapacity rozvojových krajín v tejto oblasti,

oceňujúc dôležitú úlohu, ktorú by zohralo medzinárodné centrum pri využívaní genetického inžinierstva a biotechnológií pre rozvoj,

berúc do úvahy, že stretnutie na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 13. – 17. decembra 1982 v Belehrade v Juhoslávii, odporučilo, aby sa čo najskôr ustanovilo Medzinárodné centrum pre genetické inžinierstvo a biotechnológie výnimočnej kvality, a

uznávajúc iniciatívu, ktorú prevzal sekretariát UNIDO pri podpore a príprave ustanovenia takéhoto centra,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ustanovenie a umiestnenie centra

1. Medzinárodné centrum pre genetické inžinierstvo a biotechnológie (ďalej len „centrum“) sa týmto ustanovuje ako medzinárodná organizácia pozostávajúca z ústredia a siete pridružených národných, podregionálnych a regionálnych centier.

2. Centrum má sídlo v Terste.

Článok 2

Ciele

Cieľom centra je

a) podporovať medzinárodnú spoluprácu pri rozvoji a mierovom využívaní genetického inžinierstva a biotechnológií, zvlášť v rozvojových krajinách,

b) napomáhať rozvojové krajiny v posilňovaní ich výskumných a vývojových schopností v oblasti genetického inžinierstva a biotechnológií,

c) podporovať a rozvíjať aktivity na regionálnych a národných úrovniach v oblasti genetického inžinierstva a biotechnológií,

d) rozvíjať a podporovať aplikácie genetického inžinierstva a biotechnológií pri riešení problémov rozvoja, zvlášť v rozvojových krajinách,

e) slúžiť ako fórum výmeny informácií, skúseností a know-how medzi výskumnými a vývojovými pracovníkmi členských krajín,

f) využívať výskumné a vývojové kapacity rozvinutých a rozvojových krajín v oblasti genetického inžinierstva a biotechnológií a

g) vystupovať ako ústredie siete pridružených (národných, podregionálnych alebo regionálnych) výskumných a vývojových centier.

Článok 3

Funkcie

Na naplnenie cieľov bude centrum vykonávať nevyhnutné a vhodné aktivity, najmä

a) uskutočňovať výskum a vývoj vrátane činností skúšobných prevádzok v oblasti genetického inžinierstva a biotechnológií,

b) vzdelávať a organizovať vzdelávanie v centre a inde pre výskumných a vývojových pracovníkov, zvlášť z rozvojových krajín,

c) poskytovať na požiadanie poradenský servis členom pri rozvoji ich národných výskumných kapacít,

d) podporovať vzájomné spolupôsobenie medzi výskumnou a vývojovou komunitou členských štátov prostredníctvom programov umožňujúcich návštevy výskumných a vývojových pracovníkov v centre, ako aj prostredníctvom programov združovania a iných aktivít,

e) zvolávať stretnutia expertov na posilnenie aktivít centra,

f) vhodne podporovať siete národných a medzinárodných inštitúcií pri organizovaní aktivít, ako sú spoločné výskumné programy, vzdelávanie, testovanie a podieľanie sa na výsledkoch, činnostiach skúšobných prevádzok, výmene materiálov a informácií,

g) bez meškania identifikovať a podporovať základnú sieť vysoko kvalifikovaných výskumných stredísk, ktoré budú mať postavenie pridružených centier, podporovať existujúcu sieť národných, podregionálnych a regionálnych laboratórií vrátane laboratórií pridružených k organizáciám, ako je to uvedené v článku 15, pôsobiacich alebo týkajúcich sa oblasti genetického inžinierstva a biotechnológií ako pridružené siete, ako aj podporovať zriaďovanie nových vysoko kvalifikovaných výskumných centier,

h) vykonávať program bioinformatiky na podporu konkrétneho výskumu a vývoja a využitia v prospech rozvojových krajín,

i) zbierať a šíriť informácie o aktivitách v oblasti záujmu centra a pridružených pobočiek,

j) udržiavať úzke vzťahy s priemyslom.

Článok 4

Členstvo

1. Členom centra je každý štát, ktorý sa stal účastníkom v súlade s článkom 20 tohto štatútu.

2. Zakladajúcimi členmi centra sú všetci členovia, ktorí podpísali tento štatút predtým, ako nadobudol platnosť v súlade s článkom 21.

