Nájdených 1588
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.12.2011
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 01.01.2011
355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 01.09.2007
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.2004
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 15.03.2019
146/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“ 01.06.2018
115/2018 Z. z. Nariadenie úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby 15.04.2018
101/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia 01.04.2018
100/2018 Z. z. Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej, z prírodnej minerálnej a z pramenitej vody 01.04.2018
99/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany 01.04.2018
98/2018 Z. z. Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia 01.04.2018
96/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete 01.04.2018
95/2018 Z. z. Vyhláška o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou a pôrodnou asistentkou 01.04.2018
93/2018 Z. z. Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia 01.04.2018
92/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 01.04.2018
89/2018 Z. z. Vyhláška o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka 01.04.2018
22/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 01.02.2018
 
...