Redakčné oznámenie č. r1/c184/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 411/2002 Z. z.

Čiastka 184/2002
Platnosť od 22.08.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/2002 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republi ky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)

V prílohe č. 3 v tabuľke v kolónke Typ zariadenia má byť namiesto slova „kontrakčné“ správne uvedené slovo „kontraktačné“.