Článok 5

Orgány

1. Orgánmi centra sú:

a) správna rada,

b) výbor vedeckých poradcov,

c) sekretariát.

2. Iné dodatočné orgány môže ustanoviť správna rada v súlade s článkom 6.

Článok 6

Správna rada

1. Správna rada pozostáva zo zástupcu každého člena centra a výkonného vedúceho UNIDO alebo jeho zástupcu vo funkcii z úradnej moci bez hlasovacieho práva. Pri nominovaní svojich zástupcov členské štáty kladú dôraz na ich administratívne schopnosti a vedeckú odbornosť.

2. Popri iných funkciách, ktoré sú uvedené v tomto štatúte, správna rada

a) určuje celkové postupy a zásady určujúce aktivity centra,

b) prijíma nových členov centra,

c) schvaľuje program práce a rozpočet po zvážení odporúčaní výboru vedeckých poradcov, prijíma finančné predpisy centra a rozhoduje o všetkých iných finančných záležitostiach, zvlášť o sprístupňovaní zdrojov na účinnú prácu centra,

d) ako vec najvyššej priority udeľuje v jednotlivých prípadoch štatút pridruženého centra (národného, podregionálneho, regionálneho alebo medzinárodného) výskumnému centru členského štátu, ktoré spĺňa prijaté kritérium vedeckej výnimočnosti, a štatút pridruženej siete národným, podregionálnym, regionálnym a medzinárodným laboratóriám,

e) podľa článku 14 ustanovuje pravidlá, ktoré usmerňujú patenty, licencie, autorské a iné práva duševného majetku vrátane odovzdávania výsledkov dosiahnutých výskumnou prácou centra,

f) po odporúčaní výboru vedeckých poradcov vykonáva akúkoľvek primeranú činnosť, ktorá umožní centru priblížiť sa k svojim cieľom a uskutočňovať svoje funkcie.

3. Správna rada zasadá pravidelne raz za rok, ak sa nerozhodne inak. Pravidelné zasadnutia sa konajú v mieste sídla centra, ak správna rada neurčí inak.

4. Správna rada prijíma vlastný rokovací poriadok.

5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov.

6. Každý člen správnej rady má jeden hlas. Rozhodnutia sa prijímajú prednostne dohodou alebo hlasovaním väčšiny prítomných členov okrem hlasovania o vymenovaní riaditeľa, programe práce a rozpočte, keď sa musí dosiahnuť súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.

7. Predstavitelia Organizácie Spojených národov, špecializovaných organizácií a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ako aj medzivládnych a mimovládnych organizácií sa môžu na pozvanie správnej rady zúčastňovať na poradách ako pozorovatelia. Na tento účel správna rada pripraví zoznam organizácií, ktoré majú vzťah k centru a ktoré prejavili záujem o prácu v centre.

8. Správna rada môže zriadiť pomocné orgány na stálom alebo ad hoc princípe, ak to bude považovať za nevyhnutné, na účinné vykonávanie svojich funkcií. Pomocné orgány predkladajú správnej rade správy o svojej činnosti.

Článok 7

Výbor vedeckých poradcov

1. Výbor pozostáva z výskumných a vývojových pracovníkov z najdôležitejších oblastí centra. Bude mať maximálne desať členov. Členom výboru je vždy vedec z krajiny, v ktorej sa centrum nachádza. Členov výboru volí správna rada. Pri voľbe členov sa prihliada na vyvážené geografické zastúpenie. Riaditeľ vykonáva funkciu tajomníka výboru.

2. Okrem prvého volebného obdobia sa členovia výboru volia na obdobie troch rokov a môžu byť znovu zvolení na obdobie ďalších troch rokov. Členovia by sa mali voliť tak, aby sa v tom istom čase volila maximálne jedna tretina členov.

3. Výbor si volí predsedu spomedzi svojich členov.

4. Výbor popri výkone iných funkcií, ktoré sú uvedené v tomto štatúte alebo ktoré mu zverila správna rada,

a) kontroluje návrh pracovného programu a rozpočet centra a predkladá odporúčania správnej rade,

b) posudzuje vykonávanie schváleného pracovného programu a spracováva príslušné správy pre správnu radu,

c) vypracováva programy a plány pre centrum zo stredno- a dlhodobých perspektív vrátane špecializácií a nových oblastí výskumu a vydáva odporúčania správnej rade,

d) pomáha riaditeľovi pri všetkých podstatných výskumných a vývojových záležitostiach týkajúcich sa činnosti centra vrátane spolupráce s pridruženými centrami a s pridruženou sieťou laboratórií,

e) schvaľuje bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na výskumnú prácu v centre,

f) odporúča výber vedúcich pracovníkov riaditeľovi (vedúcich odborov a vyššie).

