203

ZÁKON

zo 17. mája 2001

o Agentúre na podporu vedy a techniky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Agentúra na podporu vedy a techniky (ďalej len „agentúra“) ako štátna rozpočtová organizácia.1)

(2) Sídlo agentúry je Bratislava.

(3) Agentúra je zapojená príjmami a výdavkami na rozpočet Slovenskej republiky2) prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(4) Podrobnosti o organizácii a pôsobnosti agentúry upraví štatút agentúry, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona

f) program výskumu a vývoja agentúry je agentúrou verejne vyhlásená forma účelovej podpory v oblastiach, ktoré nepokrývajú štátne programy výskumu a vývoja alebo štátne objednávky výskumu a vývoja jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a Slovenskej akadémie vied,

g) individuálny projekt výskumu a vývoja je projekt výskumu a vývoja, ktorý nie je navrhovaný ako súčasť štátneho programu výskumu a vývoja, programu výskumu a vývoja agentúry alebo ako štátna objednávka výskumu a vývoja,

§ 3

Úlohy agentúry

(1) Úlohou agentúry je poskytovať prostriedky na účelovú finančnú podporu vedy a techniky v súlade so štátnou vednou a technickou politikou Slovenskej republiky v oblasti

a) výskumu a vývoja uskutočňovaných štátnym sektorom, sektorom vysokých škôl, podnikateľským sektorom a neziskovým sektorom, a to

1. projektov výskumu a vývoja v rámci programov výskumu a vývoja verejne vyhlasovaných3) agentúrou,

2. ostatných individuálnych projektov výskumu a vývoja predkladaných tuzemskou právnickou osobou alebo tuzemskou fyzickou osobou,

b) výskumu a vývoja uskutočňovaných organizáciami a pracoviskami výskumu a vývoja Slovenskej republiky v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci v rozsahu a spôsobom, ktorý určí štatút agentúry.

(2) Na poskytnutie účelovej finančnej podpory agentúrou nie je právny nárok.

§ 4

Orgány agentúry

Orgány agentúry sú

a) rada agentúry (ďalej len „rada“),

b) riaditeľ agentúry.

§ 5

Rada

(1) Rada je odborný orgán agentúry.

(2) Na čele rady je predseda, ktorého volí a odvoláva rada; volí ho zo svojich členov.

(3) Do pôsobnosti rady patrí najmä

a) schvaľovanie koncepcie činnosti agentúry,

b) schvaľovanie programov výskumu a vývoja vyhlásených agentúrou,

c) schvaľovanie priorít a kritérií agentúry na podporu vedy a techniky,

d) schvaľovanie poskytnutia finančnej podpory agentúrou jednotlivým žiadateľom o podporu výskumu a vývoja (ďalej len „žiadateľ“),

e) schvaľovanie rokovacieho poriadku rady,

f) prerokúvanie návrhu rozpočtu agentúry,

g) prerokúvanie návrhu štatútu agentúry,

h) prerokúvanie ročnej účtovnej závierky agentúry,

i) schvaľovanie výročnej správy agentúry po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka.

(4) Bez schválenia rady sa nesmú poskytnúť účelové prostriedky agentúry určené na finančnú podporu vedy a techniky.

§ 6

Zloženie a činnosť rady

(1) Rada má 13 členov, z ktorých

a) štyria sú zástupcovia sektora vysokých škôl,

b) štyria sú zástupcovia štátneho sektora v zložení

1. dvaja zástupcovia Slovenskej akadémie vied,

2. dvaja zástupcovia štátneho sektora v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy,

c) štyria sú zástupcovia podnikateľského sektora,

d) jeden je zástupca ministerstva.

(2) Kandidátov na zástupcov sektora vysokých škôl navrhuje Rada vysokých škôl a vysoké školy, kandidátov na zástupcov štátneho sektora navrhuje dvoch Slovenská akadémia vied a dvoch ústredné orgány štátnej správy, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti sú organizácie výskumu a vývoja štátneho sektora, a štyroch kandidátov na zástupcov podnikateľského sektora navrhujú reprezentatívne združenia zamestnávateľov.4)

(3) Členom rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(4) Na účely tohto zákona sa fyzická osoba považuje za bezúhonnú, ak nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

(5) Členov rady vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na základe návrhov podľa odseku 2.

