Oznámenie č. 607/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2008 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Čiastka 251/2007
Platnosť od 20.12.2007 do28.02.2009
Účinnosť do 28.02.2009
Zrušený 43/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

607

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 21. novembra 2007 č. 11604/2007-120, ktorým sa v roku 2008 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Nadobudnutím účinnosti tohto výnosu sa zrušuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. januára 2007 č. 18134/2006-120, ktorým sa v roku 2007 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (oznámenie č. 47/2007 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže, v ústavoch na výkon väzby, v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.