5. Výbor môže ad hoc zostavovať grémiá vedcov z členských štátov na prípravu špecializovaných vedeckých správ a tak zabezpečiť svoju úlohu radiť a odporúčať správnej rade primerané opatrenia.

6.

a) Výbor sa schádza pravidelne raz za rok, ak sa nerozhodne inak.

b) Zasadnutia sa konajú v sídle centra, ak výbor neurčí inak.

7. Vedúci pridružených centier a jeden predstaviteľ za každú pridruženú sieť sa môžu zúčastňovať na poradách výboru ako pozorovatelia.

8. Vedúci vedeckí pracovníci sa môžu zúčastniť zasadnutia výboru, ak ich o to výbor požiada.

Článok 8

Sekretariát

1. Sekretariát pozostáva z riaditeľa a personálu.

2. Správna rada po konzultácii s výborom vymenuje riaditeľa z kandidátov členských štátov na obdobie piatich rokov. Riaditeľa možno vymenovať na obdobie ďalších piatich rokov, po ktorých už jeho vymenovanie nie je možné. Riaditeľ by mal byť osobou s najvyšším možným postavením a rešpektom vo výskumných a vývojových oblastiach centra. Okrem toho by mal mať príslušné skúsenosti z oblasti riadenia vedeckého centra a z riadenia multidisciplinárneho tímu vedcov.

3. Personál pozostáva zo zástupcu riaditeľa, vedúcich odborov a iných odborných, technických a administratívnych pracovníkov vrátane pracovníkov manuálnych profesií, ktoré môže centrum potrebovať.

4. Riaditeľ je vedúcim vedeckým a administratívnym funkcionárom a štatutárnym zástupcom centra. V tejto úlohe vystupuje na všetkých zasadnutiach správnej rady a jej podriadených orgánov. Riaditeľ má plnú zodpovednosť a právomoc riadiť prácu celého centra, pričom sa riadi pokynmi správnej rady alebo výboru. Vykonáva ďalšie činnosti, ktorými ho tieto orgány poverili. Riaditeľ je zodpovedný za vymenovanie, organizáciu a funkčnosť personálu. Riaditeľ stanovuje mechanizmus konzultácií s vedúcimi vedeckými pracovníkmi centra s ohľadom na vyhodnocovanie vedeckých výsledkov a aktuálne plánovanie vedeckej práce.

5. Pri plnení povinností riaditeľ a personál nepožadujú ani nedostávajú pokyny od žiadnej vlády alebo úradu mimo centra. Nesmú vykonávať nijakú činnosť, ktorá by mohla zdiskreditovať ich pozíciu ako medzinárodných predstaviteľov zodpovedných jedine centru. Každý členský štát rešpektuje výlučne medzinárodný charakter zodpovednosti riaditeľa a personálu a nepokúša sa ich ovplyvňovať pri plnení povinností.

6. Riaditeľ vymenuje personál podľa pravidiel schválených správnou radou. Podmienky práce personálu sa čo najväčšmi prispôsobia podmienkam, ktoré platia v spoločnom systéme Organizácie Spojených národov. Pri celkovom pohľade na zamestnávanie výskumného a vývojového personálu a pri určovaní podmienok služby je potrebné zabezpečiť najvyšší stupeň účinnosti, kompetencie a integrity.

Článok 9

Pridružené centrá a siete

1. Centrum rozvíja a podporuje systém pridružených centier a pridružených sietí, aby dosiahlo svoje ciele podľa článku 1 ods. 1, článku 2 písm. g) a článku 3 písm. g).

2. Na základe odporúčaní výboru správna rada stanovuje kritériá na udeľovanie štatútu pridruženého centra pre výskumné centrá a rozhoduje o rozsahu oficiálnych vzťahov pridružených centier s orgánmi centra.

3. Na základe odporúčaní výboru správna rada stanovuje kritériá na udeľovanie štatútu pridružených sietí takým národným, regionálnym a medzinárodným skupinám laboratórií z členských štátov, ktoré majú osobitý potenciál na posilnenie aktivít centra.