(6) Funkčné obdobie členov rady je štvorročné a do funkcie môžu byť členovia vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(7) Členstvo v rade zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa funkcie člena,

c) smrťou alebo vyhlásením člena za mŕtveho,

d) odvolaním člena z dôvodu

1. právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin,

2. nečinnosti, za ktorú možno považovať neospravedlnenú neúčasť na troch po sebe nasledujúcich rokovaniach.

(8) Členstvo v rade je čestné a nezastupiteľné. Členom rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.5)

(9) Predseda zvoláva radu na zasadnutia podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Predseda zvoláva radu aj na návrh riaditeľa agentúry alebo na návrh piatich členov rady.

(10) Rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.

(11) Ak je člen rady zamestnancom žiadateľa alebo členom riešiteľského kolektívu, nezúčastní sa na hlasovaní o poskytnutí finančnej podpory agentúrou.

(12) Zo zasadnutia rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa uschováva v lehote určenej štatútom, najmenej však päť rokov.

§ 7

Riaditeľ agentúry

(1) Riaditeľ agentúry je štatutárnym orgánom agentúry, ktorý koná v mene agentúry vo všetkých veciach okrem tých, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom agentúry vyhradené rade.

(2) Riaditeľa agentúry vymenúva a odvoláva minister.

(3) Riaditeľ agentúry zodpovedá najmä za

a) zostavenie návrhu rozpočtu agentúry,

b) plnenie uznesení rady,

c) riadne vedenie účtovníctva agentúry podľa osobitného predpisu,6)

d) vypracúvanie výročnej správy agentúry o hospodárení a správy o činnosti agentúry za kalendárny rok a ich predloženie rade,

e) vypracúvanie ročnej účtovnej závierky agentúry a jej predloženie rade,

f) vypracúvanie návrhu štatútu agentúry, rokovacieho poriadku agentúry a ich predloženie rade,

g) hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami agentúry,

h) predloženie návrhu štatútu agentúry ministrovi,

i) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti agentúry,

j) plnenie ostatných úloh uložených radou.

(4) Riaditeľ agentúry ďalej zabezpečuje najmä

a) prípravu programov výskumu a vývoja agentúry,

b) činnosti súvisiace s posudzovaním žiadosti o podporu úloh výskumu a vývoja,

c) databázové spracovanie evidencie a informačných vstupov a výstupov podporovaných projektov v oblasti vedy a techniky,

d) administratívnu činnosť agentúry.

(5) Riaditeľ agentúry je zamestnancom agentúry.

§ 8

Použitie prostriedkov agentúry

(1) Prostriedky agentúry určené na účelovú finančnú podporu vedy a techniky podľa § 3 možno použiť na

a) úhradu výdavkov súvisiacich s riešením úlohy výskumu a vývoja,

b) úhradu nákladov na zapožičanie a využívanie prístrojov, strojov a zariadení potrebných na riešenie úlohy výskumu a vývoja.

(2) Prostriedky podľa odseku 1 sa poskytujú ako nenávratná podpora.

(3) Použitie prostriedkov poskytnutých agentúre zo štátneho rozpočtu musí byť v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu o poskytovaní prostriedkov štátneho rozpočtu.7)

(4) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla agentúre dar alebo príspevok na konkrétny účel, agentúra je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

(5) Poskytnutie účelových prostriedkov agentúry rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy alebo Slovenskej akadémie vied okrem ministerstva sa uskutoční rozpočtovým opatrením v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na ťarchu rozpočtu agentúry.

(6) Poskytovanie účelových prostriedkov agentúry rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v pôsobnosti ministerstva uskutoční ministerstvo otvorením limitov na ťarchu rozpočtu agentúry.

(7) Prostriedky agentúry môže žiadateľ použiť len na účel, na ktorý sa poskytli.

(8) Prostriedky agentúry sa nesmú poskytnúť na podnikanie a na financovanie politických strán a politických hnutí.