4. Po schválení správnou radou centrum uzatvára dohody o stanovení vzťahov s pridruženými centrami a sieťami. Tieto dohody môžu obsahovať vedecké a finančné náležitosti, ale neobmedzujú sa len na ne.

5. Centrum môže prispievať na financovanie pridružených centier a sietí formou, ktorú schváli správna rada po dohode so zainteresovanou členskou krajinou.

Článok 10

Finančné náležitosti

1. Centrum je financované zo

a) základných príspevkov na založenie centra,

b) ročných príspevkov členských krajín, pričom sa dáva prednosť zameniteľnej mene,

c) všeobecných a špeciálnych dobrovoľných príspevkov vrátane darov, dedičstiev, subvencií a fondov od členských krajín, nečlenských krajín, Organizácie Spojených národov, jej osobitných agentúr, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Programu pre rozvoj Organizácie Spojených národov, medzivládnych a mimovládnych organizácií, nadácií, inštitúcií a súkromných osôb, ktoré schvaľuje správna rada,

d) všetkých iných zdrojov podriadených schváleniu správnou radou.

2. Z finančného hľadiska sa môžu menej rozvinuté krajiny, ako ich definuje príslušná rezolúcia Organizácie Spojených národov, stať členskými krajinami centra na základe miernejších kritérií, ktoré stanoví správna rada.

3. Prvotný príspevok hostiteľskej krajiny spočíva v poskytnutí potrebnej infraštruktúry (pozemkov, budov, nábytku, prístrojového vybavenia atď.), ako aj príspevku na prevádzkové náklady centra počas prvých rokov fungovania.

4. Riaditeľ pripravuje a predkladá správnej rade prostredníctvom výboru návrh programu práce na nasledujúce fiškálne obdobie spolu so zodpovedajúcimi finančnými odhadmi.

5. Fiškálnym rokom centra je kalendárny rok.

Článok 11

Hodnotenie a audit

1. Počas prvých piatich rokov bežný rozpočet centra pozostáva zo súm, ktoré sa členovia zaviazali platiť počas týchto piatich rokov. Po tomto období môže správna rada zvážiť po zhodnotení ročných príspevkov možnosť stanoviť príspevky na nasledujúce ročné obdobie na základe predpisu odporúčaného prípravným výborom, ktorý bude brať do úvahy príspevok každého členského štátu do bežného rozpočtu Organizácie Spojených národov podľa posledného odhadu.

2. Štát, ktorý sa stane členom centra po 31. decembri, môže prispieť špeciálnym príspevkom na kapitálové výdavky alebo na bežné prevádzkové náklady roku, keď sa stáva členom.

3. Príspevky poskytnuté v súlade s odsekom 2 sa použijú na zníženie príspevkov iných členov, ak správna rada väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

4. Správna rada stanoví audítorov na overenie účtov centra. Audítori postúpia správy o ročných zúčtovaniach správnej rade prostredníctvom výboru.

5. Riaditeľ poskytne audítorom také informácie a pomoc, aké budú vyžadovať pri plnení svojich povinností.

6. Štáty, ktoré musia žiadať o schválenie tohto štatútu svoje legislatívne orgány, aby sa mohli stať členmi centra, musia podpísať tento štatút ad referendum a nebudú povinné platiť špeciálne príspevky podľa odseku 2, aby ich členstvo bolo platné.

Článok 12

Dohoda o ústredí

Centrum uzatvára zmluvu o ústredí s hostiteľskou krajinou. Ustanovenia takejto zmluvy schvaľuje správna rada.

Článok 13

Zákonné postavenie, privilégiá a imunity

1. Centrum má právnu subjektivitu. Je splnomocnené vykonávať svoje funkcie a dosahovať ciele vrátane

a) uzatvárania dohôd so štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami,

b) rozhodovania o zmluvách,

c) získavania hnuteľného a nehnuteľného majetku a disponovania ním,

d) začatia správneho konania.

2. Centrum, jeho kdekoľvek umiestnený majetok a aktíva, požíva imunitu voči každej forme zákonných postupov okrem prípadu, keď sa verbálne imunity vzdá. Je však samozrejmé, že nevzdanie sa imunity sa vzťahuje aj na akékoľvek exekučné opatrenie.