(9) Na poskytnutie prostriedkov agentúry podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje osobitný predpis.8)

§ 9

Postup pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov

(1) O poskytnutie prostriedkov agentúry žiadateľ žiada písomne. Formu žiadosti a ostatné požadované náležitosti určuje agentúra.

(2) Ak žiadosť s priloženými dokladmi nemá potrebné náležitosti, agentúra bezodkladne vyzve žiadateľa na jej doplnenie.

(3) Poskytnutie prostriedkov agentúry schvaľuje rada na základe expertného posúdenia žiadosti domácimi alebo zahraničnými odborníkmi, ktorým sa poskytuje za to odmena podľa osobitného predpisu.9)

(4) Prostriedky agentúry sa poskytujú žiadateľovi na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov agentúry.

(5) Zmluva o poskytnutí prostriedkov agentúry obsahuje najmä

a) údaje o zmluvných stranách,

b) účel, druh, sumu a čas použitia poskytnutých prostriedkov,

c) podmienky použitia poskytnutých prostriedkov,

d) spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,

e) vlastníctvo výsledkov vyplývajúcich z použitia prostriedkov agentúry,

f) sankcie za porušenie zmluvných podmienok.

(6) Činnosť spojenú s poskytovaním prostriedkov a ich splácaním zabezpečuje agentúra.

(7) Informácia o poskytnutých prostriedkoch žiadateľom musí byť pre verejnosť prístupná podľa osobitného predpisu.10)

§ 10

Hospodárenie agentúry

(1) Agentúra hospodári podľa vlastného rozpočtu na príslušný kalendárny rok a vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.6)

(2) Agentúra nesmie prevziať ručenie za peňažný dlh inej osoby ani za peňažný vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva.

(3) Agentúra sa nesmie zúčastňovať na podnikaní iných právnických osôb a fyzických osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.11)

(4) Za hospodárne využitie prostriedkov štátneho rozpočtu a ich vyrovnanie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za riadne hospodárenie s majetkom štátu v správe agentúry a s majetkom agentúry zodpovedá riaditeľ agentúry.

(5) Agentúra je povinná vypracovať výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry za predchádzajúci kalendárny rok v termíne a forme, ktorú určí ministerstvo.

(6) Výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry za predchádzajúci kalendárny rok agentúra zverejní v publikačnom prostriedku ministerstva a v publikačnom prostriedku agentúry.

§ 11

Kontrolná činnosť

(1) Agentúra je povinná zisťovať všetky okolnosti potrebné na rozhodovanie o použití prostriedkov agentúry.

(2) Kontrolu správnosti a účelnosti použitia poskytnutých prostriedkov agentúry žiadateľom vykonáva agentúra. Agentúra má právo vykonávať túto kontrolu aj pri poskytnutí prostriedkov rozpočtovým opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám.

(3) Žiadateľ, ktorému sa poskytli prostriedky podľa tohto zákona, je povinný poskytnúť všetky údaje potrebné na kontrolu podľa odseku 2 a umožniť nahliadnutie do všetkých dokladov týkajúcich sa použitia prostriedkov poskytnutých agentúrou.

(4) Kontrolu hospodárenia agentúry vykonáva ministerstvo podľa osobitného predpisu.12) Tým nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov.13)


§ 12

Prechodné ustanovenie

(1) Práva a povinnosti Agentúry pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu vo veciach majetkových práv a iné práva a záväzky Agentúry pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu,14) ktoré vznikli pred 1. júlom 2001 podľa doterajších predpisov, prechádzajú od tohto dňa na agentúru.

(2) Agentúra je povinná do 30. septembra 2001 predložiť druhej zmluvnej strane návrh dodatku k zmluve o poskytnutí prostriedkov, ktorým sa zladia zmluvy uzavreté podľa doterajších predpisov s týmto zákonom.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 286/1993 Z. z. o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.

§ 14

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 22 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

2) § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku.

4) § 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).

5) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.

8) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) § 232 až 238 Zákonníka práce.

10) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

11) § 673 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 286/1993 Z. z. o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.