3. Všetky budovy s pozemkami sú nedotknuteľné. Majetok a aktíva centra, nech sa nachádzajú kdekoľvek, sú vyňaté spod domových prehliadok, rekvirácií, konfiškácií, vyvlastnenia a všetkých iných foriem narušenia práv, či už výkonnou mocou, správnym konaním, súdnym alebo legislatívnym úkonom.

4. Centrum, jeho majetok, aktíva, príjem a obchody sú oslobodené od všetkých poplatkov vrátane colných poplatkov, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu predmetov dovezených alebo vyvezených centrom na oficiálne používanie. Centrum je tiež oslobodené od každej povinnosti v súvislosti s platením, zadržaním alebo vyberaním daní a cla.

5. Predstavitelia členských krajín požívajú také privilégiá a imunity, aké zabezpečuje článok IV Konvencie o privilégiách a imunitách Organizácie Spojených národov.

6. Vedúci pracovníci centra požívajú také privilégiá a imunity, aké poskytuje článok V Konvencie o privilégiách a imunitách Organizácie Spojených národov.

7. Experti z centra požívajú rovnaké privilégiá a imunity ako vedúci pracovníci centra podľa odseku 6.

8. Všetky osoby absolvujúce školenie alebo zúčastňujúce sa na programe výmeny personálu v ústredí centra alebo kdekoľvek na území členských krajín v súlade s ustanoveniami tohto štatútu majú právo vstupu do krajiny alebo výstupu z nej tak, ako je to nevyhnutné na účely vzdelávania alebo výmeny personálu. Poskytnú sa im prostriedky na rýchlu prepravu, a ak budú potrebovať víza, udelia sa im rýchlo a bezplatne.

9. Centrum stále spolupracuje s príslušnými úradmi hostiteľského štátu a iných členských štátov pri zabezpečovaní riadnych súdnych konaní, zabezpečuje dodržiavanie národných zákonov a zabraňuje prípadom zneužitia v oblastiach privilégií, imunít a oprávnení spomínaných v tomto článku.

Článok 14

Publikovanie a práva na duševné vlastníctvo

1. Centrum zverejňuje všetky výsledky svojich výskumných aktivít a zabezpečuje, aby ich publikovanie neodporovalo jeho celkovému konaniu vo vzťahu k právam na duševné vlastníctvo, ktoré schválila správna rada.

2. Všetky práva vrátane nárokov, autorských a patentových práv v súvislosti s akýmikoľvek výsledkami vytvorenými alebo vyvinutými centrom sú vlastníctvom centra.

3. Cieľom centra je získavať patenty alebo účasť na patentoch, ktoré sú výsledkom projektov genetického inžinierstva a biotechnológií riešených prostredníctvom centra.

4. Zabezpečí sa prístup k právam na duševné vlastníctvo spojeným s výsledkami výskumnej práce centra pre členské krajiny a rozvojové krajiny, ktoré nie sú členmi, v súlade s platnými medzinárodnými konvenciami. Správna rada nestanoví žiadne kritériá diskriminujúce nejakú členskú krajinu alebo skupinu členov pri tvorbe pravidiel upravujúcich prístup k duševnému vlastníctvu.

5. Centrum využíva svoje patenty a iné práva a akýkoľvek finančný alebo iný prospech v súvislosti s nimi na podporu vývoja, výroby a širokej aplikácie biotechnológií na mierové účely prevažne v záujme rozvojových krajín.

Článok 15

Vzťahy s inými organizáciami

Pri vykonávaní aktivít a sledovaní cieľov môže centrum na základe schválenia správnou radou hľadať vhodnú spoluprácu s inými štátmi, ktoré nie sú účastníkmi tohto štatútu, Organizáciou Spojených národov a s jej pridruženými organizáciami, so špecializovanými agentúrami Organizácie Spojených národov a s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, vládnymi a mimovládnymi organizáciami, národnými vedeckými ústavmi a spoločnosťami.

Článok 16

Zmeny a doplnky

1. Každá členská krajina môže navrhnúť zmeny a doplnky tohto štatútu. Riaditeľ bezodkladne zašle text navrhovaných zmien a doplnkov všetkým členom a správna rada ho neposudzuje skôr, ako po uplynutí 90 dní od doručenia textu zmien a doplnkov.

2. Zmeny a doplnky sa schvaľujú dvojtretinovou väčšinou všetkých členov a nadobudnú platnosť pre tých členov, ktorí uložili príslušné ratifikačné listiny.

Článok 17

Vystúpenie

Každý člen môže kedykoľvek po uplynutí piatich rokoch členstva vystúpiť, a to na základe písomnej výpovede zaslanej rok vopred depozitárovi.

Článok 18

Likvidácia

V prípade zrušenia centra je za likvidáciu zodpovedný štát, na ktorého území sa nachádza ústredie centra, ak sa členské štáty v čase zrušenia nedohodnú inak. Ak sa členské krajiny nedohodnú inak, prebytok sa rozdelí medzi tie štáty, ktoré sú členmi centra v čase jeho zrušenia, proporciálne podľa platieb, ktoré uskutočnili odo dňa, keď sa stali členmi centra. V prípade deficitu ho uhradia súčasní členovia v takom pomere, v akom boli ich príspevky do centra.

Článok 19

Riešenie sporov

Všetky spory medzi dvoma a viacerými členskými krajinami týkajúce sa interpretácie a aplikácie tohto štatútu, ktoré sa nebudú dať urovnať rokovaniami medzi zainteresovanými krajinami, alebo ak to bude potrebné, pomocou správnej rady, sa postúpia na žiadosť sporiacich sa strán na riešenie v súlade s prostriedkami pokojného riešenia uvedenými v Charte Organizácie Spojených národov do troch mesiacov odo dňa, keď správna rada skonštatuje, že spor nemôže vyriešiť príslušný odbor správnej rady.

Článok 20

Podpisovanie, ratifikácia, prijímanie a prístup

1. Tento štatút je otvorený na podpis všetkým štátom, ktorých splnomocnenci sa zúčastnili stretnutia v Madride 12. – 13. septembra 1983 a neskôr v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku, až do času, kým nenadobudne platnosť podľa článku 21.

2. Tento štatút je predmetom ratifikácie alebo prijatia signatárskymi štátmi. Príslušné listiny sú uložené u depozitára.

3. Po nadobudnutí platnosti štatútu podľa článku 21 môžu k nemu pristúpiť štáty, ktoré ho nepodpísali, a to na základe uloženia listín o prístupe u depozitára, keď ich žiadosť o členstvo schváli správna rada.

4. Štáty, v ktorých musia tento štatút schváliť ich legislatívne orgány, ho môžu podpísať ad referendum, kým nedostanú príslušné schválenie.

Článok 21

Nadobudnutie platnosti

1. Tento štatút nadobudne platnosť, ak minimálne 24 štátov vrátane krajiny sídla centra uloží ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí u depozitára a ak po tom, ako sa medzi sebou presvedčia, že majú zabezpečené dostatočné finančné prostriedky, oznámia depozitárovi, že štatút nadobúda platnosť.

2. Pre každý štát pristupujúci k tomuto štatútu začne štatút platiť na tridsiaty deň po uložení listín o prístupe u depozitára.

3. Kým tento štatút nenadobudne platnosť podľa odseku 1, uplatňuje sa dočasne na základe podpisu v rámci limitov povolených národnými zákonmi.

Článok 22

Depozitár

Depozitárom tohto štatútu je generálny tajomník Organizácie Spojených národov, ktorý zasiela oznámenia vydané v tejto funkcii riaditeľovi a všetkým členom.

Článok 23

Platné verzie

Tento štatút je platný v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci krajín, riadne oprávnení svojimi vládami, tento štatút podpísali.

Dané v Madride 13. septembra 1983 v jednom origináli.

PROTOKOL

Protokol zo stretnutia splnomocnencov vlád členských štátov s cieľom ustanoviť Medzinárodné centrum pre genetické inžinierstvo a biotechnológie, ktoré sa uskutočnilo vo Viedni 3. a 4. apríla 1984.

Sídlo centra podľa článku 1 ods. 2 štatútu Medzinárodného centra pre genetické inžinierstvo a biotechnológie je v Terste (Taliansko) a v Dillí (India).

Tento protokol je otvorený na podpis vo Viedni 4. - 12. apríla 1984 a neskôr v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku, kým štatút nenadobudne platnosť v súlade s článkom 21.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci podpísali tento protokol v mene svojich vlád.

Dané vo Viedni 4. apríla 1984 v jednom origináli.

Anglické znenie textu